B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
Mill? E?itim Bakanl???, ?? Bankas? ve TEMA Vakf?’ndan Do?a E?itim Programlar?

Türkiye’nin ilk ?evre fonu ?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon’dan elde edilen gelirler ile TEMA Vakf?’n?n Do?a E?itim Programlar? destekleniyor. Program kapsam?nda ?ocuklar?n ekolojik okuryazarl?k becerilerinin geli?mesi ama?lan?yor. 2019–2020 e?itim ve ??retim y?l?nda Türkiye’nin 81 ilinde uygulanan e?itimler sayesinde okul ?ncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla ?ocu?a ula??ld?.
 
Mill? E?itim Bakanl???, TEMA Vakf? i? birli?i ve Türkiye ?? Bankas? deste?i ile yürütülen Do?a E?itim Programlar?, ?ocuklara ekolojik okuryazarl?k konusunda fark?ndal?k kazand?rmay? ama?l?yor. 2010 y?l?ndan beri yürütülen Minik TEMA ve Yavru TEMA E?itim Programlar?, 2019 y?l?ndan itibaren ?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon’dan elde edilen gelir ile uygulan?yor.

TEMA Vakf?’n?n 2010 y?l?ndan beri Mill? E?itim Bakanl??? i? birli?i ile sürdürdü?ü ve her y?l ula??lan ?ocuk say?s?n?n artt??? Do?a E?itim Programlar?, 2019 y?l?ndan itibaren, yeni ismiyle ‘?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon’da biriken tutar ile desteklenmeye ba?land?.  

TEMA Vakf?’n?n Mill? E?itim Bakanl??? i? birli?i ile haz?rlad??? Do?a E?itim Programlar?n?n bir par?as? olan Minik TEMA ve Yavru TEMA E?itim Programlar?, Türkiye ?? Bankas?’n?n deste?iyle 2019 - 2020 e?itim ve ??retim y?l?nda, 81 ilde, okul ?ncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla ?ocu?un kat?l?m?yla uyguland?. Koronavirüs salg?n?n?n Türkiye’yi etkisi alt?na almaya ba?lamas? ile koruma ve kontrol tedbirleri kapsam?nda yüz yüze e?itimlere Mart 2020 tarihinde ara verildi;  uzaktan e?itim kapsam?nda EBA TV'de ve sosyal medya platformlar?nda dijital e?itim i?erikleri yay?nland?.

?ocuklar erken ya?ta do?ayla olumlu ba?lar kuruyor

?ocuklar?n kü?ük ya?lardan itibaren, fiziksel, duygusal ve bili?sel geli?imi i?in ihtiya?lar? olan a??k havada vakit ge?irmeyi ve do?ayla ba? kurmalar?n? destekleyen Do?a E?itim Programlar?, do?ada daha ?ok zaman ge?irmelerini, g?zlem yapmalar?n?, merak duygusuyla do?ay? ke?fetmelerini sa?lamak ve ekolojik okuryazarl?k becerilerini gü?lendirmek amac?yla tasarland?.  Okul ?ncesi ?ocuklara verilen Minik TEMA ve ilkokul düzeyinde ?ocuklara verilen Yavru TEMA E?itim Programlar?; toprak, su varl?klar?, biyolojik ?e?itlilik, ekosistem, hava, do?ada g?zlem, sürdürülebilir ya?am gibi konularda olabildi?ince geni? bir kurguda haz?rland?.

E?itim programlar? kapsam?nda; ??retmen rehberi, ü? farkl? e?itici poster, g?zlem kutusu, do?a g?zlem ?ark? gibi e?itim i?eri?ini destekleyen materyaller ??retmenlere ula?t?r?l?yor. Ayr?ca her iki düzeydeki ?ocuklar i?in “orman” ve “toprak” temal? iki animasyon ?ocuk filmi ve do?a temal? ü? ?ocuk ?ark?s? da programlar kapsam?nda ?ocuklarla bulu?turuluyor.

?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon Hakk?nda

Türkiye ?? Bankas? taraf?ndan hayata ge?irilen ve üretimin her a?amas?nda ?evreye duyarl? ?irketlere yat?r?m yapma hedefini benimseyen ‘?evreye Yat?r?m Fonu’, fon gelirinin bir k?sm? ile ?evre alan?nda bir sosyal sorumluluk projesine destek verme fikri ile yola ??kt?. Türkiye’nin ilk ?evre fonu olma ?zelli?ini ta??yan Fon; tasarruflar?n, ?evresel sorumluluk ilkeleriyle profesyonel olarak y?netildi?i bir yat?r?m portf?yü bünyesinde de?erlendirilmesini hedefliyor.

?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon’da esnek y?netim stratejisi izleniyor. TL baz?nda reel getiri sa?lamay? hedefleyen ?? Portf?y TEMA De?i?ken Fon, üretim sürecinin her a?amas?nda ?evreye duyarl? olan ?irketlere yat?r?m yap?yor. Fon’un yat?r?m yapaca?? yurt i?i ortakl?k paylar? ve/veya ?zel sekt?r bor?lanma ara?lar? Borsa ?stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olan ihra???lar aras?ndan se?iliyor.

10.12.2020
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经