B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kurumsal Y?netim

Genel Kurul

?Bankam?z Genel Kurul Toplant?lar?na ili?kin bilgilere buradan ula?abilirsiniz. 

Kar Da??t?m Politikas?

?Bankam?z?n kar da??t?m?na ili?kin esaslar Ana S?zle?menin 58. maddesinde düzenlenmi?tir.?

Etik ?lkeler

Türkiye ?? Bankas? 2001 y?l?nda Bankac?l?k Etik ?lkelerinin Türkiye Bankalar Birli?i taraf?ndan belirlenmesinin hemen ard?ndan bu ilkeleri benimseyerek faaliyetlerini buna uygun bir bi?imde yürütmeye ba?lam??t?r.?

Bilgilendirme Politikas?

Bilgilendirme Politikas?n?n temel amac?, ticari s?r kapsam? d???ndaki gerekli bilgi ve a??klamalar?n pay sahipleri, yat?r?mc?lar, ?al??anlar, mü?teriler, kredit?rler ve ilgili di?er taraflara zaman?nda, do?ru, eksiksiz, anla??labilir, kolay ve en dü?ük maliyetle ula??labilir olarak, e?it ko?ullarda iletilmesinin sa?lanmas?d?r.?

Kurumsal Y?netim Uyum ve Bilgi Formu

?Türkiye ?? Bankas? Bankac?l?k mevzuat? ve Sermaye Piyasas? mevzuat?nda Bankalar i?in ?ng?rülen Kurumsal Y?netim ?lkelerine ili?kin hükümlere tabidir.??

ücretlendirme Politikas?

ücretlendirme Politikas?n?n temel amac?; Bankam?z?n ücretlendirme ile ilgili uygulamalar?n?n, ilgili mevzuat ile Bankan?n faaliyetlerinin kapsam? ve yap?s?, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk y?netim yap?lar? ile uyumlu, a??r? risk al?m?n? ?nleyici ve etkin risk y?netimine dayal? olarak planlan?p yürütülmesini ve y?netilmesini sa?lamakt?r.

Finansal Su?larla Mücadele ve Yapt?r?mlar Politikas?

Türkiye ?? Bankas?, su? gelirlerinin aklanmas? ve ter?rün finansman? ile mücadeleyi, yasa ve düzenlemelere uyumun ?tesinde, sosyal bir sorumluluk olarak benimsemekte ve ?nemsemektedir.

Uyum Riski Y?netimi Politikas?

Bu Politika; Bankan?n uyum konusundaki temel yakla??m? ile Banka bünyesinde uyumun amaca uygun ve etkin bir bi?imde uygulanmas?na ve uyum riskinin ba?ar?l? bir bi?imde y?netilmesine y?nelik temel ilke ve esaslar? ortaya koymaktad?r.

ISO 9001 Kalite Politikas?

?Türkiye ?? Bankas? A.?. olarak kalite konusundaki amac?m?z uluslararas? kalite ve standartlarda hizmet vermektir.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经