B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?leti?im

Kurum Bilgileri

??lem Rehberi

?Bankam?z Türkiye Bankalar Birli?i üyesidir. Bankam?z?n faaliyetleri 5411 say?l? Bankac?l?k Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere tabi olup, bu düzenlemelere Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun internet si?tesinden?? ve Türkiye Bankalar Birli?i'nin internet sitesinden? ula??labilir.


ürün ve hizmetlerimize ili?kin her türlü g?rü? ve ?nerinizi;

?leti?im Formunu doldurarak internetten,
0850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizi arayarak,
?ubelerimiz arac?l???yla veya
Genel Müdürlü?ümüzün a?a??da belirtilen posta adresine yaz?l? olarak

iletebilirsiniz.
 
?irket ünvan?: T. ?? Bankas? A.?.
Genel Müdürlük Adresi: ?? Kuleleri 34330 Levent Be?ikta?-?stanbul
E-Mail Adresi: ?leti?im Formu?
Telefon: 0850 724 0 724
Tebligata elveri?li KEP adresi: isbankasi?@hs02.kep.tr

Mersis Numaras?: 0481005859000909

Yer Sa?lay?c?

Türkiye ?? Bankas? A.?. (Yer Sa?lay?c? Belge No:944)

Türkiye Bankalar Birli?i Bireysel Mü?teri Hakem Heyeti


Türkiye Bankalar Birli?i Bireysel Mü?teri Hakem Heyeti Uygulamas?'na www.turkiye.gov.tr?? adresindeki ‘’ e-Devlet Kap?s?’’ uygulamas?nda yer alan ‘’ E-Hizmetler’’ alan?ndan ula??labilmektedir.

Yetkili Denetim Organ?

Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:106 ?erbet?i ?? Merkezi Esentepe ?i?li/?stanbul 
Telefon: (212) 214 50 00
Faks: (212) 216 09 92
Web Adresi: www.bddk.org.tr
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经