B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

??tiraklerimiz

?Finans sekt?rünün yan? s?ra Türkiye’de sanayinin geli?mesine de büyük katk?lar sa?layan Bankam?z, kuruldu?u günden bu yana 300’e yak?n ?irkete i?tirak etmi?tir. Portf?y yap?s? zamanla sadele?mi? olan Banka’n?n, Aral?k 2019 itibariyle finans, cam, telekomünikasyon ile sanayi ve hizmet ana gruplar?nda faaliyet g?steren 24 ?irkette do?rudan ortakl??? bulunurken, do?rudan ve dolayl? olarak kontrol etti?i ?irket say?s? 111’dir.??

 


Finans Grubu
?Anadolu Anonim Türk Sigorta ?irketi (*)
?https://www.anadolusigorta.com.tr/?
?Anadolu Hayat Emeklilik A.?.
?https://www.anadoluhayat.com.tr/?
Efes Varl?k Y?netim A.?. (*)
https://www.efesvarlik.com.tr/??
JSC ??bank
JSC Isbank Georgia
http://www.isbank.ge
??? Faktoring A.?. (*)
?https://www.isfaktoring.com.tr/?
??? Finansal Kiralama A.?.
?https://www.isleasing.com.tr/?
??? Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? A.?.
?https://www.isgyo.com.tr/??
??? Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? A.?. (*)
?http://www.isgirisim.com.tr/?
??? Portf?y Y?netimi A.?. (*)
?https://www.isportfoy.com.tr/?
??? Yat?r?m Menkul De?erler A.?.
?https://www.isyatirim.com.tr/?
??? Yat?r?m Ortakl??? A.?(*)
?http://www.isyatort.com.tr/ ?
???bank AG
?https://www.isbank.de/?
?Milli Reasürans T.A.?.
?http://www.millire.com/
?Türkiye S?nai Kalk?nma Bankas? A.?.
?http://www.tskb.com.tr/?
?Yat?r?m Finansman Menkul De?erler A.?. (*)
?https://www.yfas.com.tr/?
?Maxis Giri?im Sermayesi Portf?y Y?netimi A.?.(*)
?http://www.maxisgirisimpys.com.tr/
?Maxis Investments Ltd.(*)?
?http://www.maxisinvestments.com/?
TSKB Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? A.?.(*)?
?http://www.tskbgyo.com/??

(*) Bankam?z?n dolayl? pay? bulunmaktad?r...

 

?


Cam Grubu
?Anadolu Cam Sanayii A.?.(*)?
http://www.sisecamcamambalaj.com?
Pa?abah?e Cam Sanayii ve Ticaret A.?.(*) http://www.pasabahce.com.tr/?
Soda Sanayii A.?.(*)? http://www.sisecamkimyasallar.com
Trakya Cam Sanayii A.?.(*)
http://www.sisecamduzcam.com?
?Türkiye ?i?e ve Cam Fabrikalar? A.?.
?http://www.sisecam.com.tr/?

(*) Bankam?z?n dolayl? pay? bulunmaktad?r.

?
??
Telekomünikasyon Grubu
??? Net Elektronik Bilgi üretim Da??t?m Ticaret ve ?leti?im Hizmetleri A.?. https://www.isnet.net.tr/?
Softtech Yaz?l?m Teknolojileri Ara?t?rma Geli?tirme ve Pazarlama Ticaret A.?.(*)
http://www.softtech.com.tr/?

(*) Bankam?z?n dolayl? pay? bulunmaktad?r.

?
?

?
Sanayi ve Hizmet Grubu
?Bayek Tedavi Sa?l?k Hizmetleri ve ??letmecili?i A.?. (*)
https://www.bayindirhastanesi.com.tr/??
Eri?im Mü?teri Hizmetleri A.?. (*)
https://www.iserisim.com.tr/??
?? Merkezleri Y?netim ve ??letim A.?.
https://www.ismer.com.tr/
Kültür Yay?nlar? ??-Türk A.?.
https://www.iskultur.com.tr/?

(*) Bankam?z?n dolayl? pay? bulunmaktad?r.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经