B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? 

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik d?nemi ?ncesi elde etti?iniz kazan?lara katk? sa?layarak, emeklilik d?neminizde de ya?am standard?n?z? koruyabilece?iniz bir gelir elde etmenizi hedefler. ?al??t???n?z d?nemde sahip oldu?unuz hayat standartlar?n?z?, emeklilikte sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alaca??n?z emekli maa?? ile dev?am ettirmeniz mümkün olmayabilir. Bu ihtiyac?n?z? kar??lamak i?in Bireysel emeklilik sistemi (BES) devreye girer. Zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi de?il tamamlay?c?s? olan BES; emeklilik d?neminizde size ek gelir sa?layarak refah seviyenizi art?rmay? ama?lar. 

Kimler Kat?labilir?


18 ya??n? doldurmu? ve fiil ehliyetine sahip herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ba?vurarak tasarruf yapma imkan?na sahip olabilir. Düzenli bir geliriniz olmasa bile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olarak gelece?iniz i?in birikim yapmaya ba?layabilirsiniz. Farkl? ihtiya?lara y?nelik olu?turulan bireysel emeklilik ürünleri aras?ndan size en uygun olanlar? se?erek ?zel emeklilik avantajlar?na eri?ebilirsiniz. Kendinizin yan? s?ra ailenizi de güvence alt?na alabilece?iniz ?e?itli hizmetlerden de herhangi bir ücret ?demeden yararlanabilirsiniz. Emeklili?e hak kazanabilmek i?in bireysel emeklilik ?artlar? en az 10 y?l sistemde kalmak ve 56 ya??n? doldurmakt?r.

Avantajlar? Nelerdir?


Bireysel Emeklilik Sistemi'nin en ?nemli avantajlar?ndan biri devlet katk?s?n?n da birikiminize eklenerek kümülatif bir art?? sa?lamas?d?r. Kendi tasarruflar?n?z?n yan? s?ra %25 oran?nda BES devlet katk?s? birikimlerinizin daha da büyümesine olanak sa?lar. ?rne?in; siz 100 TL kat?l?m pay? tan?mlad???n?zda, birikiminiz 125 TL miktar?nda artar. Bu katk?ya ek olarak sunulan emeklilik yat?r?m fonlar? ise ana paran?za eklenir ve birikiminizin daha da ?ok de?erlenmesini sa?lar. BES birikim hesaplama ile yat?rd???n?z katk? paylar?n?n ne kadar getiri sa?layaca??n? ??renebilir ve yat?r?m dan??manl??? hizmetinden de ihtiyac?n?z olan her an faydalanabilirsiniz. Finansal anlamda bilgi birikiminize güvenemeseniz bile portf?y y?neticileri taraf?ndan y?nlendirilen birikimlerinizin hangi ?ekilde de?erlendi?ini her zaman takip edebilirsiniz. Anadolu Hayat Emeklilik nezdinde ad?n?za a??lacak olan Bireysel Emeklilik hesab?n?za yapaca??n?z katk?lar, tercih etti?iniz emeklilik yat?r?m fonlar?nda, ?? Portf?y Y?netimi’nin profesyonel portf?y y?neticileri taraf?ndan de?erlendirilir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katk? pay? ?demekte zorland???n?zda istedi?iniz zaman ?demelerinizi dondurarak ara verebilirsiniz. E?er bireysel emeklilik nas?l iptal edilir diye merak ediyorsan?z, hi? ku?kusuz s?zle?meden diledi?iniz zaman cayma hakk?n?z bulunmaktad?r. Ancak, sistemden emekli olma hakk?n?zdan ?nce ??kmak isterseniz, sistemde kald???n?z süre g?z ?nüne al?narak yat?r?m getirisi üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesintisini ?deyerek ayr?l?rs?n?z.  

Otomatik Kat?l?m


Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat?r?m Sistemi Kanunu kapsam?nda i?verenler taraf?ndan  ?al??anlar?n?n dahil oldu?u sistem ise Otomatik Kat?l?m Sistemi (OKS) olarak adland?r?l?r. Emeklilik yasas? kapsam?nda Otomatik Kat?l?m Sistemi’ne Türk vatanda?? olan veya 29 May?s 2009 tarihli ve 5901 say?l? Türk Vatanda?l??? Kanunu’nun 28. maddesi kapsam?na giren ki?ilerden, i?yerinin otomatik kat?l?ma dahil oldu?u tarihte 45 ya??n? doldurmam?? ?al??anlar ve yeni i?e ba?layanlar dahil olabilir. Otomatik Kat?l?m ile zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olman?z? takip eden 2 ay i?erisinde cayma hakk?n?z? kullanarak bireysel emeklilik iptalinde bulunabilirsiniz. Otomatik Kat?l?m Sistemi’nde kalman?z ve tasarruflar?n?z? devam ettirmeniz durumunda, kazanm?? oldu?unuz tüm birikimi, emeklilik d?neminizde ister toplu olarak isterseniz ayl?k maa? ?eklinde alabilirsiniz. Otomatik kat?l?m ile bireysel emeklilik sistemine henüz dahil olmam?? kullan?c?lar?n, OKS ile sisteme dahil olmas? ve ilerleyen d?nemlerde birikimleriyle daha güvende ve rahat bir hayat sürmeleri hedeflenir.
 ?
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经