B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Süre?lerimiz

?
Sürdürülebilirlik Politikalar?’n?n kontrol ve uygulanmas?ndan ?? Bankas? üst y?netimi sorumludur. Ayr?ca her Banka ?al??an?n?n da konuya ili?kin dokümantasyon rehberli?inde politikay? i?selle?tirmesi ve i?lerinde uygulamas? kendi sorumlulu?udur. 

Her bir sürecin kendi nicel ve nitel sürdürülebilirlik ama? ve hedefleri vard?r. Temel sürdürülebilirlik performans g?stergeleri düzenli denetimlerle sürekli olarak takip edilir ve gerekli düzeltici ve ?nleyici faaliyet yerine getirilir. 

Hedeflerin uygulanmas? Banka i?i düzenli sürdürülebilirlik denetimleri ile takip ve kontrol edilebilen g?stergelerle ?l?ülebilmektedir.

Denetimlerin sonu?lar? ve faaliyetlerin uygulanmas? y?netim g?zden ge?irme sürecinde üst y?netim taraf?ndan de?erlendirilir ve sürdürülebilirlik performans?n?n sürekli olarak iyile?tirilebilmesi i?in gerekli g?rülen aksiyonlar al?n?r.

Bankam?z Sürdürülebilirlik Y?netim Sistemi ?er?evesinde;

? Genel Müdürlük binalar?m?z?n i? ?evresel etkilerinin (elektrik tüketimi, do?algaz tüketimi, vb.) takip edilmesi, 

? kredilendirme faaliyetlerimiz kaynakl? ?evresel ve sosyal etkilerin y?netilmesi, 

? sürdürülebilirlik alan?nda e?itimler düzenlenerek i? kapasitemizin geli?tirilmesi, 

? iklim de?i?ikli?i ile ilgili mücadeleye olan deste?imizin bir par?as? olarak Genel Müdürlük binalar?m?zda sera gaz? emisyonlar?m?z?n hesaplanmas?

? payda?lar?m?z ile ger?ekle?tirdi?imiz sürdürülebilirlik eksenli faaliyetleri ?effaf bir ?ekilde payla?mak amac?yla sürdürülebilirlik raporlar?m?z?n haz?rlanmas?

? Sürdürülebilirlik Y?netim Sistemi i?erisinde ger?ekle?tirilen bütün faaliyetlerin bankam?zdaki di?er bütün süre?lerde oldu?u gibi kontrol ve denetim süre?lerinden ge?irilmesi ve

? bütün bu faaliyetlerin üst y?netimin g?rü?üne sunularak ilerleyen d?nemlerde ?? Bankas? olarak ger?ekle?tirilecek faaliyetlerin ve stratejilerin belirlenmesi

hususlar?n? i?eren süre?ler olu?turulmu?tur.?

 
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经