Hayat?n?z?n Her An?nday?z

Hayat?n her an? sürprizlerle dolu! Bu ritme ve de?i?ime ayak uydururken hedeflerinize daha kolay ula?man?z i?in her zaman yan?n?zday?z!

Ba??? Nedir ve Neden ?nemlidir? Kredi Kart?n?z? Kullan?rken Ba??? Yapabilirmisiniz?

Ba??? yapmak, ihtiya? sahiplerine büyük katk? sa?lad??? gibi ba??? yapan i?in de pek ?ok g?zle g?rülmeyen fayday? beraberinde getiriyor. üstelik ba??? yapmak teknoloji sayesinde eskisinden ?ok daha kolay. ??te, kolayca ba??? yapman?n yollar?…
25.12.2020
Devam?n? Oku >

?? Dünyas?nda Ufkunuzu A?acak Kitap ?nerilerinden Se?meler

Kariyer yolunda emin ad?mlarla ilerlemek istiyorsan?z i? dünyas? ile ilgili yenilik?i bak?? a??lar? sunan,yeni fikirlerle tan??t?ran ve farkl? konularda ilham veren kitaplar ba? ucunuzdan yerlerini almal?.??te ufkunuzu a?acak kitaplardan ?zel bir se?ki…
22.12.2020
Devam?n? Oku >

??renciyken Kredi Kart? Kullan?m? Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

??renci kredi kartlar?n?n avantajlar? nelerdir? Kullan?rken nelere dikkat edilmelidir? ?? Bankas? blog olarak bu yaz?m?zda, ??renciyken kredi kart? kullan?m?n?n avantajlar?n? inceledik ve kredi kart? kullan?rken dikkat edilmesi gerekenleri derledik.
16.12.2020
Devam?n? Oku >

A??k Bankac?l?k (Open Banking) Nedir? A??k Bankac?l???n Avantajlar? Nelerdir?

A??k bankac?l?k(Open Banking) finans sekt?ründeki dijitalle?me yolunda bugüne kadar at?lan en büyük ad?mlar?ndan biri olarak hayat?m?za giri? yap?yor.Bankac?l?k sekt?rünü de?i?tirecek ve yar?n? bugüne ta??yan A??k Bankac?l?k kavram?n? yak?ndan inceleyelim
14.12.2020
Devam?n? Oku >

Kültür Varl?klar? Katk? Pay? Hakk?nda Merak Edilenler

Kültür varl?klar? ?ok eski tarihlerden günümüze kadar gelebilen,farkl? medeniyetlerin ve kültürlerin ürünüdür.Bu nedenle ?ok iyi ?ekilde korunmalar? gerekir.Peki, kültür varl?klar? katk? pay? tam olarak neyi ifade eder?
11.12.2020
Devam?n? Oku >

Karbon Emisyonu Nedir? Karbon Emisyonu Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

Siz de ?evre dostu bir bak?? a??s?na sahipseniz karbon emisyonu konusunda bilginiz olmas? ?art. ??te bu yüzden karbon emisyonu hakk?nda bilmeniz gerekenleri sizin i?in bir araya getirdik. ??renmek i?in okumaya devam edin!
10.12.2020
Devam?n? Oku >

H?zl? ve Güvenli Al??veri? ??in Alternatif ?deme Y?ntemleri

Yeni d?nemde alternatif ve güvenli ?deme y?ntemleri,herkes i?in ?ncelikli hale geliyor. Peki, neredeyse her al??veri?imizi mümkün oldu?u kadar h?zl? ve temass?z ger?ekle?tirmek istedi?imiz günümüz ?artlar?nda kullanabilece?imiz ?deme sistemleri nelerdir?
09.12.2020
Devam?n? Oku >

Vergi Muafiyeti Nedir? Vergi Muafiyeti Hakk?nda Merak Edilenler

Türkiye’de baz? durumlara ?zel olarak vergi istisnalar? ve muafiyet ?artlar? belirlenir. Bu muafiyetlerin ?er?evesi ve kimlerin yararlanabilece?i net bir ?ekilde belirtilir.Peki, vergi muafiyeti tam olarak nedir? ?ncelikle bu sorunun cevab?n? verelim:
08.12.2020
Devam?n? Oku >

?ocuklarda Gelir Gider Kavram?

?ocuklara basit bir dille ekonomi ve birikimin ?nemi nas?l anlat?l?r?
07.12.2020
Devam?n? Oku >

Bankac?l?kta Yapay Zeka Teknolojisi

Do?al dil i?leme (NLP) ve makina ??renmesi gibi bir?ok teknolojik olanak, bankac?l?kta kullan?ld???nda hangi avantajlar? beraberinde getirir? Gelin, bu sorular? birlikte yan?tlayal?m.
04.12.2020
Devam?n? Oku >

Ba?ar?l? Giri?imlerin Ortak ?zellikleri

Giri?imci olmak, iyi bir i? fikrinin yan? s?ra bolca cesaret, kararl?l?k ve tutku gerektiriyor. Tabii, bir giri?imcinin ba?ar?ya ula?abilmesi bunlardan ?ok daha fazlas?na sahip olmas? ?art. ??te, ba?ar?l? giri?imcilerin ortak ?zellikleri…
04.12.2020
Devam?n? Oku >

Temass?z ??lem ?le Para ?ekmenin Avantajlar? Nelerdir?

?? Bankas? blog olarak bu yaz?m?zda temass?z i?lem ile para ?ekmenin avantajlar?n? ve ad?m ad?m temass?z para ?ekme a?amalar?n? sizler i?in derledik.
01.12.2020
Devam?n? Oku >

Acil Paraya ?htiyac?n?z Olan Durumlar Nelerdir?

Dü?ün, tatil, mezuniyet, tamirat ve daha pek ?ok neden yüzünden acil nakit ihtiyac? duyabilirsiniz.Dilerseniz acil paraya ihtiyac?n?z olan durumlarda neler yapabilece?iniz konusunda bir araya getirdi?imiz ?nerileri inceleyebilir ve uygulayabilirsiniz.
26.11.2020
Devam?n? Oku >

Kredi Kart?n?z? Kullan?rken Birikim Yapabilir misiniz?

?artlar ne olursa olsun birikim yapmak ?nemli. Peki, kredi kart?n?z? kullan?rken birikim yapabilir misiniz? Hem bu sorunun yan?t?n? hem de kredi kart? ile birikim yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar? birlikte inceleyelim.
20.11.2020
Devam?n? Oku >

Dünyada Az Bilinen ?lgin? Meslekler

Kal?plar?n d???nda ve kendinize uygun, sevebilece?iniz bir i? yapmak istiyorsan?z; dünyada az bilinen ilgin? meslekleri inceleyebilirsiniz.
16.11.2020
Devam?n? Oku >

Yeni Do?an ?ocuk Paras? Nedir ve Nas?l Al?n?r?

Yenido?an ?ocuk paras?; do?um yapan “tüm” annelere Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl??? taraf?ndan verilen bir yard?md?r.
06.11.2020
Devam?n? Oku >

D?viz Kuru ve Parite Ne Demektir?

D?viz kuru bir ülkenin para biriminin bir ba?ka ülkenin para birimi kar??l???nda sahip oldu?u de?er katsay?s?n? tan?mlar.
06.11.2020
Devam?n? Oku >

Kredi Risk Raporu Hangi Kanallardan Al?nabilir?

Kredi Risk Raporu; kredi talepleriniz ve düzenli ?demeleriniz i?in size yol g?sterebilecek, güncel finansal durumunuzla ilgili daha detayl? bilgi alman?z? sa?layan bir belgedir.
02.11.2020
Devam?n? Oku >

Kredi Geri ?demesini Hangi Kanallardan Yapabilirsiniz?

Geri ?deme k?sm?n? mümkün oldu?unca kolay halledebilmeniz i?in ?? Bankas?; ??Cep, ?nternet ?ubesi ya da Bankamatik gibi farkl? kanallardan kolayca kredi geri ?demesi yapabilme olana?? sunar.
30.10.2020
Devam?n? Oku >

Kredi Kart? Borcunuzu Nas?l ?deyebilirsiniz?

Kredi kartlar?, nakit ta??ma zorunlulu?unu ortadan kald?rmalar? ve pratik olmalar? nedeniyle günlük hayat?n olmazsa olmaz? haline geldi. Al??veri?lerimizde, restoranda ya da herhangi bir sosyal aktivite i?in s?k s?k kredi kart? kullan?yoruz.
27.10.2020
Devam?n? Oku >
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
云币财经