B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ayr?cal?kl? Hizmetler

Dijital Kasa

?Dijital ortamda bulunan tüm dosya, foto?raf, video, ?ifre gibi dijital varl?klar?n?z? Dijital Kasa’da saklayabilirsiniz.??

Yüz Yüze Bankac?l?k

?Mü?terilerimize, beklenti ve ihtiya?lar? do?rultusunda ?e?itli ayr?cal?klar sunan bankac?l?k uygulamam?zd?r.?

Rotary Kulübü üyelerine Ayr?cal?klar

?Rotary 2420. B?lge Federasyonu ve 2430. B?lge Federasyonu üyeleri ?? Bankas?’n?n kendilerine ?zel tasarlad??? Maximiles Select Kartlar ile i? ve sosyal ya?amlar?n?n her an?nda kendilerini ayr?cal?kl? hissedecek.?

e-Devlet Kap?s?'na Giri?

??e-Devlet  Kap?s?'na internet bankac?l??? ile giri? yapmak art?k ?ok kolay!?

??'te üniversiteli

???’te üniversiteli heyecan? art?k Maximum Gen?’te! ?

Kiral?k Kasa

?De?erli e?ya ve belgelerinizi saklamak üzere Bankam?z ?ubelerinde bulunan kasalar? kiralayabilirsiniz.?

Kumbara Fon Hesab?

??ocu?unuzun gelecekteki ihtiya?lar? ve hayalleri i?in bugünden yat?r?m yapabilirsiniz.?

?lk ?mza Hesab?

?Yurti?inde, yurtd???nda, tatilde, al??veri?te... Art?k nakit para ta??man?za gerek yok!?

Mesle?inize ?zel Bankac?l?k

?Doktorlar?m?za geni? kapsaml? finansal ??zümler sunuyoruz.?

??'te Maa??n?z?n Avantajlar?

Maa??n?z? yurt ?ap?nda 1.300’ü a?k?n ?? Bankas? ?ubesinden masrafs?z olarak ?ekebilir ve 6.300’ü a?k?n Bankamatik cihaz? arac?l???yla y?l?n 365 günü, günün 24 saati maa? hesab? ve di?er hesaplar?n?za ula?arak i?lem yapabilirsiniz.

SGK Emeklilerine Ayr?cal?klar

?SGK emeklileri, emeklilik d?neminde bankac?l?k i?lemlerini kolay, h?zl? ve ayr?cal?kl? ger?ekle?tirmenin rahatl???n? ?? Bankas? güvencesiyle ya??yor.?

OYAK üyelerine ?zel Ayr?cal?klar

??? Bankas? OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi’ne dahil OYAK emeklilerine ?ifte f?rsat sunuyor.?

Yurt D???ndayken de Yan?n?zday?z

?Seyahat amac?yla yurt d???na ??karken ya da yurt d???nda ya?arken ihtiya? duyabilece?iniz ürün ve hizmetlerimizle her zaman yan?n?zday?z.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经