B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yap?lanmam?z

??
Tüm ?al??malar?n? sürdürülebilirlik yakla??m? ?er?evesinde ?ekillendiren ?? Bankas?, kurumsal yap?s?n? ve insan kayna??n? sürdürülebilirlik hedefleri do?rultusunda yap?land?rmaktad?r. 2014 y?l?nda Bankam?zda sürdürülebilirlik kavram?n?n üst düzey y?netim taraf?ndan sahiplenilmesini sa?layacak ?ekilde Kurumsal Y?netim Komitesi g?revlendirilmi?, icra organlar? i?erisindeki koordinasyonu sa?lamak üzere ise Yat?r?mc? ?li?kileri B?lüm Müdürü Sürdürülebilirlik Koordinat?rü olarak atanm??t?r.

B?ylece, Bankam?zda kurumsal y?netim süre?lerinin ayr?lmaz bir par?as? olarak de?erlendirilen sürdürülebilirlik faaliyetlerinin y?neti?imi ?ok daha etkin bir ?ekilde yürütülmeye ba?lanm??t?r. Bunun d???nda, Bankam?z i?erisinde sürdürülebilirlik y?netimine ili?kin rol ve sorumluluklar?n? devam ettirmek üzere Sürdürülebilirlik ?al??ma Ekibi’nin bir araya gelmesi sa?lanm??t?r. ?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经