B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?evresel Sosyal Etkiler

??? Bankas? finansman sa?laman?n d?nü?türücü gücünün bilincindedir. Banka finanse etti?i farkl? projelerle do?rudan ve dolayl? olarak sürdürülebilir kalk?nmaya katk?da bulunmakta ve ülke ekonomisine destek olmaktad?r. 

?? Bankas?’n?n sorumlu finansman yakla??m?, itibar ve kredi riskleri bak?m?ndan hem Banka’n?n itibar?n?n korunmas?n? hem de fizibilitesi yüksek, toplumsal fayda yaratan projelerin desteklenmesini sa?lamaktad?r.

Kredilerde ?evresel ve Sosyal Risk Y?netimi

Kredilendirme Faaliyetlerindeki ?evresel ve Sosyal De?erlendirme Süreci ?zeti?

?evresel Verimlilik ?al??malar?

?Kredi de?erlendirme süre?lerinde geleneksel ekonomik ve proje fizibilitesinin yan? s?ra ?evresel ve sosyal etkilerin de de?erlendirilmesi ve y?netilmesi büyük ?nem ta??maktad?r. Sekt?rde kredilendirme faaliyetleri kapsam?nda olu?an ?evresel ve sosyal risklerin tan?mlanmas?, de?erlendirme süre?lerinde analiz edilmesi, olu?acak etki ve riskin boyutunun saptanmas?, riskleri ve etkileri s?n?rland?rmak i?in yerine getirilmesi gereken yükümlülük ve uygulamalar?n tespiti ve bu tespitlerin karar verme süre?lerinde dikkate al?nmas?n? i?eren sistemler ?n plana ??kmaktad?r. 

?? Bankas?’nda toplam yat?r?m tutar? 10 milyon ABD dolar?n?n üzerinde olan tüm yeni yat?r?m projelerinin ve kredi talebinde bulunan yat?r?mc? mü?terilerin potansiyel ?evresel ve sosyal riskleri ?evresel ve Sosyal Risk De?erlendirme Modeli (Environmental and Social Risk Evaluation Tool – ERET) ile de?erlendirilmektedir. Bu model arac?l???yla, s?z konusu yat?r?m kredilerinin “mü?teri” ve “proje” risk kategorileri belirlenerek, yat?r?m?n olas? ?evresel ve sosyal etkilerinin s?n?rland?r?lmas? ve bertaraf edilmesine y?nelik yol haritas? olu?turulmaktad?r. 

 
ERET ile yat?r?m projeleri; do?al kaynak kullan?m?, kat? at?k, hava, toprak ve su kalitesi, gürültü, toz, i? sa?l??? güvenli?i, toplum sa?l??? güvenli?i, g?nülsüz yeniden yerle?im ve payda? kat?l?m? gibi hususlar? i?eren 26 farkl? kriter ?er?evesinde de?erlendirilmektedir. Bu fakt?rler; firman?n faaliyetleri üzerindeki etkisi, ?evre ve/veya yerel halk üzerindeki etkisi ve medya, STK ve kamuoyu tepkisi risklerinin ortaya ??kma ihtimali ve ortaya ??kmas? durumunda y?netilebilirli?i ba?lam?nda ele al?nmaktad?r. Nihai olarak ilgili projeler, risk seviyelerine uygun olarak yüksek (Kategori A), orta yüksek (Kategori B+), orta (Kategori B-), dü?ük (Kategori C) olmak üzere d?rt kategoride s?n?fland?r?lmaktad?r. 

 
De?erlendirme kapsam?nda yer alan yat?r?mlar; ulusal mevzuat ve IFC (Uluslararas? Finans Kurumu) Performans Standartlar?, EBRD (Avrupa ?mar ve Kalk?nma Bankas?) Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri gibi uluslararas? iyi uygulamalar referans al?narak de?erlendirilmekte olup, her bir yat?r?m ?zelinde Proje ?evresel ve Sosyal De?erlendirme Belgesi düzenlenmektedir. 

 
Yüksek riskli ("A" risk kategorisi) olarak de?erlendirilen projelerle s?n?rl? olmaks?z?n, ?? Bankas? ?evresel ve Sosyal Risk Y?netimi (?SRY) Ekibinin de?erlendirmeleri neticesinde uygun g?rülen tüm projelerde, Banka ad?na g?rev yapmak üzere muteber bir ba??ms?z ?evre Dan??man? atanmaktad?r. Ba??ms?z ?evre Dan??man? taraf?ndan proje kapsam?nda mevcut durumun ve yat?r?m?n olas? ?evresel ve sosyal etkilerinin tespiti amac?yla literatür ?al??malar?yla da desteklenen saha ziyaretleri ger?ekle?tirilmektedir. Bu ?al??ma neticesinde, ?evresel yükümlülüklere ili?kin her türlü yasal izin/onay sürecinin güncel durumunu, uygunlu?unu ve dan??man yorumlar?n? i?eren bir ?evresel ve Sosyal Durum De?erlendirmesi (?SDD) ve bu etkilerin s?n?rland?r?lmas?, bertaraf edilmesi ve sürecin y?netilmesine y?nelik bir ?evresel ve Sosyal Aksiyon Plan? (?SAP) haz?rlanarak Banka’ya sunulmaktad?r. Yüksek riskli projelerde, yasal gereksinimler do?rultusunda haz?rlanan ?ED ba?vuru dosyas?ndan ayr? olarak, daha detayl? mevcut durum analizlerini i?eren ilave bir ?evre Etki De?erlendirme Raporu (?EDR/EIA) da talep edilebilmektedir. Ayr?ca proje firmalar? taraf?ndan projenin risklerinin ve etkilerinin sa?l?kl? bir ?ekilde y?netilmesine ili?kin ?evresel ve Sosyal Y?netim Plan? (?SYP) haz?rlanarak Banka’ya iletilmesi talep edilmektedir. 

 
Bunun yan? s?ra, yat?r?m?n gerek in?aat gerekse i?letme a?amalar?nda, ?SAP'de belirlenen hususlara (?evre mevzuat?na uyum, at?k y?netimi, emisyon ?l?ümleri, toprak ve su analizleri, sosyo-ekonomi, ekosistem ve habitat üzerindeki etkiler, telafi mekanizmalar?, i? sa?l??? ve güvenli?i uygulamalar? gibi) ili?kin olarak, kararla?t?r?lan periyodlarda, Banka’n?n ?SRY Ekibi’nin de kat?l?m?yla ?evre Dan??man? taraf?ndan ger?ekle?tirilen saha ziyaretleri dahilinde ?evresel ve sosyal izleme faaliyetleri yürütülmektedir. 

 
?? Bankas? ayn? zamanda, Global Compact Türkiye taraf?ndan hayata ge?irilen ve kredi süre?lerinde ?evresel ve sosyal risklerin de?erlendirilmesini taahhüt alt?na alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de ilk imzac?lar? aras?ndad?r. 

 
Banka, finansman?na destek verdi?i projelerde ?evresel ve sosyal olumsuz etkileri gidermek/azaltmak ya da telafi etmek amac?yla yat?r?mc? ?irketlerden, proje ?zelindeki de?erlendirmelere g?re belirledi?i a?a??da ?rneklerine yer verilen türden taahhütler almaktad?r: 

 
- Karbon emisyonlar?n?n azalt?m? ve dengelenmesine y?nelik a?a?land?rma yap?lmas?, bu ?al??malarda b?lgeye uygun türlerin a?a?land?rmada kullan?lmas?, a?a?lar?n mümkün oldu?unca proje sahas?nda uygun mekanlara ta??nmas? ve endemik türlerin korunmas? 

 
- ?zellikli ve koruma alt?nda olan b?lgelerdeki biyo?e?itlili?in korunmas? i?in gerekli ?nlemlerin al?nmas? 

 
- Arazilerin anla?ma yoluyla sat?n al?nmas?na ?ncelik verilmesi, kamula?t?rma kapsam?nda zorunlu fiziksel ya da ekonomik yeniden yerle?im olan projelerde yeniden yerle?im plan? ve/veya ge?im kaynaklar?n?n yeniden yap?land?r?lmas? plan? haz?rlanmas? 

 
- Proje etki alan?nda kalan y?re halk? i?in telafi edici ve yeni gelir kayna?? yaratmak ama?l? sosyal sorumluluk projeleri geli?tirilmesi, yat?r?m?n i? gücü ve sat?n al?m gerekliliklerinde y?re halk?na ?ncelik verilmesi 

 
- Yat?r?mlar kapsam?nda, ?al??anlar?n, y?re halk?n?n ve di?er payda?lar?n projeye ili?kin g?rü?lerini dikkate almak ve rahats?zl?klar?n? gidermek amac?yla i? ve d?? ?ikayet mekanizmalar? geli?tirilerek “Payda? Kat?l?m Plan?” olu?turulmas? 

 
- Kümülatif etki analizi, ekolojik etki analizi gibi ilave ?al??malarla ?evresel sosyal y?netim planlar?nda bu ?er?evede ek ?nlemler al?nmas? 

 
- Yat?r?mc?n?n gerek mevcut faaliyetleri gerekse yat?r?m faaliyetleri s?ras?nda ?? Sa?l??? ve Güvenli?i (?SG) ile ilgili mevzuata uyumunun sa?lanmas?, i? sa?l??? ve güvenli?i uygulamalar?n?n art?r?lmas? ve acil durum eylem planlar?n?n geli?tirilmesi 

 
Proje sahibi firmalar?n bu taahhütlere uyumu, kredi s?zle?meleriyle de garanti alt?na al?nmakta ve finansman süreci kapsam?nda izlenmektedir. Banka b?ylelikle do?rudan katk? sa?lad??? do?al sermayeyi, dolayl? yollardan da pozitif y?nde etkilemektedir. Bu kapsamda kar??la??labilecek sosyal risklerin y?netilmesi sayesinde toplumsal etki de kontrol edilmektedir. 

 
2018 y?l?nda 25 proje ERET derecelendirmesine tabi tutulmu?, 15 projeye finansman sa?lanm??t?r. Toplam finansman tutar? 915,3 milyon ABD dolar? olan s?z konusu projelerin, finansman tutar? baz?nda %36’s? A, %22’si B+, %41’i B- ve %1’i C risk kategorisinde s?n?fland?r?lm??t?r. 2018 y?l?nda ERET modeli üzerinden de?erlendirilen projelerden bir adedinin finansman? ?evresel nedenlerle reddedilmi?tir. 

 
?? Bankas?, sorumlu bankac?l?k anlay??? do?rultusunda, ?evresel ve Sosyal Etkiler Politikas?’n?n ekinde yer verdi?i Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi kapsam?ndaki faaliyetlere ili?kin kredi taleplerini de?erlendirmeye dahi almadan reddetmektedir. ?? Bankas?’n?n Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesine ?evresel ve Sosyal Etkiler Politikas? ekinden ula?abilirsiniz. 

 
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经