B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Vizyonumuz, De?erlerimiz, Stratejik Ama?lar?m?z ve Stratejimiz

Vizyonumuz

 
Kapsay?c? ve kat?l?mc? bir yakla??mla sürdürülebilir de?er yaratan gelece?in bankas? olmak

 
De?erlerimiz
 
 
“Zeka, dikkat, iffet; teknik ve metotlu ?al??ma” ilkesinden ayr?lmaks?z?n benimsenen; Yenilik?ilik, Dayan??ma, Ortak Ak?l, Güvenilirlik, Samimiyet, ?effafl?k

 
Stratejik Ama?lar?m?z

 
- ülkemize kal?c? taahhüt
- Gü?lü ve sürdürülebilir finansal performans
- Etkin risk y?netimi
- Kusursuz mü?teri deneyimi
- De?er yaratan teknoloji ve inovasyon ?ncülü?ü
- Mutlu ve üretken insan kayna??
- ?nsana, topluma ve ?evreye duyarl? etik ve sorumlu bankac?l?k

 
Stratejimiz

 
?? ve d?? kaynaklar? ülke ekonomisinin ?ncelikli ihtiya?lar?na y?nlendirmek suretiyle sürdürülebilir ve katma de?erli büyümeyi destekleyecek bilan?o y?netimi ve teknolojik d?nü?üm sürecinde grup ?irketlerimiz ve tüm ??züm ortaklar?m?z ile birlikte i? modelimizi sürekli geli?tirerek Kurumumuzu gelece?e haz?rlama


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经