B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Cebe Havale

Bankam?z mü?terisi olsun ya da olmas?n herkese, al?c?n?n cep telefon numaras?, TCKN ve tutar bilgisini girerek Hesaptan ya da kredi, Bankamatik ve ?n ?demeli kart?n?z? kullanarak Karttan Cebe Havale g?nderebilirsiniz.

?

Cebe Havale Nas?l Yap?l?r?

  • Hesaptan Cebe Havale

Cebe Havale g?nderme i?lemlerinizi;
?
?nternet ?ubemizden Para Aktarma --> Havale sekmesinden --> Cebe Havale,
Bankamatiklerimizde Para Transferi --> Cebe Havale G?nderme,
??Cep'ten Para Aktarma --> Havale sekmesinden --> Cebe Havale

 
menülerinden yapabilirsiniz.

  • Karttan Cebe Havale


Karttan Cebe Havale i?lemlerinizi;

Maximum Mobil Uygulamas?ndan ?demeler --> Para G?nder sekmesinden --> GSM numaras?na Para G?nder

menüsünden yapabilirsiniz.

 
Hesaptan Cepten havele veya Karttan Cebe havale al?c?s?ysan?z;

 Bankamatiklerimizde Karts?z i?lem Para ?ekme --> Cebe Havale Para ?ekme menüsünden yapabilirsiniz.?

Cebe Havale ??in Ne kadar ücret ?denir?

Para g?nderme i?lem ücretleri i?in;

 
?nternet ?ubemizden
Bankamatiklerimizden
??Cep'ten?

 
Para ?ekme i?lemlerinde al?c?dan herhangi bir ücret kesintisi yap?lmaz.? 
S?k?a Sorulan Sorular

 Cebe Havale g?ndericisi ya da al?c?s? olarak i?lem yapmak isteyen tüm ki?ilerin 18 ya??n? doldurmu? olmas? gerekmektedir. 

Cebe Havale tutar? al?c? taraf?ndan 24 saat i?inde ?ekilmezse i?leminiz otomatik olarak iptal edilir ve g?nderdi?iniz tutar 3 saat i?inde Vadesiz TL hesab?n?za iade edilir.Hesaptan cebe havale i?lemlerinde i?lem ücreti iade edilmemektedir. Karttan cebe havale i?lemlerinde ise, i?lem ücreti de kart?n?za iade edilirken, nakit avans faizi iade edilmemektedir.

Size g?nderilen tutar?n tümünü tek seferde ?ekmeniz gerekmektedir. Cebe Havale i?leminde k?smi tutarl? para ?ekme i?lemi yap?lamaz.

???Vadesiz hesab?n?za ba?l? Ek Hesab?n?zdan Cebe Havale yapabilirsiniz.?

Cebe Havale i?lemlerinizi sadece TL cinsinden ve yurt i?i ve KKTC operat?rlere ait numaralara yapabilirsiniz.


 

?Cebe Havale i?lemleri günlük 2 adet ve toplamda 500 TL ile, haftal?k 4 adet ve toplamda 1000 TL ile, ayl?k 6 adet ve toplamda 1500 TL ile s?n?rl?d?r.?

?Cebe Havale i?lemi yapt???n?zda al?c?ya referans numaras?n? i?eren bir SMS g?nderilir. Al?c? SMS’i ald?ktan sonra 24 saat i?inde K.K.T.C. Bankamatikleri hari?, herhangi bir Bankamatik cihaz?m?zdan g?nderdi?iniz paray? ?ekebilir. Bunun i?in “Karts?z ??lem > Para ?ekme > Cebe Havale Para ?ekme” menüsüne girip kendi T.C Kimlik numaras?n? ve cep telefonu numaras?n?, Bankam?zda kay?tl? cep telefonu numaran?z?, cebe havale tutar?n? ve SMS’te yer alan 8 haneli referans numaras?n? girmelidir.?

???Bir cep telefonu numaras?na ve bir TCKN’ye günde en fazla 2 adet ve toplamda 500 TL cebe havale i?lemi yap?labilir. Bu tutarlar haftal?k 4 adet ve toplamda 1000 TL ile, ayl?k 6 adet ve toplamda 1500 TL ile s?n?rl?d?r.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经