B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Findeks Paketleri

?

Findeks Raporu ve Kredi Notu Paketleri

Kredi Kay?t Bürosu, ürün ve hizmetlerini Findeks markas? alt?nda ve ü? ayr? pakette birle?tirerek bireysel kullan?ma sunar. A?a??da yer alan paketlerden ihtiyac??n?za en uygun olan? se?erek finansal harcamalar?n?za istikrar kazand?rabilir, ?ubelerimiz arac?l???yla üyeli?inizi hemen ba?latabilirsiniz.

Klasik

Klasik Paket;
Findeks Kredi Notu, 
Risk Raporu, 
?zleme, 
Uyar?
hizmetlerini i?ermektedir.

Gold

Klasik Paket’e ek olarak;
Not Dan??manl??? veya Takip?i hizmetlerini i?ermektedir.

Premium

Klasik Paket’e ek olarak;
Not Dan??manl??? ve Takip?i hizmetlerini i?ermektedir.


Detayl? bilgi almak ve paketlere üye olmak i?in ?ubelerimize ba?vurab?ilirsiniz.

Findeks Paketleri ücret bilgileri i?in t?klay?n?z!

Findeks Kredi Notu Nedir?


Findeks Kredi Notu, kredi kullan?m ve ?deme al??kanl?klar?n?za g?re hesaplanan bir tür finansal de?erlendirme puan?d?r. Kredi, kredili mevduat hesab?, kredi kart? veya kefillik gibi bankac?l?k hizmetlerinden yararlanan tüm kullan?c?lar?n sistemde birer kredi notu bulunur. 1-1900 aras?nda puanlanan kredi notu: kredi ara?lar?n?n kullan?m? ve ?deme al??kanl?klar?na ba?l? olarak her kullan?c?da de?i?kenlik g?sterebilir.

Findeks Risk Raporu Nedir?


Findeks Risk Raporu; halen aktif, takibe al?nm?? veya son 5 y?l i?erisinde kapanm?? olan kredili hizmetlerin ?deme ge?mi?ini detayl? olarak analiz eden bir rapordur. Risk Raporu; kredi, kredi kart? ve kredili mevduat hesaplar?na ait limit ve alt limit hareketleri, ?demeler, gecikmi? gün say?s? ve finansal kullan?m al??kanl?klar? gibi tüm bilgilere tek bir belge üzerinden eri?ebilmenize olanak tan?r.

Not Dan??manl??? Nedir?


Not Dan??manl???, ki?iye ?zel olarak sunulan ve finansal sicilinizi koruman?za yard?mc? olan bir tür dan??manl?k hizmetidir. Findeks ?a?r? Merkezi’nden ki?iye ?zel dan??manl?k deste?i alarak kredi notunuzu nas?l yükseltebilece?inizi, yüksek olan kredi puan?n?z? nas?l istikrarl? olarak koruyabilece?inizi ve bankac?l?k hizmetlerinden verimli bir ?ekilde nas?l yararlanabilece?inizi pratik bir ?ekilde ??renebilirsiniz.


Uyar? Hizmeti Nedir?


Uyar? Hizmeti; kredi, kredi kart? ve kredili mevduat hesaplar?na ait bor? ve limit bilgilerinin kullan?c?lar veya finans dan??manlar? taraf?ndan belirlenecek ?l?ütler do?rultusunda, SMS ya da e-posta üzerinden ayl?k olarak iletilmesini sa?layan bir hizmettir.


?zleme Hizmeti Nedir?


?zleme Hizmeti, risk raporunun ayl?k olarak takip edilmesi ?eklinde dü?ünülebilir. ?zleme Hizmeti sayesinde kredi, kredi kart? ve kredili mevduat hesaplar?na ili?kin bor?, limit ve güncel kullan?m bilgileri, tek bir rapor üzerinden takip edilebilir. Ayl?k olarak sunulan izleme raporu, SMS veya e-posta ile kullan?c?lara iletilir.?
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经