B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
Yeni Gi?e ?al??ma Saatleri

?

De?erli mü?terilerimiz, 

Covid-19 salg?n?n?n yay?lmas?n? ?nlemek, sizlerin, ?al??anlar?m?z ve toplumumuzun sa?l???n? korumak amac?yla ?ubelerimizde gi?e ?al??ma saatleri, 2.12.2020 ?ar?amba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Bankac?l?k i?lemleriniz i?in evinizden ??kmadan 7/24 kullanabilece?iniz ??Cep, Maximum Mobil ve ?nternet ?ubesi gibi ?ube d??? kanallar?m?z? tercih etmenizi ?nemle rica ederiz.

Sa?l?kl? günler dileriz.?


01.12.2020
??Cep ??Cep
??Cep

???Cep'i indir. ??ini cepte bitir.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经