B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Güvenlik

Güvenlik ?pu?lar?

?Bilgisayar?n güvenli olmas?na dikkat edin ve parola bilgilerinizi kimseyle payla?may?n.?

Güvenlik Uygulamalar?m?z

?Dijital Bankac?l?k Kanallar?m?zdaki güvenlik uygulamalar?m?zdan faydalanmay? unutmay?n.?

Doland?r?c?l?k Y?ntemleri

?Bilgilerinizi ?almak, bilgisayar?n?za zarar vermek gibi ama?larla haz?rlanan k?tü ama?l? yaz?l?m ve ki?ilere kar?? dikkatli olun.?

Bizim Yapt?klar?m?z

??? Bankas? olarak güvenli?iniz i?in sunduklar?m?za g?z at?n.?

?nternet Taray?c?lar?

??nternet taray?c?n?z?n güncelli?ini kontrol etmeyi unutmay?n.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经