B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Borsa ??lem Platformu

?Borsa ??lem Platformu Yenilendi!?

?
?

Yenilenen yüzüyle Borsa ??lem Platformu’nu HTML5 destekleyen Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari gibi taray?c?lardan kolayl?kla kullanabilirsiniz.

Borsa ??lem Platformu’na Bireysel ?nternet ?ubemize mü?teri giri?i yaparak Yat?r?m > Borsa ??lem Platformu > ?al??t?r ad?mlar?n? izleyerek ula?abilirsiniz.

Oturum süresi se?imi ?zelli?iyle, ?nternet ?ubesi oturumunuz sonlansa bile Borsa ??lem Platformu’nu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yeni eklenen “Tüm Gün” se?ene?iyle, seans i?erisinde herhangi bir kesintiye u?ramadan platformu tüm gün boyunca kullanabilirsiniz.

Al?m sat?m kararlar?n?za yard?mc? olacak Teknik Analiz, Haberler, Kademe Analizi, Derinlik, ?irket Profili, Bilan?o, Takas Saklama verilerine ula?abilir, takip etti?iniz k?ymetlere ili?kin fiyat ya da haber alarm? kurabilirsiniz.

Yenilenen Borsa ??lem Platformu’nda bo? ekran olu?turup tercihinize g?re modül ekleyerek platformunuzu ki?iselle?tirebilir ve ekranlar?n?z aras?na kaydedebilirsiniz.

Borsa ?stanbul'da i?lem g?ren pay (hisse senedi) ve varantlara dair anl?k fiyat verilerini hi? bir ek ücret ?demeden izleyebilirsiniz. Dilerseniz Borsa ?stanbul veri lisans paketlerinden sat?n alarak derinlik, hacim ve e?anl? kademe analizi gibi daha detayl? verileri de g?rebilirsiniz.

Vermi? oldu?unuz emirlerin durumunu bekleyen, ger?ekle?en, iptal edilen ve ger?ekle?meyen durum sorgular? ile kolayca takip edebilir, bekleyen emirleriniz üzerine iyile?tirme, k?tüle?tirme, iptal talimatlar? verebilirsiniz.

Yat?r?m hesaplar?n?zda yer alan k?ymetlere dair adet, maliyet, kazar zarar gibi portf?y bilgilerini g?rüntüleyebilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经