B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Dijital Kasa

?Dijital ortamda bulunan tüm dosya, foto?raf, video, ?ifre gibi dijital varl?klar?n?z? Dijital Kasa’da saklayabilirsiniz.?

Dijital Kasa

?

Dijital Kasa, kullan?c?lar?n dijital ortamdaki belge, foto?raf, video, ses kayd?, ?ifre ve rehber yedekleri gibi dosyalar?n? güvenle saklayabilecekleri, istedikleri zaman kolayca ula??p istedikleri ki?iler ile payla?abilecekleri bir dijital depolama uygulamas?d?r.  


Dijital Kasa’y? Kullanmaya Ba?lamak i?in Ne Yapmal?y?m? 


1. Dijital Kasay? a?

Android veya IOS i?letim sistemli telefonlar?n?za uygulama marketten Dijital Kasa mobil uygulamas?n? indirerek ya da www.dijitalkasa.com.tr? adresinden uygulamaya ula?abilirsiniz.?

2. Kay?t ol 
Bankam?z mü?terileri: “?? Bankas? ile Kay?t Ol” menüsünden Bankada kulland???n?z mü?teri numaras? ve 6 haneli mü?teri ?ifreniz ile kay?t olabilirsiniz. 
Bankam?z mü?terisi olmayan kullan?c?lar:  “E-Posta ile Kay?t Ol” menüsünden TCKN, cep telefonu, e-posta adresi, ad/soyad ve adres bilgilerini girerek e-posta adresinize gelecek ?ifre belirleme linki ile kay?t olabilirsiniz.??

3.Dosyalar?n? yüklemeye ba?la

Dijital ortamdaki foto?raf, video, ses ve tüm dosyalar?n?z? Dijital Kasa’n?zda güvenle saklayabilir ve diledi?iniz zaman kolayca eri?ebilirsiniz.

Dijital Kasa ile Neler Yapabilirim? ??
Foto?raf, video, ses ve tüm dijital ortamdaki dosyalar?n?z? (PDF, Excel vb.) Dijital Kasa’n?zda güvenle saklayabilir, diledi?iniz zaman kolayca eri?ebilir ve istedi?iniz cihaza kalite kayb? ya?amadan indirebilirsiniz.
Dijital Kasa i?erisinden anl?k foto?raf ve video ?ekebilirsiniz.
Ba?ka uygulamalar?n?za ait kullan?c? ad? ve ?ifrelerinizi güvenle saklayabilirsiniz.
Telefon rehberini Dijital Kasa’n?zda yedekleyebilir ve rehberinize diledi?iniz zaman kolayca eri?ebilirsiniz.
Dijital Kasa’ya yükledi?iniz dosyalar? klas?rler olu?turularak gruplayabilirsiniz.
Dijital Kasa’daki dosyalar?n?z? ba?lant? (link) olu?turarak, istedi?iniz ki?ilerle h?zl?ca payla?abilirsiniz. Payla??mlar?n?z i?in ?ifre, indirme limiti ve indirme süresi gibi k?s?tlar belirleyerek g?nderece?iniz dosyalar?n güvenli?ini artt?rabilirsiniz.
Dijital Kasa’ya ya da Kasa i?indeki ?ifreler menüsüne giri?te pin, parmak izi ve yüz tan?ma gibi ek güvenlik se?enekleri belirleyebilirsiniz.? Depolad???n?z dosyalar?n?z?n ge?mi? versiyonlar?n? g?rüntüleyebilirsiniz. 
Yapt???n?z bütün i?lemleri hareket ge?mi?i menüsünden takip edebilirsiniz.


Dijital Kasa Büyüklükleri ve Fiyatland?rma


Dijital Kasa’ya ilk kay?t oldu?unuzda üyeli?iniz 25 GB kapasiteli Standart Kasa ile ba?lar. Kasan?z?n kapasitesini diledi?iniz zaman artt?rabilirsiniz.
 Kay?t oldu?unuz tarihten itibaren ilk 3 ay ücretsiz Dijital Kasa’dan faydalanabilirsiniz.
3 aydan sonra;
             Standart Kasa: 25 GB – 5,99 TL
             Büyük Kasa: 100 GB – 10,99 TL
             Dev Kasa: 500 GB – 20,99 TL

?eklinde kulland???n?z kasaya g?re ayl?k ücret tahsilat? yap?l?r. 

Bankam?z mü?terilerinin ayl?k paket ücreti tahsilatlar? belirledikleri ?? Bankas?’ndaki Vadesiz TL hesaplar?ndan, Bankam?z mü?terisi olmayan kullan?c?lar?n ayl?k paket ücretleri ise Dijital Kasa’ya kaydedecekleri kredi kart? üzerinden yap?l?r.?


?

Yard?mc? Bilgiler

Dijital Kasa’ya “?? Bankas? ile Kay?t Ol” menüsünden kay?t oldu?unuzda ?? Bankas?’nda kay?tl? ad/soyad, cep telefonu, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numaras? ve adres bilgileriniz otomatik olarak kaydedilecektir.

“E-Posta ile Kay?t Ol” menüsünden kay?t oldu?unuzda ise ilk a?amada bu bilgiler sizden istenmektedir. Ve girilen bilgiler sisteme kaydedilecektir.

Dijital Kasa ?ifrenizi belirlerken a?a??daki kurallara dikkat etmelisiniz.

-  Minimum 8 karakterden olu?mal?,
-  En az 1 büyük harf, en az 1 rakam ve en az 1 ?zel karakter i?ermelidir.

?rnek ?ifre: Dijital12345* (Sadece ?rnektir. Kasa ?ifreniz olarak kullanmay?n?z.)

?Giri? sayfas?nda T.C. Kimlik Numaran?z? girip devam butonuna bast?ktan sonra altta a??lan “?ifrenizi mi unuttunuz” se?ene?ine t?klay?p, a??lan sayfada “?? Bankas? ile ?ifre Belirle” ya da “E-Posta ile ?ifre Belirle” menülerinden yeni ?ifre belirleyebilirsiniz.

?Hay?r, gerekmez. Mobil uygulamay? ??k?? menüsünden kapatmaman?z halinde uygulaman?z a??k kal?r. Diledi?iniz zaman ?ifrenizi tekrar girmenize gerek kalmadan uygulamay? a?abilirsiniz.


Web versiyonunda ise her giri?inizde T.C. Kimlik Numaran?z ve ?ifreniz istenecektir.

Dijital Kasa’da dijital ortamda tuttu?unuz tüm foto?raf, video, ses kay?tlar?, belgeler ve notlar?n?z? saklayabilirsiniz. Telefon rehberinizi yedekleyebilirsiniz. Di?er uygulamalar?n?z?n ?ifrelerini kaydedebilirsiniz.

Geli?tirmelerimiz ve yeni ?zellik eklemelerimiz devam etmektedir.

?Dijital Kasa’da saklad???n?z tüm dijital varl?klar?n?z ?ifrelenerek kimsenin eri?emeyece?i ?ekilde ?? Bankas? veri merkezinde saklan?r.

Dijital Kasa’da saklad???n?z dosyalar?n?z? “linkle payla?” se?ene?ini kullanarak diledi?iniz ki?ilerle payla?abilirsiniz. Mobil uygulamada payla??m linkini telefonunuzun ?zelli?ine ba?l? olarak diledi?iniz y?ntem (sms, e-posta vb.) ile payla?abilece?iniz gibi web versiyonunda Dijital Kasa i?inden e-posta da g?nderebilirsiniz.

Bununla birlikte www.dijitalkasa.com.tr adresinde ana sayfada solda bulunan menüden Dijital Kasa’ya giri? yapmadan diledi?iniz ki?ilerle dosya payla??m?nda bulunabilirsiniz.

?Dijital Kasa’y?, uygulamay? ilk kullanmaya ba?lad???n?z günden itibaren, se?ti?iniz paketin kapasitesine g?re 3 ay ücretsiz kullanabilirsiniz. 3 ayl?k süre bitiminden itibaren se?ti?iniz paketin ücreti belirledi?iniz ?deme y?ntemine g?re ayl?k olarak tahsil edilir. Devam eden 3 ay boyunca ayl?k paket ücretinin tahsil edilememesi halinde üyeli?iniz ask?ya al?n?r, herhangi bir dijital varl?k Dijital Kasa’ya yüklenemez. 3 ay?n sonunda da Dijital Kasa üyeli?iniz silinir.

                                                
Dijital Kasa Paket Kapasitesi Ayl?k Paket ücreti (BSMV Dahil) Tahsilat Periyodu
25 GB 5,99 TL Ayl?k
100 GB 10,99 TL Ayl?k
500 GB 20,99 TL Ayl?k

25 GB kullan?m kapasitesi ile Dijital Kasa’y? kullanabilirsiniz. Paket ve hesap se?imi menüsü aktif olduktan sonra a?a??daki bilgiler ge?erli olacakt?r.

Dijital Kasa’ya giri? yapt?ktan sonra mobil uygulamada Ayarlar/Kasa Bilgileri menüsünden veya sol menüde alttaki Yükseltme ikonundan, web versiyonunda ise isminize t?klad?ktan sonra a??lan Hesap Bilgileri menüsünden kasa büyüklü?ünüzü de?i?tirebilirsiniz.

Mobil uygulamada ?deme Bilgileri ve web versiyonunda yine Hesap Bilgileri menülerinden ayl?k kasa ücretinin tahsil edilece?i hesab?n?z? / kredi kart?n?z? belirleyebilirsiniz.

Paket fiyatlar? ayl?kt?r. Her ay, 3 ayl?k ücretsiz kullan?m süresi dolduktan sonra, belirledi?iniz ?deme y?ntemine g?re tahsilat yap?l?r. 

Paketin kapasitesinin dü?ürülmesi de mümkündür; ancak Dijital Kasa’n?n i?inde bulunan dijital varl?klar?n?z?n boyutu, dü?ürmek istedi?iniz kapasiteden büyükse a?a?? y?nlü kapasite de?i?ikli?i yap?lamaz.

?Mobil uygulamada Ayarlar/?deme Bilgileri menüsünden veya sol menüde alttaki Yükseltme ikonundan, web versiyonunda ise isminize t?klad?ktan sonra Hesap Bilgileri menüsünden belirleyece?iniz hesab?n?zdan / kredi kart?n?zdan kasa tutar? ayl?k olarak tahsil edilir. Ayr?ca sizin herhangi bir ?ey yapman?za gerek bulunmamaktad?r.

?Evet, Dijital Kasa’ya giri? yapt?ktan sonra mobil uygulamada Ayarlar/Hesap Bilgileri/Güvenlik Ayarlar?/Giri? Y?ntemi Se?enekleri menüsünden uygulamay? a?ma y?nteminizi belirleyebilirsiniz. Bu ayar mobil uygulamaya ?zgü bir se?enektir. Web versiyonuna sadece Dijital Kasa ?ifresi ile giri? yapabilirsiniz.

Bu menüde, daha sonra Dijital Kasa’ya giri? yaparken kullanabilece?iniz bir PIN belirleyebilirsiniz. Ek olarak, ?ifrelerinizi saklad???n?z menüye giri? i?in de bu PIN’i kullanabilirsiniz. B?ylelikle Dijital Kasan?z a??k olsa bile di?er uygulamalar?n ?ifrelerini saklad???n? yere ba?kalar? ula?amaz.

Ayn? menüden bu tercihlerinizi diledi?iniz zaman de?i?tirebilirsiniz.

dijital kasa dijital kasa
Dijital Kasa

?Dijital varl?klar?n?z art?k Dijital Kasa'da

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经