B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
?? Bankas?’ndan sürdürülebilir gelecek i?in imza

Türkiye ?? Bankas?, Birle?mi? Milletler ?evre Program? Finans Giri?imi (UNEP FI–United Nations Environment Programme Finance Initiative) taraf?ndan hayata ge?irilen Sorumlu Bankac?l?k Prensipleri’ni (PRB–Principles for Responsible Banking) imzalad?.

Bankac?l?k sekt?rünün Birle?mi? Milletler Sürdürülebilir Kalk?nma Hedefleri ve Paris ?klim Anla?mas? ile uyumlu hale getirilmesini ama?layan Sorumlu Bankac?l?k Prensipleri; hem sekt?rün sürdürülebilir gelecek in?as?ndaki rol ve sorumluluklar?n? belirliyor hem de sekt?re her kademede ve her faaliyet alan?nda sürdürülebilirli?i g?zeten kapsaml? bir ?er?eve sunuyor.

?? Bankas? Genel Müdürü Adnan Bali, yapt??? de?erlendirmede, Sorumlu Bankac?l?k ?lkeleri’ne imza atarak, sürdürülebilir kalk?nma ve küresel iklim hedeflerine y?nelik ?al??malara katk? sa?lamaya devam edeceklerine dair taahhütlerini ortaya koyduklar?n? ifade etti. 96 y?ll?k tarihi süresince Türkiye’nin iktisadi geli?iminde büyük rol oynayan ?? Bankas?’n?n, kapsay?c? ve kat?l?mc? bir yakla??mla sürdürülebilir de?er yaratan gelece?in bankas? olma vizyonu ile hareket etti?inin alt?n? ?izen Bali, Bankan?n, kaynaklar?n? ülke ekonomisinin ?ncelikli ihtiya?lar?na tahsis ederken; topluma, insana, ?evreye sayg?l? ve duyarl? bir anlay??la faaliyet g?sterdi?ini vurgulad?.  

Banka olarak ekonomiye, sürdürülebilir kalk?nmaya ve topluma desteklerini daimi k?lmak i?in, sürdürülebilirlik alan?ndaki faaliyetlerini ?nemli bir unsur olarak g?rdüklerini belirten Bali, ??yle dedi: “K?klü kurumsal kültürümüze dayanan sorumlu bankac?l?k anlay???m?z?, finansal büyüklü?ümüzün ve tecrübemizin verdi?i güvenle her ge?en y?l daha da ileriye ta??yoruz. Bu ?er?evede, 2012 y?l?ndan bu yana imzac?s? oldu?umuz Birle?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesi’nin taahhütlerini yerine getiriyoruz. Yine 2012 y?l?ndan itibaren belirli kredilendirme süre?lerinde kullanmaya ba?lad???m?z ?evresel ve Sosyal Risk De?erlendirme Modeli arac?l???yla fizibilitesi uygun, toplumsal fayday? g?zeten projelere finansman sa?layarak sürdürülebilir kalk?nmay? destekliyoruz. Dü?ük karbon ekonomisine ge?i?te bankac?l?k sekt?rüne dü?en ?nemli rolün bilinciyle yenilenebilir enerji projelerine finansman deste?imizi art?r?yor, bu alandaki ürün ?e?itlili?imizi geni?letiyoruz. Nitekim 2020 y?l?n?n Haziran sonu itibar?yla yenilenebilir enerji projeleri, Bankam?z?n toplam enerji üretimi projeleri portf?yünün %67'sini olu?turdu. Sorumlu bankac?l?k yakla??m?m?za yeni bir boyut kazand?rarak Birle?mi? Milletler ?evre Program? Finans Giri?imi’nin üyesi olmaktan ve Sorumlu Bankac?l?k ?lkeleri’ne imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sorumlu Bankac?l?k Prensipleri 

Sürdürülebilir kalk?nma ve daha iyi bir gelecek hedefiyle, tüm dünyada küresel finans?n ü?te ikisini olu?turan bankac?l?k sekt?rü i?in yol haritas? belirleyen Sorumlu Bankac?l?k Prensipleri,  ayn? zamanda gelece?in sürdürülebilir bankac?l?k sisteminin temel ?er?evesini olu?turuyor. Bir anlamda bankac?l?k sekt?rünün 21. yüzy?l toplumu ve ekonomisindeki yerini tan?mlayan ve ?ekillendiren Prensipler toplumlar?n sürdürülebilir ve refah dolu bir gelecek hedefine ula?mas?nda sekt?rün etkisini en üst seviyeye ta??may? hedefliyor.

Sorumlu Bankac?l?k Prensipleri a?a??daki esaslardan olu?uyor:

? Uyum: Kurumlar?n i? stratejilerinin, Sürdürülebilir Kalk?nma Hedefleri, Paris ?klim Anla?mas? ve ilgili ulusal ve b?lgesel ?er?evelerde belirtildi?i gibi, bireylerin ihtiya?lar?na ve toplumun hedeflerine uygun olacak ve katk?da bulunacak ?ekilde uyumlu hale getirilmesi.

? Etki ve hedef belirleme: Faaliyetlerden, ürünlerden ve hizmetlerden kaynaklanan olumsuz etkilerin, insanlara ve ?evreye kar?? risklerin azalt?larak olumlu etkilerin sürekli art?r?lmas?. Bu ama?la, yüksek etkili hedeflerin belirlenip payla??lmas?.

? Mü?teriler: Sürdürülebilir uygulamalar?n te?vik edilmesi, mevcut ve gelecek nesiller i?in ortak refah yaratan ekonomik faaliyetleri mümkün k?lmak üzere, faaliyetlerin mü?terilere kar?? sorumluluk bilinciyle hayata ge?irilmesi.

? Payda?lar: Toplumsal hedeflere ula?mak i?in proaktif ve sorumlu bir ?ekilde ilgili payda?larla isti?arelerde bulunulmas?.

? Y?neti?im ve kültür: Etkin y?neti?im ve sorumlu bankac?l?k kültürü ile bu ilkelere ba?l?l?k g?sterilmesi.

? ?effafl?k ve hesap verebilirlik: ?lkelerin bireysel ve kolektif olarak ne kadar uyguland???n?n periyodik olarak g?zden ge?irilmesi, olumlu ve olumsuz etkilerin, toplumun hedeflerine katk?n?n ?effaf ?ekilde ?l?ülmesi.

26.11.2020
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经