B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Politikalar?m?z

?
?? Bankas? sürdürülebilirlik yakla??m?n? ortaya koyan 


politikalar?n? haz?rlayarak tüm payda?lar?n?n bilgisine sunmu?tur. 

Bankam?z, ?evresel, sosyal, etik ilkeler ve kurumsal y?neti?im boyutlar?n? bir araya getiren bir yakla??m ?er?evesinde, uzun y?llard?r sergiledi?i sürdürülebilirlik faaliyetlerini metodik bir ?er?evede yeniden yap?land?rm??t?r.

Tedarik ve Sat?n Alma Uygulamalar?m?z

?? Bankas?’nda tedarik y?netimi ve sat?n alma faaliyetleri, mal ve hizmet al?mlar?nda uyulacak temel ilke ve esaslar? ortaya koyan Tedarik?i Y?netimi ?lkeleri ve bu do?rultuda olu?turulan dahili mevzuat ?er?evesinde yürütülmektedir. 


?? Sa?l??? ve Güvenli?i

Bankam?zda i? sa?l??? ve güvenli?i konusundaki yasal mevzuata uygun, daha güvenli ve sa?l?kl? ?al??ma ortam? yaratma ve koruyucu sa?l?k uygulamalar?n? yayg?nla?t?rma amac?yla yürütülen faaliyetlere ili?kin temel prensiplere ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Politikas?’nda yer verilmektedir. 
 X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经