B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

TEMA De?i?ken Fon (821)

Türkiye’nin ilk '?evreye Yat?r?m Fonu'


TEMA De?i?ken Fon (821)

Gelece?i Dü?ünen Yar?nlar? Güzelle?tiren Bir Fon: ?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon!

Türkiye ?? Bankas? taraf?ndan hayata ge?irilen ve ?evreye duyarl? ?irketlere yat?r?m yapma hedefini benimseyen ?? Portf?y TEMA De?i?ken Fonu, fon gelirinin bir k?sm? ile ?evre alan?nda bir sosyal sorumluluk projesine destek verme fikri ile yola ??kt?. Türkiye’nin ilk ?evre fonu olma ?zelli?ini ta??yan Fon; tasarruflar?n, ?evresel sorumluluk ilkeleriyle profesyonel olarak y?netildi?i bir yat?r?m portf?yü bünyesinde de?erlendirilmesini hedefler.

Türkiye'nin ?evre konusunda ?ncü konumda yer alan sivil toplum kurulu?lar?ndan TEMA Vakf?'n?n da uzmanl???ndan yararlanmak suretiyle, fon portf?yünün belirli bir b?lümü ile üretimlerinin her a?amas?nda sosyal de?erlere sayg?l? ve ?evreye duyarl? ?irketlere profesyonel portf?y y?netimi anlay??? ile yat?r?m yapar. B?ylece dünyaya ve do?aya sayg?l? ?irketler te?vik edilir.

?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon’dan elde edilen gelirler ile TEMA Vakf?’n?n Do?a E?itim Programlar? desteklenir.

Fon portf?yü esnek olarak y?netilir ve izahnamede yer alan tüm yat?r?m ara?lar? portf?ye dahil edilebilir.

Bu esnek portf?y y?netim anlay??? i?inde kendi yat?r?m kriterlerine uyan, ?o?unlukla finansal y?nden gü?lü ?evresel ve sosyal de?erlere duyarl? ?irketlerin hisselerinin yan? s?ra Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini de i?erecek bir yat?r?m portf?yüne sahiptir.

Yat?r?m K?s?tlar?:
Hisse senetleri BIST S?nai ve BIST Hizmetler Endeksleri kapsam?nda i?lem g?ren firmalara, TS EN ISO 14001 ?evre Y?netim Sistemi Belgesine sahip olmalar? ko?uluyla yat?r?m yap?l?r.
Yak?n zamanda ?evre kirlili?i nedeniyle para cezas? alm?? firmalara yat?r?m yap?lmaz.
Silah ve tütün mamulleri üreten firmalara yat?r?m yap?lmaz.
Alt?n arama faaliyetinde bulunan firmalara yat?r?m yap?lmaz.


?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon al?? i?leminizi ??Cep Yat?r?m menüsünün alt?nda yer alan Yat?r?m Fonu ??lemleri – Al?? sayfas?ndan ger?ekle?tirebilirsiniz.

Fonlar?n portf?y yap?lar?n?, risk düzeylerini ve getirilerini bir arada g?rebilmek i?in Ayl?k Fon Bültenlerinden faydalanabilirsiniz.

Al?m-Sat?m Saatleri

?leri fiyat uygulamas?na tabidir.

Al?m-sat?m talimatlar? 24 saat boyunca verilebilir.

Al?m-sat?m talimatlar?n?n ger?ekle?me zamanlar?, talimat?n verildi?i gün ve saate g?re farkl?l?k g?stermektedir.

Al?m – Sat?m Talimatlar?n?n Ger?ekle?me Süreleri:
?? Günlerinde Saat 13:30'dan ?nce Verilen Talimatlar
ALI?
SATI?
Gün sonunda olu?acak fiyattan (T+1)* günü
Gün sonunda olu?acak fiyattan (T+1)* günü

?? Günlerinde Saat 13:30'dan Sonra ve Tatil Günlerinde Verilen Talimatlar
ALI?
SATI?
Ertesi i?günü sonunda olu?acak fiyattan (T+2)* günü
Ertesi i?günü sonunda olu?acak fiyattan (T+2)* günü
(*) T: Al?? - Sat?? talimat?n?n verildi?i gün
(*) T+1: Talimat tarihinden sonraki i?günü
(*) T+2: Talimat tarihinden sonraki ikinci i?günüFon Detayl? Bilgileri

En Az ??lem Adedi
1
Halka Arz Tarihi
May?s 2008
Fiyatlar
T?klay?n?z
Fon Y?netim ücreti ve Komisyon Bilgileri
T?klay?n?z

?zahname De?i?ikli?i
821 Duyuru Metni
Fon Kurucusunun ?nternet Sayfas?
T?klay?n?z


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经