B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesab? (KMH)

?Hesab?n?zda yeterli para olmad???nda Ek Hesap yan?n?zda!?

?

Ek Hesap

Taksitli Ek Hesap

? ?Ek Hesap, vadesiz hesab?n?za ba?l? kredili mevduat hesab?d?r. Acil nakit ihtiya?lar?n?z i?in Ek Hesab?n?z? kullanabilirsiniz. Ek Hesab?n?z? kullanmad???n?zda hi?bir faiz veya ücret ?demezsiniz.

 
Hesab?n?zda para olmasa bile ek hesap limitiniz dahilinde:

 
Vadesiz hesab?n?zdan nakit para ?ekebilirsiniz.
Bankamatik kart?n?zla al??veri? yapabilirsiniz.
Para g?nderme ve fatura ?deme i?lemlerinizi ger?ekle?tirebilirsiniz.
Otomatik ?demelerinizin ve düzenli para aktarma talimatlar?n?z?n yap?lmas?n? sa?layabilirsiniz.
 

 
 
?Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesab? (KMH) nedir?
 
Kredili mevduat hesab? (KMH) acil nakit ihtiya?lar?n?z? kar??lamak i?in limitiniz dahilinde para ?ekme, para g?nderme ve ?deme i?lemlerinizi yapman?z? sa?layan bir tür kredi hesab?d?r. Ek Hesap, vadesiz hesab?n?za ba?l? kredili mevduat hesab?d?r. Ek Hesab?n?z? kullanmad???n?zda hi?bir faiz veya ek ücret ?demezsiniz.

 
?Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesab? (KMH) nas?l a??l?r?
 
Dijital kanallar?m?zdan Ek Hesap ba?vurusu yaparak hemen kullanmaya ba?layabilirsiniz.

 
??Cep'ten Krediler > Ek Hesap > Ba?vuru
?nternet ?ubesi'nden Kredilerim > Ek Hesap > Ba?vuru
Bankamatik'lerden Kredilerim > Daha Fazlas? > Ba?vurular > Ek Hesap
 

 
ad?mlar?n? takip ederek ba?vuru yapabilirsiniz.

 
?Ek Hesap nas?l ?al???r?
 
Ek Hesap ile vadesiz hesab?n?zda para yokken acil para ihtiyac?n?z? hemen kar??layabilirsiniz. Ek Hesap'?n?zdan kulland???n?z tutar i?in sadece kulland???n?z gün kadar faiz ?dersiniz.  Vadesiz TL hesab?n?za para yat?r?ld???nda kulland???n?z Ek Hesap tutar? otomatik olarak al?n?r. Ek Hesap faizi ise ba?vuru s?ras?nda sizin belirledi?iniz ?deme / tahsilat gününde hesab?n?zdan tahsil edilir.

 
Ek Hesab?n?z? kullanmazsan?z herhangi bir faiz veya ücret ?demezsiniz.

 
Ek Hesap kullan?mlar?n?z? tüm dijital kanallar?m?zdan takip edebilirsiniz. Her ay Ek Hesap i?lemlerinize ?zel hesap ?zeti e-posta adresinize g?nderiyoruz.

 
?Ek Hesap Faizi Nas?l Hesaplan?r?
 
Ek Hesap kullan?m?n?za günlük faiz uygulan?r. Ek Hesap limitinizi ayn? gün i?erisinde kullan?p borcunuzu kapatt???n?zda bir günlük faiz uygulanmaktad?r. Hafta sonu veya tatil günlerinde ayn? gün i?erisinde limitinizi kullan?p borcunuzu kapatman?z durumunda ise en yak?n i? gününe kadar ge?en süre i?in faiz hesaplamas? yap?lmaktad?r. Ek Hesap faizini hesaplamak i?in hesaplama tablosunu? kullanabilirsiniz.

 
?Ek Hesap Borcu Nas?l ?denir?
 
Ek Hesab?n?z?n ba?l? oldu?u vadesiz hesab?n?za para giri?i oldu?unda kulland???n?z tutar ayn? gün, faiz tutar?n?z ise ba?vuru s?ras?nda sizin belirledi?iniz ?deme gününde hesab?n?zdan tahsil edilir.

 
Ek Hesap toplam borcunuzu dilerseniz ??Cep, ?nternet ?ubesi veya Bankamatik kanallar?ndan da ?deyebilirsiniz.

 
Ek Hesab?n?z? kullanmad???n?z durumda herhangi bir faiz veya ücret tahsil edilmez.

 
?Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesab? (KMH) limit artt?r?m? nas?l yap?l?r?

 
??Cep, ?nternet ?ubesi, ?a?r? Merkezi ve ?ubelerimizden Ek Hesap limitinizi artt?rmak i?in ba?vuruda bulunabilirsiniz.
 
Neden kredili mevduat hesab?na yat?r?lan paralar ayn? gün i?lem g?rmüyor ve neden faiz i?liyor?
 
Tüm bankac?l?k i?lemlerinde val?r, faizin hesapland??? tarihi ifade etmektedir. Val?r; kredili mevduat hesab?nda (KMH) ?ekilen paralar i?in i?lemin yap?ld??? i? günü, hesaba yat?r?lan paralar i?in ise izleyen ilk i? günüdür. Kredili mevduat hesab? bor? ?demesinde gün i?inde yat?r?lan tutarlar bir sonraki i? günü val?rü ile i?lem g?rdü?ünden bir günlük faiz i?letilmektedir.?

 
?
Kredi Tutar?
Vade (Gün)
1 - 30 gün aras?nda hesaplama yapabilirsiniz.

Faiz Oran? : %1,59

Lütfen, girdi?iniz bilgileri kontrol ederek tekrar deneyiniz.
Hesaplama Sonucu
Geri ?denecek Toplam Tutar : XX.XXX,XX TL
Kredi Tutar? : XX.XXX,XX TL
?denecek Faiz : XX.XXX,XX TL
?denecek Vergi ve Fon : XX.XXX,XX TL
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经