B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

E?ya Sigortas?

E?ya sigortas?, konut i?erisinde bulunan e?yalar?n ?e?itli risklere kar?? güvence alt?na al?nd??? bir sigorta ürünüdür.

E?ya Sigortas? Nedir? 

Anadolu Sigorta E?ya Sigortas?, evinizde yer alan ?zenle se?erek sat?n ald???n?z e?yalar?n?zda teminatlar?n?z kapsam?ndaki risklerin meydana gelmesi nedeniyle maddi zarara u?raman?z? engeller. Konut e?ya sigortas? poli?esinde deprem, yang?n, y?ld?r?m, infilak, h?rs?zl?k, sel ve su bask?n?, f?rt?na, yer kaymas? gibi do?al afetlerin yan? s?ra ter?r olaylar?, grev, lokavt, karga?a, halk hareketleri gibi ola?an d??? etmenler sebebiyle u?ran?lan zararlar da teminat kapsam?ndad?r. ‘Ev e?ya sigortas? neleri kapsar’ sorusunun yan?t? ise eviniz, e?yalar?n?z ve sevdikleriniz ve hatta kom?ular?n?zd?r.
E?ya Sigortas? ile sunulan Asistans Hizmetleri ise konutta meydana gelen hasar sonucu olu?an tesisat ve elektrik sorunlar?n?n tamirat?ndan doktor veya ambulans g?nderilmesine, ?ilingir ihtiyac?ndan profesyonel ev hizmetleri organizasyonuna kadar geni? bir yelpazede sunulur.

Avantajlar? Nelerdir?


E?ya paket sigortas? ile teminat kapsam?ndaki e?yalar?n?z meydana gelebilecek risklere kar?? güvence alt?na al?narak risklerin ger?ekle?mesi durumunda do?acak zararlar?n?z nakit olarak kar??lan?r.  Asistans hizmetleri de sigortal?lar?n ev ya?am?n? kolayla?t?rmay? hedefler.

E?ya Sigortas? sahiplerine ayr?ca, Türkiye’de ilk olarak Anadolu Sigorta taraf?ndan mü?terilere sunulan MiniFix Destek Hizmeti kapsam?nda, ta??nma ?ncesi ve sonras?nda ihtiya? duyulabilecek kü?ük ?l?ekli montaj, demontaj ve onar?m i?lemleri konusunda da destek verilmektedir.

Primler


Poli?e a?amas?nda e?yan?z?n belirlenen de?erine g?re prim ?demesi ve teminat tutar? belirlenir. Risklerin ger?ekle?mesiyle birlikte, teminat tutar? kadar ?deme yap?l?r ve b?ylece e?yalar?n?z? kolayca yenisi i?le de?i?tirebilirsiniz.??
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经