B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kredi Derecelendirme Notlar?

FITCH RATINGS* (1 Eylül 2020)
Yabanc? Para Kredi Notu
B+/Negatif/B
Türk Paras? Kredi Notu
B+/Negatif/B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
A+(tur)/Dura?an
Finansal Kapasite Notu
b+
Destek Notu
5
Destek Derecelendirme Taban?
B-
?ncelikli Teminats?z Bor? Notu
B+/B
Sermaye Benzeri Bor? Notu
B-
*Uzun vadeli/G?rünüm(e?er varsa)/K?sa Vadeli

STANDARD AND POOR'S* (17 A?ustos 2018)
Yabanc? Para Kredi Notu
B+/Negatif/B
Türk Paras? Kredi Notu
B+/Negatif/B
Ulusal Not
trA+/trA-1
*Uzun vadeli/G?rünüm(e?er varsa)/K?sa Vadeli

MOODY’S* (10 Aral?k 2020)
Yabanc? Para Mevduat Notu
B3/Negatif/NP
Türk Liras? Mevduat Notu
B3/Negatif/NP
Teminats?z Bor?lanma Notu
B3/Negatif
Yabanc? Para Sermaye Benzeri Bor? Notu
Caa2/Caa3(hyb)
*Uzun vadeli/G?rünüm(e?er varsa)/K?sa Vadeli
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经