B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

A??k Bankac?l?k

??? Bankas?’n?n sundu?u yenilik?i a??k bankac?l?k hizmetleri ile ticari hayat?n?z? kolayla?t?r?n. ?


A??k Bankac?l?k (Open Banking) Nedir?

?Bankac?l?k sekt?rünü de?i?tirecek ve yar?n? bugüne ta??yan A??k Bankac?l?k kavram?n? yak?ndan inceleyelim!?

TeKCep

Farkl? bankalarda bulunan vadeli-vadesiz ticari hesap ve POS’ hareketlerini ilgili bankalar?n dijital kanallar?na girilmesine gerek kalmadan veya e-postalara bakmadan tek bir ekrandan takip edilmesini sa?layan Türkiye’deki bankalar aras?nda ilk a??k bankac?l?k uygulamas?d?r. 


TekEkstre

TekCep menüsünde yer alan ve nakit y?netimini kolayla?t?ran bir a??k bankac?l?k hizmetidir. Mü?terilerimiz, TekEkstre ?zelli?i sayesinde, ?? Bankas? ve di?er bankalardaki hesaplar?na ait bilgi, bakiye ve hareketleri tek bir ekran üzerinden takip edebilir ve zamandan tasarruf ederler.?

TekPOS

TekCep menüsünde yer alan, alacak y?netimini ve ticari hayat? kolayla?t?ran bir a??k bankac?l?k hizmetidir. Mü?terilerimiz, TekPOS ?zelli?i sayesinde, ?? Bankas? ve di?er bankalardaki POS hareketlerini tek bir ekran üzerinden takip edebilir, bekleyen bakiyelerini topluca g?rebilir ve zamandan tasarruf ederler.?

API Portal

Temel bankac?l?k fonksiyonlar? ve daha fazlas?na eri?ebilece?iniz API Portal’imizi ziyaret ederek tüm API’lerimizi ücretsiz olarak test edebilir ve uygulaman?z? geli?tirmeye hemen ba?layabilirsiniz!?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经