B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

MasterClass Staj Program?

MasterClass Staj Program?
?
?? hayat?n?n kalbinin att??? bankac?l?k sekt?ründe ger?ek bir i? deneyimi sunan MasterClass Staj program?, ?? Bankas?’n? ve bankac?l??a ili?kin farkl? i? alanlar?n? yak?ndan tan?ma, bankac?l?k profesyonelleriyle birlikte ?al??ma ve bankac?l??a ili?kin projeleri üstlenme f?rsat? sunar.

?? Bankas? MasterClass staj program?na kat?lmak, ilk günden itibaren i? hayat?nda katk? sa?layacak e?itimler almak, projelerle i? hayat?na haz?rlanmak, i? a??n? olu?turmaya ba?lamak ve staj bittikten sonra da Bankan?n düzenleyece?i ?e?itli at?lye ve etkinliklere kat?lma anlam?na gelir.

MasterClass Staj program? yaz aylar?nda Genel Müdürlük, Hukuk Mü?avirli?i ve Bilgi Teknolojileri alan?nda 30 i? günü sürmekte, Levent ve Tuzla’da bulunan genel merkezlerimizde yürütülmektedir.

Ba?vuru Ko?ullar? Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olmak,
Ba?vuru tarihi itibar?yla lisans 3.veya 4. s?n?f ??rencisi olmak,
Staj program?n?n bitiminden ?nce mezun olmamak,
?yi seviyede ?ngilizce bilmek,
SGK yükümlülü?ünün okulun taraf?ndan kar??lan?yor olmas?,

Hangi A?amalardan Ge?ece?im?

1.A?ama
Online Genel Yetenek S?nav?

2.A?ama
Online ?ngilizce S?nav?

3.A?ama
Online Mülakat

?? Bankas? MasterClass staj program?, i? hayat?n i?in bulabilece?in en iyi ba?lang?? noktas? olabilir. MasterClass staj program? ba?vurusu i?in ?? Bankas? Linkedln hesab?n?, ik.isbank.com.tr ve https://toptalent.co/turkiye-is-bankasi/ adresini takipte kal?n.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经