B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Dijital Bankac?l?k


?nternet ?ubesi Bireysel

??? Bankas? Bireysel ?nternet ?ubesi’nde 7 gün 24 saat geni? i?lem se?eneklerinden yararlanabilirsiniz?.?

?nternet ?ubesi Ticari

?Ki?iselle?tirilebilir tasar?m? ve artan i?lem ?e?itlili?i ile hesaplar?n?z, ?ek senet bilgileriniz ve POS hareketleriniz elinizin alt?nda!??

??Cep

?Siz de ??Cep ile bankac?l?k i?lemlerinizi cep telefonunuzdan yapman?n keyfini ya?ay?n!??

??Cep Ticari

???Cep’i indirin, ticari bankac?l?k i?lemlerinizi kolayca cebinizde bitirin!??

Bankamatik

??Bankamatiklerimizden para ?ekmenin yan? s?ra, bir?ok bankac?l?k i?leminizi ger?ekle?tirebilirsiniz!??

??CepMatik

???CepMatik - Yeni Nesil Dijital Bankamatik??

Maximum Mobil

??Ne dilersen dile Maximum Mobil'de??

Maximum ??yerim

?Tüm üye i?yerlerimize y?nelik Maximum ??yerim uygulamas? ?? Bankas?’nda.??

Telefon ?ubesi

??Bankan?z 7 gün 24 saat Hatt?n?z?n Ucunda!??

Dijital Bildirim Uygulamas?

?Bankam?zca hayata ge?irilen Dijital Bildirim uygulamas? ile ilgili detayl? bilgiye buradan ula?abilirsiniz.?

Engelsiz Bankac?l?k

?Engelli mü?terilerimizin tüm bankac?l?k i?lemlerini rahat bir ?ekilde ger?ekle?tirebilmesi i?in sundu?umuz engelsiz bankac?l?k hizmetlerimiz ve bu hizmetlere nas?l ula?aca??n?z konusunda detayl? bilgi i?in t?klay?n!??

Maxi

?Sen de hemen ??Cep’ini a?, bir?ok ?zelli?iyle hayat?n? kolayla?t?racak Maxi ile tan??. ?ster konu?, ister yaz??!?

Pepper

?Teknolojinin s?cak yüzü Pepper ?? Bankas?’nda??

Ki?isel Finans Y?netimi

???Cep ile finansal i?lemlerinizin takibi art?k daha kolay!??

Planl? Kesintiler

??Planl? Kesintiler??

Bireysel ??lemler

??Bireysel mü?terilerimizin Dijital kanallar?m?zdan yapabildi?i i?lemler listesi?

??lem Limit ve Saatleri

?Alt ve üst i?lem limitleri hakk?nda detayl? bilgi.?

??Cep Market

?Bizimle i? birli?i yap?n.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经