B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?htiya? Kredisi

Dile?iniz ne olursa olsun, ihtiya? krediniz her an ?? Bankas?’nda! Cazip faiz oranlar? ve geri ?deme plan? ile an?nda kredi ?ekebilir, ihtiya?lar?n?z? ertelemeden kar??lamaya hemen ba?layabilirsiniz.?

?

?
Tüketici kredisi veya bireysel ihtiya? kredisi olarak da bilinen ihtiya? kredisi, esnek kredi ?deme plan? ile ihtiya?lar?n?z? en kolay yoldan kar??layabilmenize imkan tan?yan bir bankac?l?k hizmetidir. ?

 
?htiya? kredisi sayesinde elektronik, beyaz e?ya veya e?itim gibi farkl? alanlar i?in ihtiyac?n?z olan nakde kolayca ula?abilmek mümkün olur.

 
?? Bankas? ihtiya? kredisi geri ?demelerinizi büt?enizi yormadan planlayabilmenize de yard?mc? olur.

 
?htiya? kredinizi size ?zel* belirlenen ihtiya? kredisi faiz oran?yla dilerseniz ayl?k e?it taksitlerle, dilerseniz ki?iye ?zel esnek taksitli**  ?deme plan?yla kullanabilirsiniz.

 
üstelik, An?nda Kredi’ye ba?vururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kulland???n?z tarihten 3 ay sonra olacak ?ekilde belirleyebilir ve kredinizi e?it taksitlerle geri ?deyebilirsiniz. 90 güne varan ?demesiz d?nemli An?nda Kredi’ye ??Cep veya ?nternet ?ubesi’nden ba?vuru yapabilirsiniz.  90 güne varan ?demesiz d?nem se?imi Bankamatiklerden yap?lan An?nda Kredi ba?vurular?nda ge?erli de?ildir. 

?


??Cep’ten ihtiya? kredisi ba?vurusu;

“Krediler” > “An?nda Kredi Ba?vuru” veya 
“Ba?vurular” > "Kredi" > “An?nda Kredi” ad?mlar? takip edilerek?


?nternet ?ubesi’nden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

“Kredilerim” > “An?nda Kredi” veya
“Ba?vuru-ürünler” > “An?nda Kredi Ba?vuru” ad?mlar? takip edilerek  
Bulundu?unuz sayfada sa? üst k??ede yer alan “Hemen Ba?vur" butonu t?klanarak?


isbank.com.tr’den ihtiya? kredisi ba?vurusu;

isbank.com.tr üzerinden ihtiya? kredisi ba?vurunuzu buradan? yapabilirsiniz. 


Bankamatiklerden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

Kartl? ??lem menüsünden “Daha Fazlas?” > "An?nda Kredi ve Ek Hesap" veya 
Karts?z ??lem menüsünden “Ba?vurular” > “?htiya? Kredisi” ad?mlar? takip edilerek,??


SMS*** ile ihtiya? kredisi ba?vurusu

NAK?T, TC K?ML?K NO, KRED? TUTARI, AYLIK GEL?R aralar?nda bo?luk b?rak?larak yaz?l?p 4402’ye g?nderilerek,?


Telefon ?ubesi’nden ihtiya? kredisi ba?vurusu;

0 850 724 0 724 Telefon ?ubesi aranarak****

h?zl? ve kolayca yap?labilir.?


Henüz ?? Bankas? mü?terisi de?ilseniz;

Hemen buraya? t?klayarak 
Bankamatik’ten > Karts?z ??lem menüsünden “Ba?vurular” > “?htiya? Kredisi” ad?mlar?n? takip ederek,
SMS*** ile

 
kolayca ihtiya? kredisi ba?vurusu yapabilirsiniz.


50.000 TL’ye kadar olan ihtiya?lar?n?z i?in dijital temas noktalar?ndan yapaca??n?z ba?vurunuzun onaylanmas? halinde, talep etti?iniz kredi tutar? o an hesab?n?za aktar?lacakt?r. 7/24 kredi kullan?m kolayl??? sunan “An?nda Kredi” ile ilgili tüm detaylar? inceleyebilirsiniz.

isbank.com.tr’den, Telefon ?ubesi’nden ve ?? Bankas? ?ubelerinden yap?lan ba?vurular?n olumlu sonu?lanmas? durumunda;

 
??Cep'ten veya ?nternet ?ubesi’nden “Krediler” > “Kredim Haz?r” menüsü arac?l???yla s?zle?menizi onaylay?p kredinizi o an hesab?n?za aktarabilirsiniz.
 
?htiya? kredisi taksitleriniz, taksit tarihinde hesab?n?zda yeterli tutar bulunmas? durumunda otomatik olarak tahsil edilir. Kredi taksitlerinizi ??Cep, ?nternet ?ubesi veya Bankamatikler arac?l??? ile de kolayca ?deyebilirsiniz.?

 

Bireysel ?htiya? Kredisi i?in Talep Edilebilecek Belgeler:

Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in

Ba?vuru Formu
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgesi asl? ve fotokopisi
Gelir durumunuzu g?sterir belge
 
* Ki?iye ?zel uygulanacak faiz oran? mü?teri ?zellikleri, kredi tutar?, kredi vadesi ve di?er kredi bilgilerine g?re de?i?iklik g?sterebilmektedir. ?? Bankas?’n?n diledi?i zaman faiz oranlar?n? de?i?tirme / uygulamay? sonland?rma hakk? sakl?d?r.

 
** Dijital temas noktalar?ndan ayl?k e?it taksitlerle kredi kullan?m? mümkündür.

*** G?nderilen her bir SMS i?in GSM operat?rleri taraf?ndan 1 SMS kar??l??? ücret tahsil edilmektedir.

 
**** Henüz ?? Bankas? mü?terisi de?ilseniz, Telefon ?ubesi’ni cep telefonunuzdan aramal?s?n?z.?
??
?
?
Di?er ?htiya? Kredileri

Tüketici Destek Kredisi ?zellikleri Nelerdir??


?ehir belediye s?n?rlar? i?inde kalan, tapuya müstakilen veya kat mülkiyeti esas?na g?re tescilli veya müstakil veya kat irtifak?na g?re tescil edilmekle birlikte iskan raporu veya iskan raporunun gecikmesi halinde yetkili belediyenin iskana elveri?li oldu?una ili?kin yaz?s? olan ipotek konulacak mevcut konutun ekspertiz de?erinin en fazla %50’si tutar?nda, Tüketici Destek Kredisi kulland?r?lmaktad?r. 06.03.2007 tarihinden sonra mü?terilere sahip olduklar? konutlar?n teminat? alt?nda kulland?r?lacak Tüketici Destek Kredileri BSMV’den muaft?r.

Konut tadilat? haricinde kullan?lan Tüketici Destek Kredileri i?in KKDF muafiyeti s?z konusu olmayacakt?r (halen KKDF %15). 5582 say?l? Kanuna g?re, mü?terilere sahip olduklar? konutlar?n teminat? alt?nda kulland?r?lan Tüketici Destek Kredileri (mortgage) de ?potekli Konut Finansman Sistemi kapsam?ndad?r.

Tüketici Destek Kredisi mü?terilerimizin mevcut konutlar?n?n ipote?i kar??l???nda kulland?r?lmaktad?r. ?? yerleri ipote?i ile kredi kulland?r?lmamakta, mü?terilerimizin mesken ama?l? kullan?lan konutlar?n?n ipotek edilmesi tercih edilmektedir. Arsa ipote?i mukabili kredi kulland?r?lamamaktad?r. ?potek al?nacak konut üzerinde 1. derece 1. s?radan ipotek tesis edilmektedir.?
?

Tüketici Destek Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler


Bireysel kredi ba?vurusu yaparken istenecek temel belgeler

(Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in):
??Ba?vuru Formu,
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu g?sterir belge.

?Tüketici Destek Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


Size en yak?n ?ubemizden Tüketici Destek Kredisi i?in ba?vuruda bulunabilirsiniz.

Tüketici Destek Kredisi Faiz Oran?lar?


Tüketici kredisi ?zellikleri ile ?ne ??kan ve tamamlay?c? konut kredileri i?erisinde yer alan Tüketici Destek Kredisi’nden de?i?ken faiz oranlar? ve 60 aya kadar vade olanaklar? ile yararlanabilir, nakit ihtiya?lar?n?z? pratik bir ?ekilde kar??layabilirsiniz. ?


Arsa Kredisi ?zellikleri Nelerdir?


Sat?n alaca??n?z arsan?n acil sat?? de?erinin en fazla %50'sine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Arsa Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler


Arsa kredisi kulland?r?m oran?, acil sat?? de?eri üzerinden belirlenir. Acil sat?? de?erinin %50’sine kadar arsa kredisi ?ekebilmek mümkündür. ?rne?in; acil sat?? de?eri 100.000 TL olarak belirlenen bir arsa i?in 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in gerekli belgeler


Ba?vuru Formu,
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu g?sterir belge,
Tapu belgesinin fotokopisi,
?potek tesis edilecek arsa üzerinde (ipotek, rehin, vs.) bulunup bulunmad???n? g?sterir Tapu Dairesi yaz?s?.

Arsa Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


Arsa kredisine ba?vurmak ve kredi hakk?nda daha detayl? bilgi edinmek i?in sizi en yak?n ?ubemize bekliyoruz.

Arsa Kredisi Faiz Oran/urun-ve-hizmet-ucretleri?lar??

Sat?n almay? dü?ündü?ünüz arsan?n acil sat?? de?erinin azami %50’sine kadar ve maksimum 60 ay vade ile arsa kredisi ?ekebilirsiniz.


2/B tasar?s? olarak bilinen 6292 say?l? kanun kapsam?nda sat?lan arazilerin hak sahipleri, s?z konusu arazilere 120 aya kadar varan uzun d?nemli vade olanaklar? ve büt?e dostu taksit imkanlar? ile kolayca sahip olabilirler. Bir yandan pe?in ?demede sa?lanan %60’a varan indirimden yararlanabilir, di?er yandan yüksek d?nemsel ?demelerle büt?enizi yormadan finansman sa?layabilirsiniz. Hak sahibi olarak krediye konu ta??nmaz?n ipote?i ile 2/B kredisi kullanma olanaklar?ndan ?ok y?nlü bir ?ekilde faydalanabilirsiniz.

*%60’l?k oran, kamuoyunda 2/B yasas? olarak da bilinen 6292 say?l? Kanun’a ili?kin 4 ?ubat 2013 tarih, 28549 say?l? Resmi Gazete'deki de?i?iklik ?er?evesinde duyurulan, hak sahiplerinin arazilerinin sat???nda, 400 metrekareye kadar olan k?s?m i?in rayi? bedelin %50’sinin esas al?naca?? ve 6292 say?l? Kanun’un sat?? bedelini pe?in ?deyecek hak sahiplerine %20’lik ek indirim uygulanaca?? y?nündeki düzenleme esas al?narak hesaplanm??t?r.

2/B Arazi Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler

2/B kredisinden faydalanarak arazilerine sahip olmak isteyen hak sahiplerinin; ba?vuru ücretini yat?rd???n? belgeleyen dekont, hak sahipli?ini belgeleyen yaz?l? resmi tebligat metni ve Nakit Kredi i?in gerekli di?er temel ba?vuru belgeleri ile ?? Bankas? ?ubelerine ba?vurmas? yeterlidir.

Arsa Kredisi ?zellikleri & Arsa Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekli Temel Belgeler

2/B Arazi Kredisi ba?vurusu i?in gereken temel belgeler (Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in):
Ba?vuru Formu
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu g?sterir belge,
Ba?vuru ücretinin yat?r?ld???n? belgeleyen dekont,
Hak sahibi olundu?unu ve tapu devrinin ger?ekle?mesi i?in ?denmesi gereken tutar? belirten yaz?l? tebligat?n yap?lm?? oldu?u belge.
2/B Arazi Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?

2/B Arazi Kredisi i?in size en yak?n ?ubemizden? ba?vuruda bulunabilirsiniz.?Tekne Kredisi Nedir?


Yat veya tekne kredisi, yat/tekne sat?n almak i?in nakit kar??l??? veya mü?terinin mevcut konutu üzerine ipotek tesis edilerek kulland?r?lan bir tür bireysel kredidir. Yat/tekne kredisi, belirli bir teminat kar??l???nda orta veya uzun vadeli olarak ?ekilebilir. Tekne kredisi olarak da bilinen yat kredisi, hem s?f?r hem de ikinci el tekne ya da yat al?mlar? i?in kullan?labilir.

Yat Kredisi ?zellikleri Nelerdir?


ülkemizin do?a harikas? koylar ile ?evrili olmas?, Avrupa ülkelerine kolay eri?im, marina say?s?n?n ve hizmet olanaklar?n?n geli?imi gibi hususlar, yat ve tekne kullan?m?n? olumlu y?nde etkilemektedir. ?htiya?lar?n?za uygun bir tekne veya yat ile denizde ho? vakit ge?irebilir, yaz d?nemini ?ok daha keyifli bir ?ekilde de?erlendirebilirsiniz.

Yat/tekne sat?n al?rken kar??n?za ?ok say?da se?enek ??kar. S?f?r tekne al?mlar?nda cazip indirimler ve promosyonlar s?z konusu olabilir. Kredi ile s?f?r yat ya da tekne al?rken üretici, arac? ya da sat?c? firmadan al?nm?? bir proforma fatura da talep edilebilir. ?kinci el tekne ve yat al?mlar?nda da uygun fiyatlardan yararlanabilmek mümkün olur. ?kinci el yat ya da tekne sat?n almay? planl?yorsan?z Deniz Ticaret Odas? taraf?ndan g?revlendirilmi? bir bilirki?i raporuna ihtiyac?n?z olabilir.

Yat Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler


Ba?vuru i?in gerekli temel belgeler
(Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in):
Ba?vuru Formu,
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi
Gelir durumunuzu g?sterir belge.

Yat Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


Uzun zamand?r hayalini kurdu?unuz deniz arac?na ?? Bankas?'n?n avantajl? ?deme ko?ullar? ile sahip olabilirsiniz. Nakit blokaj ya da gayrimenkul ipote?i ile kullanabilece?iniz Yat Kredisi i?in ?ubenize u?rayarak ba?vuruda bulunabilirsiniz.?


Yap? izolasyonu, beyaz e?ya d?nü?ümü ve ?s? koruma gibi alanlarda ?evreci ??zümler sunan kredi sayesinde, evinizi ya da binan?z? daha ekonomik ?ekilde iklimlendirebilirsiniz. Eski beyaz e?yalar?n?z? yenileyerek hem ?evreye hem de büt?enize katk? sa?layabilirsiniz.

?evreci Kredi Nerelerde Kullan?labilir??


?kamet edilen binan?n zemin, duvar ve tavan?n?n ?s? ve/veya su yal?t?m?,
?kamet edilen hanenin pencerelerinin iki caml? ya da ü? caml? sistemlerle de?i?tirilmesi,
?kamet edilen hanede do?algaz d?nü?ümünün ger?ekle?tirilmesi, ikamet edilen binan?n merkezi ?s?tma sistemine ge?irilmesi,
Mevcut ?s?tma/so?utma sistemlerinin daha yeni ve enerji verimlili?i yüksek olanlarla de?i?tirilmesi (buhar kazan?, radyat?r, tesisat, ?s? payla??m sistemleri vs.),
Güne? enerjisi ile ?s?tma ve s?cak su sa?layan sistemlerin adaptasyonu (sisteme dair her eleman – paneller, kazanlar, tesisat ve radyat?rler vs.),
Enerji verimlili?i yüksek (A s?n?f? ya da daha verimli olan A+, A++, A+++) dayan?kl? tüketim mallar?n?n (f?r?n, buzdolab?, derin dondurucu, ?ama??r makinesi, kurutma makinesi, bula??k makinesi, klima, kombi gibi beyaz e?yalar) sat?n almas?na y?nelik harcamalar?n? g?sterir proforma fatura veya kredi kulland?r?m tarihinden en fazla bir hafta ?nce düzenlenmi? as?l fatura ile en yak?n ?ubemize ba?vurulmas? yeterlidir.

Ayr?ca, kredilendirme tutar?; s?z konusu i?in proje, ürün ve/veya sarf malzemesi ve uygulama giderlerini kapsayabilecek, site veya apartmanlarda yap?lacak toplu yenileme projeleri de her bir kat maliki i?in ayr? ayr? olmak üzere  kredilendirilebilecektir.

?evreci Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler

 Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in gerekli belgeler:?

Ba?vuru Formu,
Nüfus cüzdan? veya sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu g?sterir belge.?
Hizmet veya mal henüz sat?n al?nmam??sa, proforma fatura
Hizmet veya mal sat?n al?nm??sa, kredi kulland?r?m tarihinden en fazla bir hafta ?nce düzenlenmi? as?l fatura
Sat?n al?nacak dayan?kl? tüketim mallar?n?n yüksek enerji verimli s?n?fa (A, A+, A++, A+++) dahil oldu?unun proforma fatura veya as?l fatura üzerinde belirtilmesi, ürünün garanti belgesi ile birlikte gelen “Enerji Verimlili?i Etiketi” üzerindeki bilgilerle do?rulanmas? gerekmektedir.?

?evreci Kredi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


 Yukar?da yer alan belgeler ile size en yak?n ?ubemizden? ba?vuruda bulunabilirsiniz.?X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经