B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

E?itim Kredisi

??? Bankas? E?itim Kredisi ile kendinizin veya sevdiklerinizin e?itim masraflar?n? tek seferde kar??layabilir, artan e?itim giderlerini büt?enize uygun taksitlerle ?demeye ba?layabilirsiniz.?

E?itim Kredisi

E?itim Kredisi ?zellikleri Nelerdir?

??renci kredisi; kre?, ilk??retim, orta??retim, yüksek??retim ve master gibi e?itim sürecinin tüm a?amalar?nda kendiniz veya ?ocuklar?n?z i?in yararlanabilece?iniz ?nemli bir finansman kayna??d?r. E?itim kredisi, ?ocu?unuzun do?ru e?itim kurumlar?ndan iyi ve kaliteli bir e?itim alabilmesine yard?mc? olur. Sadece ?ocuklar?n?z i?in de?il kendiniz i?in de e?itim kredisi kullanabilirsiniz. E?itim kredi deste?i sayesinde yar?m kalm?? yüksek??reniminizi tamamlayabilir, yüksek lisans ya da doktora masraflar?n?z? kolayca finanse edebilir veya i?iniz i?in gerekli olan sertifika e?itimlerine kat?labilirsiniz.

E?itim i?in gerekli finansman kayna??na hemen sahip olabilir, geri ?demelerinizi rahat?a yapabilirsiniz. Y?ll?k veya d?nemsel olarak talep edilen okul taksitlerini, ayl?k vadelere b?lerek planlayabilir, büt?enize ekstra bir yük eklemeden okul taksitlerini ?demeye ba?layabilirsiniz. ??renci kredi hizmetlerinden temel e?itim giderlerinin yan? s?ra; ek e?itim ücretleri, temel kurs ücretleri, konaklama, yemek, ula??m, s?nav ve di?er ?e?itli masraflar? kapsayacak ?ekilde de yararlanabilirsiniz.

 

E?itim Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler


E?itim Kredisi; ??rencilerin ?zel okul, üniversite ve akademi gibi e?itim kurumlar? i?in gerekli olan finansman giderlerinin kar??lanmas? i?in kullan?labilir. E?itim kredisinde, ??renci kay?t belgesi ve/veya okul ücretini g?sterir belge kar??l??? kredi tutar?n? okul hesab?na aktarabilirsiniz ya da fatura kar??l??? krediyi nakden alabilirsiniz.

Ba?vurusu i?in gerekli temel belgeler ?unlard?r (Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in):

?
Ba?vuru Formu, 
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi, 
 Gelir durumunuzu g?sterir belge, 
E?itim bedelini g?sterir fatura asl? ve/veya ??renci kay?t belgesi ve/veya okul ücretini g?sterir belge.?


 

E?itim Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


E?itim kredisi ba?vurusunda bulunmak ve kredi ko?ullar? hakk?nda daha detayl? bilgiye ula?mak i?in ?ubelerimize u?rayabilirsiniz.


 

E?itim Kredisi Faiz Oranlar?

        
E?itim kredisinin faiz oranlar?n? incelemek i?in t?klay?n?z?!
?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经