B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?ek Senet

Türkiye'nin her yerinden, ?ek ve senet i?lemleriniz i?in Bankam?za ba?vurabilir, yayg?n ?ube a??m?z?n avantajlar?ndan yararlanabilirsiniz.?

?ülkemizin her b?lgesinden; Türk Liras? ve Yabanc? Para birimleri üzerinden düzenlenmi? ?eklerinizin, yurtd??? bankalar üzerine ke?ideli ?ekleriniz ve IMO’lar (International Money Order) ile alacakl?s? oldu?unuz Türk Liras? ve Yabanc? Para senetlerinizin tahsili i?in Bankam?za ba?vurabilir, yayg?n ?ube a??m?z?n avantajlar?ndan yararlanabilirsiniz.

Düzenleyicisi oldu?unuz ?ek ve senetlerinizin ?demeleri i?inse, vadesiz hesap bakiyenizin yeterli olmamas? durumunda, Ek Hesab?n?z? kullanabilir ve ?demelerinizin sorunsuz ger?ekle?tirilmesini sa?layabilirsiniz.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经