B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Dijital Kumbara

?Dijital Kumbara %50 indirimli!?

?Y?llard?r bildi?imiz ve ?ocukken de severek kulland???m?z ?? Bankas? Kumbaras? Dijital formu ile  yeni nesille bulu?uyor. Klasik ?? Bankas? Kumbaras?’na eklenen dijital ekran ve ??Cep ile entegre ?al??an teknolojisi ile Dijital Kumbara, 18 ya??n alt?ndaki ?ocuklar?n hem fiziki hem de dijital para biriktirmelerini sa?l?yor.

18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar?m?za ait bir Vadesiz TL hesab? ve Vadeli Kumbara Hesab?’na ba?l? olarak ?al??an Dijital Kumbara’ya Bluetooth ?zelli?i a??k olan bir ak?ll? cep telefonundan ??Cep i?erisindeki “Dijital Kumbara” menüsü arac?l???yla kolayca para g?nderilebiliyor. Dijital Kumbara’ya g?nderilen tutarlar, ?ocu?un Vadeli Kumbara Hesab?’nda de?erlendiriliyor.

Siz de ?ocu?unuz i?in size en yak?n ?? Bankas? ?ubesi’nden %50 indirimli Dijital Kumbara al?n, har?l?klar?n? ??Cep’ten g?ndererek kolayca birikim yap?n.?

Dijital Kumbara’ya ait ekranda;

? Transfer edilen tutar
? G?nderici taraf?ndan yaz?lan mesaj
? ?ocu?a ait Vadesiz Hesap ile Vadeli Kumbara Hesab?’n?n toplam bakiyesi
? Birikim i?in hedeflenen tutar ve bu hedefe yakla?ma oran?
g?rüntülenebiliyor.

??Cep’ten Dijital Kumbara menüsüne giren ?? Bankas? mü?terileri (veli ve 3. ki?iler) telefonlar?n?n Bluetooth ?zelli?ini a?arak etraflar?ndaki kumbaralar? g?rüntüleyerek, para g?ndermek istedikleri kumbara ismini se?ip, transfer etmek istedikleri tutar? “kayd?r-at” ?zelli?i ya da “i?lem tutar? giri?i” ile Dijital Kumbara’ya g?nderebiliyor. üstelik Dijital Kumbara’n?n ekran?nda g?rüntülenmesini istedikleri mesajlar? ile birlikte! Bunun i?in yaln?zca ??Cep kullan?c?s? olmak ve etraftaki Dijital Kumbaralar aras?ndan g?nderim yapmak istenen ?ocu?un ad ve soyad bilgilerinin bilinmesi yeterli.


S?k?a Sorulan Sorular

??Cep kullanan veliler ?? Bankas? ?ubelerine ba?vurarak 18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar? i?in Dijital Kumbara alabilirler. ?


?Dijital Kumbara vergiler dahil 185TL olup, stoklarla s?n?rl? olan kampanya kapsam?nda %50 indirimli olarak 92,50TL’ye sat?n al?nabilmektedir.

Veli taraf?ndan ?? Bankas? ?ubelerinden geriye d?nük 7 takvim günü i?erisinde 


?ocu?um i?in Yat?r?m Sigortas?  

yap?lm?? olmas? halinde ücretsiz olarak da al?nabilir.

??Velinin ?? Bankas? nezdinde a??k bir vadesiz TL Hesab? olmas?, velinin ??Cep kullan?c?s? olmas? ve ?ocuk ad?na a??k vadesiz TL Hesab? ile Vadeli Kumbara Hesab? bulunmas? yeterli.?

?Vadeli Kumbara Hesab?, 18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar ad?na velileri taraf?ndan a?t?r?labilen gecelik vadeli TL olarak ?al??an bir mevduat hesab?d?r. ?? günlerinde saat 15.30’da ?ocu?a ait vadesiz TL Hesab?ndaki bakiye Vadeli Kumbara Hesab?’na aktar?l?r ve hesab?n gün sonu bakiyesi üzerinden faiz i?ler.


???Cep üzerinden Dijital Kumbara menüsü ile ger?ekle?tirilecek para g?nderme i?lemleri Dijital Kumbara’n?n ekran?nda g?rüntülenir. ??Cep’teki Dijital Kumbara menüsü d???nda yap?lan g?nderiler dijital ekranda g?rüntülenmez. ??Cep’teki Dijital Kumbara menüsü ile para aktarma i?lemi yap?labilmesi i?in cep telefonu ile Dijital Kumbara’n?n Bluetooth kapsama alan? i?inde kalabilmesi i?in fiziki olarak yak?n olmas? gerekmektedir.?

?Herhangi bir Dijital Kumbara’ya fiziken yak?n olan tüm ??Cep kullan?c?lar? Dijital Kumbara’ya para g?nderebilir. ??Cep’te s?ras?yla Para Aktarma-Dijital Kumbara ad?mlar?n? takip ederek etraftaki Dijital Kumbara’lara para g?nderilebilir. Dijital Kumbara’ya para aktar?labilmesi i?in cep telefonunun Bluetooth ?zelli?inin a??k olmas? ve ?nternet ?ubesi ??lem K?s?tlamalar?n?n “S?n?rs?z- Tüm ??lemler Yap?labilir” se?ilmi? olmas? gerekmektedir.?

?Dijital Kumbara’ya ??Cep Dijital Kumbara menüsü ile g?nderilecek tutarlardan herhangi bir ücret al?nmamaktad?r.?

?Dijital Kumbara menüsüne ??Cep’ten Para Aktarma-Dijital Kumbara ad?mlar? ile ula??labilmektedir.


??Cep’te Dijital Kumbara menüsünü g?rebilmek i?in ??Cep giri?i yap?lan cihaz?n cihaz e?leme ile mü?terinin tan?ml? cihazlar? aras?na al?nm?? olmas? gerekmektedir. 

Cihaz e?lemesi yap?lamaz veya yap?ld??? halde Dijital Kumbara menüsü g?rülemezse; 

0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubesi’nden daha ?nce ger?ekle?tirilen cihaz e?leme i?lemleri ??renilebilir, 
mevcutta 3 tan?ml? cihaz varsa, yeni bir cihaz tan?m? yap?labilmesi i?in ?nceki cihaz tan?mlar? iptal ettirilebilir,
iOS ve Android’in güncel versiyonunun indirilip indirilmedi?i kontrol edilebilir.

??Dijital Kumbara’ya para g?ndermek i?in ??Cep’ten Dijital Kumbara menüsü ile etraftaki Dijital Kumbaralar g?rüntülenir ve g?nderim yap?lmak üzere ?ocu?un ad soyad?na ait olan Dijital Kumbara se?ilir. Bu i?lem i?in ?ocu?un hesap numaras?n?n g?nderici taraf?ndan bilinmesine gerek yoktur. Yaln?zca g?nderim yap?lmak istenen ?ocu?un ad ve soyad bilgilerinin bilinmesi ve fiziken Dijital Kumbara’n?n yak?n?nda ??Cep’in kullan?lmas? yeterlidir.?

Dijital Kumbara’ya madeni ve ka??t para at?labilir. Dijital Kumbara’ya at?lan fiziki paralar, hesap bakiyesini dijital ortamda etkilemez. ?? Bankas? ?ubelerine ba?vurularak Kumbara’n?n ?zel anahtar? ile fiziki para haznesinin a??larak ?ocu?a ait Dijital Kumbara’ya ba?l? vadesiz TL Hesab?na al?nmas? mümkündür.


??Hay?r g?sterilmez. Dijital ekran üzerinde yaln?zca ??Cep’ten Dijital Kumbara menüsü ile aktar?lan paralar g?sterilir.?

??Dijital Kumbara menüsü d???nda ger?ekle?en para hareketleri  (para yat?rma, ?ekme, havale vb.) neticesinde hesap bakiyesinde olu?an de?i?iklikler, ??Cep Dijital Kumbara uygulamas? ile yap?lan son para g?nderimi sonras?nda ula??lan vadesiz TL ve Vadeli Kumbara Hesab? bakiyesinin toplam?na yans?t?larak g?sterilir.?

??ocu?una Dijital Kumbara alan veli Dijital Kumbara’n?n y?neticisi/admini konumundad?r. Y?netici konumdaki veli ??Cep’te Para Aktarma-Dijital Kumbara-Ayarlar ad?mlar?n? takip ederek dilerse Dijital Kumbara Ad?n?, Hedef Birikim Tutar?’n?, Dijital Kumbara Salland???nda Bozuk Para Ses ??karma Se?ene?i’ni ve Dijital Kumbara Ekran?nda Hesap Bakiyelerinin G?sterilmesi Se?ene?ini de?i?tirebilir. Bu i?lem yine y?netici konumundaki veli taraf?ndan ?? Bankas? ?ubeleri arac?l???yla da yap?labilir.?

??Dijital Kumbara 4.3 ve üzeri Android ile güncel iOS i?letim sistemleri ile uyumludur. 

?Dijital Kumbara ?zel bir kutu i?erisinde kullan?m k?lavuzu, reset(yenileme) i?in i?ne ve ?arj kablosu ile birlikte teslim edilmektedir. Dijital Kumbara kullan?m k?lavuzuna buradan ula??labilir.?

??Dijital Kumbara,  Dijital Kumbara sahibi ?ocu?un do?um gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram?’nda ve 31 Aral?k’ta günde 3 defa kutlama animasyonu g?sterir.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经