B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Gizlilik Politikam?z

Gizlilik Politikam?z

?erez Politikas?

Ki?isel Verilerin Korunmas?

Bankam?z, mü?terilerimize ait bilgilerin gizlili?ini ve güvenli?ini sa?lama hususuna ?zel bir ?nem g?stermektedir. Bu husus Bankam?z?n bu konudaki hassasiyetinin gere?i olmas?n?n yan? s?ra, ilgili yasal mevzuat uyar?nca da Bankam?z?n yasal bir yükümlülü?üdür. Mü?terilerimize ait bilgilerin korunmas? ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami ?zen g?sterilmesine dair yakla??m?m?z ?er?evesinde, tüm ?al??anlar?m?z?n bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde g?stermesini sa?lamak i?in, Bankam?z mevzuat?nda bu hususta detayl? düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süre?te mü?teri bilgilerinin korunmas? hususu ?nemle g?z ?nünde bulundurulmaktad?r.

Web sitemizin ziyaret edilmesi s?ras?nda otomatik olan veya olmayan y?ntemlerle kaydetti?imiz ve elektronik olarak bizimle payla?t???n?z ki?isel verileriniz, ?ncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise ?? Bankas? olarak size daha iyi hizmet sunmak amac?yla kullan?lacakt?r. Ayr?ca ?? Bankas? Gizlilik Politikas? hükümleri do?rultusunda, ki?isel verilerinizin korunmas? ve güvenli?i ile ilgili gereken ?zeni g?stermekteyiz.

Mü?terilerimize ait ki?isel veriler dahil olmak üzere tüm bilgiler mü?terilerin onay? olmaks?z?n, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin ?ng?rdü?ü bi?imde bu bilgilere eri?me yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hari? olmak üzere hi?bir ?ekil ve surette ü?üncü taraflarla payla??lmamaktad?r.

Bankam?z, destek hizmeti ald??? kurulu?lar?n,  Bankam?z gizlilik standartlar?na ve ?artlar?na uymalar?n? sa?lamaktad?r.

Bu do?rultuda, Banka ve mü?terilerimize ili?kin tüm bilgilerin yetkisiz eri?imlerden, hatal? kullan?m ve de?i?ikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunmas?; bilginin gizlili?inin, bütünlü?ünün ve kullan?labilirli?inin sa?lanmas? temel yakla??m?m?zd?r.

Bu politikada yer verilen taahhütler bu web sitesinde ve Bankam?z?n di?er kanallar? arac?l???yla payla??lan bilgiler i?in ge?erli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve di?er web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullan?m ?artlar? ge?erli olup bu sitelerde u?ranabilecek maddi/manevi kay?plardan Bankam?z sorumlu de?ildir.

?ahsi bilgilerinizi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Bankam?z ile payla?man?z halinde s?z konusu bilgiler sadece talep etti?iniz hizmetin sunulmas?, de?i?iklik, bilgilendirme, kullan?m ve bak?m hizmetleri ile s?zle?menin yenilenmesine ili?kin iletileri g?ndermek i?in kullan?lacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. ?ah?s ve kurumlarla payla??lmayacakt?r. Onayl? veri taban?m?zda yer alman?z halinde ise, taraf?n?za bankac?l?k, sigortac?l?k ve finans ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak tan?t?m, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yap?lmas? i?in ileti g?nderilebilecektir. Bankam?z taraf?ndan g?nderilen iletileri  almak istemiyorsan?z, size sunulan reddetme hakk?n? kullanarak ?rne?in; “Bankam?zdan yeni ürün ve hizmet tan?t?m?na ili?kin herhangi bir eposta almak istemiyorsan?z lütfen t?klay?n?z.” linkine t?klayarak, ilgili kanala ait listemizden ??kabilirsiniz.

Bankam?z gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek i?in Gizlilik Politikas?nda ?nceden haber vermeksizin de?i?iklikler yapma hakk?n? sakl? tutar. Gizlilik Politikas?n? de?i?tirmeye karar verdi?imiz takdirde, de?i?en politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu politika en son 14.02.2017 tarihinde de?i?tirilmi?tir.


Kurum Bilgileri
Genel Müdürlük Adresi: ?? Kuleleri 34330 Levent Be?ikta?-?stanbul
Telefon: 90(212) 316 00 00
Faks: 90(212) 316 09 00


Yer Sa?lay?c?
Türkiye ?? Bankas? A.?.


Yetkili Denetim Organ?
Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:106 ?erbet?i ?? Merkezi Esentepe ?i?li/?stanbul 
Telefon: (212) 214 50 00
Faks: (212) 216 09 92
Web Adresi: www.bddk.org.tr??


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经