B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Bor? Transferi

Bor? Transferi Nedir?

Farkl? bankalardaki mevcut kredilerinizi Bor? Kapatma Kredisi ile ?? Bankas?’nda birle?tirerek size uygun taksit tutar?na g?re 36 aya kadar b?lebilir ve ?demelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahat?a kontrol alt?na alabilirsiniz.

Bor? Transferi ile Kredi Kart? Bor?lar? da Kapat?labilir mi?

Farkl? bankalardaki kredi kartlar?n?za ait bor?lar? da Bor? Kapatma Kredisi ile 36 ay vadeye kadar ?? Bankas?’nda yap?land?rabilir, b?ylece kredi kartlar?n?z?n kullan?labilir limitlerini de artt?rabilirsiniz.

Bor? Transferi Faiz Oranlar? Nedir?

Bor? transferi yaparak kullanaca??n?z Bor? Kapatma Kredisi’ni size ?zel belirlenecek faiz oranlar? ile kolayca kullanabilirsiniz.

Bor? Transferi ?artlar? Nelerdir?

Bor? transferi ba?vurunuz, talep etti?iniz bireysel kredinin (?htiya?/Konut/Ta??t) ?artlar? do?rultusunda de?erlendirilecektir.

Bor?lar?m? Nas?l Transfer Edebilirim?

??Cep’ten ihtiya? kredisi ba?vurusu;

“Krediler” > “An?nda Kredi Ba?vuru” veya

“Ba?vurular” > "Kredi" > “An?nda Kredi” ad?mlar?n? takip ederek

?nternet ?ubesi’nden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

“Kredilerim” > “An?nda Kredi” veya
“Ba?vuru-ürünler” > “An?nda Kredi Ba?vuru” ad?mlar?n? takip ederek
Bulundu?unuz sayfada sa? üst k??ede yer alan “Hemen Ba?vur" butonu t?klanarak

isbank.com.tr’den ihtiya? kredisi ba?vurusu;

isbank.com.tr üzerinden ihtiya? kredisi ba?vurunuzu buradan yapabilirsiniz.

Bankamatiklerden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

Kartl? ??lem menüsünden “Daha Fazlas?” > "An?nda Kredi ve Ek Hesap" veya
Karts?z ??lem menüsünden “Ba?vurular” > “?htiya? Kredisi” ad?mlar?n? takip ederek

SMS* ile ihtiya? kredisi ba?vurusu;

NAK?T, TC K?ML?K NO, KRED? TUTARI, AYLIK GEL?R aralar?nda bo?luk b?rakarak yaz?p 4402’ye g?ndererek,

Telefon ?ubesi’nden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

0 850 724 0 724 Telefon ?ubesi’ni arayarak** h?zl? ve kolayca yapabilirsiniz.

Henüz ?? Bankas? mü?terisi de?ilseniz;

Hemen buraya t?klayarak
Bankamatik’ten > Karts?z ??lem menüsünden “Ba?vurular” > “?htiya? Kredisi” ad?mlar?n? takip ederek,
SMS* ile kolayca ihtiya? kredisi ba?vurusu yapabilirsiniz.

*G?nderilen her bir SMS i?in GSM operat?rleri taraf?ndan 1 SMS kar??l??? ücret tahsil edilmektedir.
** Henüz ?? Bankas? mü?terisi de?ilseniz, Telefon ?ubesi’ni cep telefonunuzdan aramal?s?n?z.

Di?er kredi de?erlendirmelerinde oldu?u gibi, bor? transferinde de kredi notunuz de?erlendirme sonucunun belirlenmesinde ?nemli etmenlerden biridir.

Bor? transferini, di?er bankalardan kullanm?? oldu?unuz kredi, kredi kart? ve kredili mevduat hesab? bor?lar?n?z i?in kullanabilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经