B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

B?ST ??lem Saatleri ve Seans A??klamalar?

?Pay Piyasas?’nda i?lemler elektronik al?m sat?m sistemi arac?l???yla fiyat ve zaman ?nceli?i kural? baz al?narak “Sürekli Müzayede”, “Piyasa Yap?c?l? Sürekli Müzayede” ve “Tek Fiyat” y?ntemlerinde otomatik olarak ger?ekle?mektedir.?

Kredili Hisse (Pay) Senedi Al?m?

??? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. arac?l??? ile sunulan kredili hisse (pay)  senedi al?m i?lemleri yapabilirsiniz. 

Borsa ?stanbul Veri Lisans? Paketleri

?Borsa ?stanbul Veri Lisanlar? i?eri?ine ve ücretlerine ili?kin bilgi al?n

Nominal De?erin Alt?nda Pay ?hrac? Yoluyla Sermaye Art?r?m? Risk Bildirim Formu

?Nominal De?erin Alt?nda Pay ?hrac? Yoluyla Sermaye Art?r?m? Risk Bildirim Formu?

Hisse (Pay) Senetlerinin Grupland?r?lmas?

?Hisse (Pay) Senetlerinin Grupland?r?lmas?na ?li?kin?

Hisse (Pay) Senedi ??lem Detaylar?

?Hisse (Pay) Senedi ??lem Detaylar??na ili?kin

Komisyon Oranlar?

?Pay piyasas?nda i?lem yapan Bankam?z mü?terilerinin yat?r?m hesaplar?ndan tahsil edilecek komisyon oranlar? a?a??daki ba?l?klar halinde g?sterilmektedir. Yat?r?m ??lemleri i?in Al?nan ücret ve Komisyonlar Yat?r?m Hesab? Ekstre ücreti Merkezi Kay?t Kurulu?u A.?. (MKK) Hisse (Pay) Senedi Al?m - Sat?m ??lem Komisyonlar?m?z?

Takasbank

?Takasbank, Borsada ger?ekle?tirilen al?m sat?m i?lemlerinin k?ymet teslimi ve bedellerinin ?denmesine ili?kin takas?n yap?ld??? ve BIST'da al?m sat?m? yap?lan menkul k?ymetlerin fiziken saklanmas? zorunlu olan merkezi saklama kurulu?udur. Hisse (Pay) senetlerinin sermaye art?r?m? ve kar pay? i?lemleride Takasbank taraf?ndan yap?lmaktad?r. ?

Merkezi Kay?t Kurulu?u

?Sermaye Piyasas? Kanunu gere?ince, sermaye piyasas? ara?lar?n?n fiziken ihra? ve saklamas?n?n yap?ld??? ve bunlara ili?in haklar?n senede ba?l? oldu?u sistem terk edilerek, s?z konusu k?ymetlerin Merkezi Kay?t Kurulu?u A. ?. (MKK) nezdinde, ihra?c?lar, arac? kurulu?lar ve hak sahipleri itibariyle tutulaca?? “Kaydi Saklama Sistemi”ne ge?ilmi?tir.?

Yat?r?mc? Tazmin Merkezi

?Yat?r?mc? Tazmin Merkezi?

Sermaye Azalt?m? ile ?lgili ??lem Risk Bildirim Formu

?Sermaye Azalt?m? ile ?lgili ??lem Risk Bildirim Formu?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经