B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ev Kredisi

??? Bankas? ile ev sahibi olmak ?ok kolay!

Ev Kredisi

Ba?vuru


Ev Kredisi hesaplama arac? ile diledi?iniz vadeye uygun olarak taksit tutar?n?z? hesaplayabilir, geri ?deme plan?n?z hakk?nda detayl? bilgiye kolayca ula?abilirsiniz. 120 ay vade olanaklar?ndan yararlanabilir, ?demelerinizi büt?enize uygun bir ?ekilde planlayabilirsiniz. ?deme s?kl???n?z?; ayda bir, iki ya da ü? ayda bir gibi daha geni? aral?klara da b?lebilirsiniz. Bu a?amada kullanmak istedi?iniz konut kredisi tutar? ile kredi notunuz ve ayl?k geliriniz gibi temel bilgiler esas al?narak h?zl?ca ?n de?erlendirme yap?l?r. Ba?vuruyu tamamlad?ktan sadece birka? saniye sonra ?n de?erlendirme sonucunuz se?ti?iniz ileti?im kanal?ndan taraf?n?za g?nderilir.  Taraf?n?za g?nderilen iletideki linke t?klayarak krediyi kullanmak istedi?iniz ?ubeyi se?ti?inizde ise ba?vurunuz bu ?ubeye iletilmi? olur. 


Ekspertiz


?n onay sonras? se?ti?iniz krediyi kullanmak istedi?iniz ?ubeye gerekli evraklar?n teslimini yapt?ysan?z, s?ra ekspertiz a?amas?na gelir. Ekspertiz sürecinin en ?nemli ?zelli?i, kredi kulland?r?m oran?n?n belirlenmesidir. Konut kredisi, ekspertiz de?eri üzerinden hesaplan?r. Ekspertiz de?erinin belli bir oran?na kadar konut kredisi ?ekebilmeniz mümkün olur. Lisansl? konut de?erleme uzman? veya gayrimenkul de?erleme uzman? taraf?ndan haz?rlanan raporda evinizin piyasa de?eri hesaplan?r ve bu de?er üzerinden kredi kulland?r?m? sa?lan?r. 


Onay


Konutun tamamlanma oran?, ya??, metrekaresi, konumu, kat say?s? ve in?aat maliyeti gibi hususlar incelendikten sonra detayl? bir ekspertiz raporu olu?turulur. Düzenlenen raporda kredilendirmeye engel bir husus tespit edilmemi?se, s?zle?me imzalar?n?n tamamlanmas?n?n ard?ndan kredi kulland?r?m? ger?ekle?tirilir.


Tapu


?ubemizde kredi s?zle?mesini ve ?deme plan?n? imzalaman?z?n ard?ndan tapu dairesindeki i?lemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm i?lemler tamamland???nda ise kulland???n?z kredi bedeli sat?c?n?n hesab?na aktar?l?r. ?Ev Kredisi Se?enekleriniz


EV KRED?S?

??Kredi tutar?, sat?n al?nacak konutun BDDK veya SPK lisansl? ekspertiz firmalar?nca düzenlenen ekspertiz raporundaki de?erinin azami %80’i kadar olabilir.


Bu kapsamda; taksit tutarlar?n?z?n kredi vadesi boyunca ayn? kald??? Sabit Taksitli Ev Kredisi’nin yan? s?ra kredi ?demelerinizi büt?enize g?re ki?iye ?zel haz?rlanan;

Kredi faizinin bir k?sm?n?n katk? pay? olarak ?denmesi halinde, indirimli faiz oranlar? ile kullanabilece?iniz ?ndirimli Ev Kredisi,
Her tak?sitte e?it tutarda anapara ?demesi yaparak toplamda ?deyece?iniz faizin azalt?labilece?i E?it Anapara ?demeli Ev Kredisi,
Ev Kredinizi vadesi boyunca maa??n?z?n belirli aral?klarla ve gelir art??? beklentinize ba?l? olarak artan taksitlerle ?demek istedi?inizde yararlanabilece?iniz Dü?ük ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi,
Ya da tam tersi yüksek ?demelerle ba?layan ve ilerleyen y?llarda azalan taksitli Yüksek ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi, 
Ev Kredinizin vadesi boyunca belirleyece?iniz aylarda toplu ?demeler yap?labilece?iniz  Balon ?demeli Ev Kredileri se?eneklerinden birisini kullanarak yapabilirsiniz.

Ev sahibi olmadan ?nce Ev Kredisi se?enekleri ve ?deme plan?n?za y?nelik detaylar? belirlemek i?in ?ubelerimize ba?vurabilirsiniz. 

?

HER?EY DAH?L EV KRED?S?

?Kredi tutar?, sat?n al?nacak konutun BDDK veya SPK lisansl? ekspertiz firmalar?nca düzenlenen ekspertiz raporundaki de?erinin azami %80’i kadar olabilir. 


Bu kapsamda; taksit tutarlar?n?z?n kredi vadesi boyunca ayn? kald??? Sabit Taksitli Ev Kredisi’nin yan? s?ra kredi ?demelerinizi büt?enize g?re ki?iye ?zel haz?rlanan;

Kredi faizinin bir k?sm?n?n katk? pay? olarak ?denmesi halinde, indirimli faiz oranlar? ile kullanabilece?iniz ?ndirimli Ev Kredisi,
Her taksitte e?it tutarda anapara ?demesi yaparak toplamda ?deyece?iniz faizin azalt?labilece?i E?it Anapara ?demeli Ev Kredisi,
Ev Kredinizi vadesi boyunca maa??n?z?n belirli aral?klarla ve gelir art??? beklentinize ba?l? olarak artan taksitlerle ?demek istedi?inizde yararlanabilece?iniz Dü?ük ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi,
Ya da tam tersi yüksek ?demelerle ba?layan ve ilerleyen y?llarda azalan taksitli Yüksek ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi,
Ev Kredinizin vadesi boyunca belirleyece?iniz aylarda toplu ?demeler yap?labilece?iniz  Balon ?demeli Ev Kredilerise?eneklerinden birisini kullanarak yapabilirsiniz.

Ev sahibi olmadan ?nce Ev Kredisi se?enekleri ve ?deme plan?n?za y?nelik detaylar? belirlemek i?in ?ubelerimize ba?vurabilirsiniz. ??


EVDEN EVE EV KRED?S?

?Evden Eve Ev Kredisi ile, evinizi istedi?iniz ko?ullarda satabilmeniz i?in 6 ayl?k bir süreye sahip oluyorsunuz. B?ylelikle hem sat?n almak istedi?iniz eve hemen sahip olma hem de evinizi daha iyi ko?ullarda satma imkan?n?z oluyor.


Kredi kullanarak ev sahibi olurken ortaya ??kabilecek Kredi Tahsis ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti, Ekspertiz ücreti gibi masraflar? da Ev Kredisine ?zel faiz oranlar?ndan faydalanarak kredilendirebilirsiniz.

Ayr?ca, sat?n alaca??n?z evin ekspertiz bedeli i?erisinde kalmak kayd?yla kredi tutar?na ilave olarak, ortaya ??kabilecek Kredi Tahsis ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti, Ekspertiz ücreti gibi masraflar? da Ev Kredisine ?zel faiz oranlar?ndan faydalanarak kredilendirebilirsiniz.

Bu kapsamda; taksit tutarlar?n?z?n kredi vadesi boyunca ayn? kald??? Sabit Taksitli Ev Kredisi’nin yan? s?ra kredi ?demelerinizi büt?enize g?re ki?iye ?zel haz?rlanan;

Kredi faizinin bir k?sm?n?n katk? pay? olarak ?denmesi halinde, indirimli faiz oranlar? ile kullanabilece?iniz ?ndirimli Ev Kredisi,
Her taksitte e?it tutarda anapara ?demesi yaparak toplamda ?deyece?iniz faizin azalt?labilece?i E?it Anapara ?demeli Ev Kredisi,
Ev Kredinizi vadesi boyunca maa??n?z?n belirli aral?klarla ve gelir art??? beklentinize ba?l? olarak artan taksitlerle ?demek istedi?inizde yararlanabilece?iniz Dü?ük ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi,
Ya da tam tersi yüksek ?demelerle ba?layan ve ilerleyen y?llarda azalan taksitli Yüksek ?demelerle Ba?layan Ev Kredisi,
Ev Kredinizin vadesi boyunca belirleyece?iniz aylarda toplu ?demeler yap?labilece?iniz  Balon ?demeli Ev Kredileri

se?eneklerinden birisini kullanarak yapabilirsiniz.

Ev sahibi olmadan ?nce Ev Kredisi se?enekleri ve ?deme plan?n?za y?nelik detaylar? belirlemek i?in ?ubelerimize ba?vurabilirsiniz.?


KENTSEL D?Nü?üM KRED?S?

?Ta??nmaz?n?z? yenilemek ya da ba?ka bir yerden yeni bir ta??nmaz sat?n almak i?in Bankam?zdan kullanaca??n?z kredilere, ev i?in y?ll?k %4, i?yeri i?in y?ll?k %3 devlet deste?i sa?lanmaktad?r.?


Riskli bir binada bulunan her bir ba??ms?z b?lüm i?in 125.000 TL’ye kadar devlet destekli kredi ba?vurusunda bulunabilirsiniz. Ba??ms?z b?lümün hisseli olmas? durumunda, her bir malik kendi hissesi oran?nda krediye ba?vurabilir. Bir hak sahibi?nin ba?vurabilece?i azami devlet destekli kredi limiti ise 625.000 TL’dir.

Kentsel d?nü?üm kapsam?nda; sabit taksitli ?deme planlar?n?n yan? s?ra;

Ev/i?yeri yap?m? i?in kullanaca??n?z kredilerde 24 aya kadar,
?Ba?ka bir yerden ev/i?yeri sat?n almak i?in kullanaca??n?z kredilerde ise 12 aya kadar

faiz ?demeli, anapara ?telemeli de?i?ken taksitli ?deme planlar? haz?rlanabilecektir.

* Riskli Yap? Raporu ve Riskli Alan ilam? 6306 say?l? kanun kapsam?nda olmal?d?r.

EV YAPIM /TAMAMLAMA KRED?S?

???Ev Yap?m/Tamamlama Kredisi ile kar??layabilir, b?ylece hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.?

YABANCILARA ?ZEL EV KRED?S?

??size ?zel geni? ev kredisi ürün yelpazesinden yararlanabilirsiniz.

TüKET?C? DESTEK KRED?S?
?Evinizin bak?m onar?m? ya da evinize alaca??n?z e?yalar? nas?l kar??layaca??n?z? m? dü?ünüyorsunuz? 

 
Tüketici Destek Kredisi ile hem bu ihtiya?lar?n?z? kar??layabilir hem de dü?ün harcamalar?n?z, arsa al?m? ya da ev kredisi ko?ullar?na uymayan bitmemi? ev al?mlar?yla kooperatif hisse al?mlar? gibi her türlü bireysel nitelikli nakit ihtiya?lar?n?z? kendi evinizin teminat?yla kar??layabilirsiniz.? 

S?k?a Sorulan Sorular
Konut kredisi ba?vurusunda bulunmak i?in isbank.com.tr/#hizli-islemler sayfas?ndan “Ev Kredisi” se?ene?ine t?klayabilir ve ard?ndan ilgili ad?mlar? izleyebilirsiniz. “Hemen Ba?vur” butonuna t?klad???n?zda a??lan ekrana TC kimlik numaran?z?, cep telefonu numaran?z? ve ekranda g?rünen do?rulama kodunu girmeniz gerekir.

Ayr?ca dilerseniz ev kredisi ba?vurunuzu ?? Bankas? ?ubelerinden de ger?ekle?tirebilirsiniz.?


?Konut kredisi ba?vurunuzu ger?ekle?tirdikten sonra kredi notunuz hesaplan?r ve ?n onay süreci ba?lam?? olur. ?n onay ald???n?z takdirde ekspertiz süreci devreye girer ve bu a?amada sat?n almak istedi?iniz konutun krediye uygunluk durumu kontrol edilir. Tüm bu a?amalar?n olumlu sonu?lanmas? halinde konut kredisi ba?vurunuz genellikle 3-10 gün aras?nda neticelenir. Kredi onay süre?leri mü?terinin kredi puan? veya sat?n almak istenen konutun durumuna g?re de?i?iklik g?sterebilir.?

??? Bankas?’nda farkl? ev kredisi türleri bulunmaktad?r. Tüm kredilerde faiz oran? belirlenirken farkl? parametreler g?z ?nünde bulundurulur. Bankam?z?n en güncel faiz oranlar?n? ürün ve Hizmet ücretleri sayfam?zdan takip edebilirsiniz. Alaca??n?z kredi miktar?na g?re faiz oranlar?n? ve toplam geri ?deme tutar?n? g?rmek i?in ev kredis?i hesaplama? arac?n? kullanabilirsiniz.

??? Bankas?’ndan konut kredisi almak i?in isbank.com.tr/#hizli-islemler sayfas?ndan veya ?? Bankas? ?ubelerinden ba?vuru yapman?z gerekir. Ba?vuru onay? ve ekspertiz i?lemleri sonras?nda yasal prosedür gere?i Konut Kredisi ürününüzü kullanmak i?in i?lemlerin ?ubede tamamlanmas? gereklidir.?

?Konut Kredisi ürünümüzün limitinde üst s?n?r bulunmamaktad?r. Yasal s?n?r olarak ise evin ekspertiz de?eri dikkate al?n?r. Ekspertiz de?eri 500.000 TL ve alt? ise bu de?erin %90’?na, 500.000 TL üzeri ise bu de?erin %80’ine kadar kredi ba?vrusunda bulunabilirsiniz.?

?Yasa gere?i sat?n al?nacak evin tapusu kimin ad?na tescil edilecekse ancak bu ki?iye konut kredisi kulland?r?labilir.?

?Yasa gere?i halihaz?rda tapu devri ger?ekle?mi? olan bir konut i?in sonradan konut kredisi ba?vurusu yap?lamamaktad?r.

?Kredi sürecinde ev sat??? ger?ekle?mesi halinde sat?? tarihinden sonra yap?lacak kredi ?demelerindeki Kaynak Kulland?r?m? Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnas? kalkar. B?yle bir durumda kredi kapat?lmak zorunda de?ildir.?

?Konut kredisi, yaln?zca tapuda mesken/konut ?eklinde belirtilen ta??nmazlar i?in sunulur. Arsa tapulu evlerde konut kredisi kullan?lamaz.?

?Konut kredisi talebinde bulundu?unuzda sat?n almak istedi?iniz ev i?in ekspertiz raporu düzenletilerek konutun piyasa de?eri belirlenir. Konutun piyasa de?eri 500.000 TL veya alt?ndaysa azami %90, bu tutar?n üstündeyse azami %80 oran?nda konut kredisi kullanabilirsiniz.?

?Kredinizi vadesi gelmeden tamamen kapatabilir ya da vadesi gelmemi? taksitinizi vade tarihinden ?nce ?deyebilirsiniz. Bu i?lem üzerinden yasal s?n?rlar dahilinde, kredinin kapan vadesi 36 veya daha az ise kalan ana para üzerinden %1, 37 veya daha fazla ise %2 oran?nda Erken ?deme Tazminat? tahsil edilir.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经