B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Akreditif

?Hem uluslararas? hem de yurt i?i ticaret faaliyetlerinde olduk?a yayg?n kullan?lan bir y?ntem olan Akreditif'e ili?kin uygulama ko?ullar?na, avantaj ve dezavantaj bilgilerine ve ?nemli hususlara Bankam?z arac?l???yla ula?abilirsiniz.

Akreditif (Letter of Credit- L/C, LC, LOC)

Yurti?i Akreditif ?skontosu

?hracat Akreditiflerine Teyit

?Akreditif, al?c?n?n talep ve talimat?na dayanarak bir bankan?n, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde, belli belgelerin ibraz? kar??l???nda ve ?ng?rülen ?artlar?n yerine getirilmesi kayd?yla sat?c?ya ?deme yapaca??n?, lehtar taraf?ndan ke?ide edilen poli?eleri kabul veya i?tira edece?ini sat?c?ya kar?? yaz?l? olarak taahhüt etmesidir.

Hem  uluslararas? hem de yurti?i ticarette kullan?l?r. ?ünkü banka(lar), al?c? ve sat?c?dan ba??ms?z olarak tarafs?zd?r sadece akreditifte belirlenen kurallara g?re ve ibraz edilen belgeler üzerinden i?lem yaparlar. B?ylece farkl? zaman dilimleri ve binlerce km mesafeleri nedeniyle olu?an ileti?im zorluklar? giderilerek güvenli ticaret yap?l?r.
 
Akreditifler, Milletleraras? Ticaret Odas?n?n yay?nlad??? "Akreditiflere ?li?kin Bir?rnek Usuller ve Uygulama Kurallar?"  bro?ürüne tabidir.
?

Amir (Applicant) – ithalat?? ya da al?c? – akreditif a??l?? talimat?n? veren taraft?r.


Lehdar (Beneficiary) – ihracat?? ya da sat?c? – lehine akreditif a??lan taraft?r.

Amir Banka (Issuing bank) – amirinin talimat?yla akreditifi a?an bankad?r.

?hbar Bankas? (Advising bank) – amir bankan?n talebi üzerine akreditifi ihbar eden bankad?r.

Teyit Bankas? (Confirming Bank)- amir bankan?n talebi veya verdi?i yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen bankad?r.

G?revli Banka (Nominated Bank) – akreditifin kullan?mda oldu?u banka veya herhangi bir banka nezdinde kullan?l?r bi?imde a??lm?? bir akreditifte herhangi bir bankad?r.

Rambursman Banka (Reimbursing Bank) – amir bankan?n hesab?n?n bulundu?u bankad?r.

Rezerv (Discrepancy) –  uygunsuzluk- akreditif ?artlar?n?n yerine getirilmemesi  durumudur.

Akreditif Vadesi (Expiry Date)- sat?c?n?n evraklar? bankas?na ibraz edebilece?i son tarihdir.


Yükleme Vadesi (Last date of shipment) - sat?c?n?n mallar? yükleyebilece?i son tarihdir.


?braz Süresi (Presentation Period) – mallar?n yüklendikten sonra bankaya ibraz edilmesi gereken süredir.
?
?Rotatif Akreditif (Revolving Documentary Credit)

Rotatif akreditif, al?c? ile sat?c? aras?nda süreklilik g?steren bir al?m-sat?m anla?mas?n?n olmas? durumunda kullan?l?r. Her yükleme i?in ayr? ayr? akreditif a?t?rmak yerine kararla?t?r?lan süre boyunca yap?lacak tüm yüklemeleri kapsamak üzere tek bir akreditif a?t?r?l?r. Akreditif otomatikman yenilenerek kullan?labilir hale gelir. Rotatif akreditifler, zamana veya miktara ba?l? olarak a??l?rlar. 
 
Red-Clause Akreditif (Red-Clause Documentary Credit)

Red-Clause akreditifler sat?c?n?n mallar? haz?rlamas? i?in ?n finansman ihtiyac?n?n oldu?u durumlarda kullan?l?r. Bu tip akreditiflerde akreditif tutar?n?n bir k?sm? veya tamam? mallar?n sevkiyat?ndan ?nce sat?c?ya pe?in olarak ?denir. Akreditifin red-clause olarak adland?r?lmas?n?n sebebi, mektupla a??lan akreditiflerde, bu ?zelli?e dikkat ?ekilebilmesi i?in pe?in ?deme ?art?n?n k?rm?z? ile yaz?lmas?d?r. Günümüzde b?yle bir duruma rastlan?lmamakla beraber akreditifler red-clause olarak an?lmaya devam etmektedirler.
 
Stand-by Akreditif (Stand-by Credit)

Stand-by akreditifler, bir tür garantidir. Akreditifi a?an banka, akreditif lehtar?na kar?? ü?üncü bir ?ah?s ad?na garanti vermekte, ü?üncü ?ah?s ile yap?lm?? olan s?zle?menin yerine getirilmemesi halinde ?demede bulunulaca??n? teyit etmektedir.  Stand-by akreditiflerde ?demenin yap?labilmesi i?in ibraz edilen belge, sevk belgesi olmay?p. garanti konusu i?lemin yerine getirilmedi?ini g?sterir belgedir.
 
Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)

Devredilebilir akreditiflere ilk lehtar?n mal?n as?l sat?c?s? veya üreticisi de?il de komisyoncusu/arac?s? oldu?u durumlarda ba?vurulmaktad?r. Bu arac? firmalar ihra? mal?n? kendi üretmeyip,  bu mal? üreten veya temin eden ikinci lehtara veya lehtarlara ihra? imkan? sa?lamakta, yeterli parasal güce sahip olmad?klar? veya banka kredisi sa?layamad?klar? durumlarda bir finansman arac? olarak devredilebilir akreditifleri tercih etmektedirler. Bir akreditif, amir banka taraf?ndan sadece a??k bir bi?imde "devredilebilir" olarak adland?r?ld??? takdirde devir yap?labilir.
 ?


?1- Al?c? ile sat?c? s?zle?me yapar.

2- Al?c? bankas?na akreditif a?ma talimat? verir.

3- Al?c?n?n bankas? (amir banka) akreditif metni haz?rlar ve sat?c?n?n bankas?na (arac? bankaya) iletir.

4- Arac? banka, sat?c?ya akreditif metnini iletir.

5- Sat?c? akreditif ?artlar?na uygun olarak mallar?n? yükler, belgelerini haz?rlar.

6- Sat?c? tüm belgeleri süresi i?erisinde bankas?na ibraz eder.

7- Arac? banka, belgeleri amir bankaya g?nderir.

8- Amir banka belgeleri inceler ve uygun ise ?deme yapar veya vadede ?deme yapma taahhüdünde bulunur.

9- Amir banka, belgeleri al?c?ya teslim eder.(*)

10- Al?c? mal?n? gümrükten ?eker.

(*)G?rüldü?ünde ?demeli akreditiflerde belge tesliminde ?nce amir taraf?ndan ?demenin yap?lmas? gerekirken, vadeli ya da kabul kredili akreditiflerde ?deme vadesinde ya da poli?e vadesinde ?deme ger?ekle?tirilir.
 
Amir banka ile lehdar farkl? ülkelerde olmas? sebebi ile lehdar hesab?n?n bulundu?u bir banka ile de ?al??mak isteyebilir. Bu banka, arac? banka (intermediary bank) olarak an?l?r. 
 
Sat?c?n?n (lehdar?n) bankas? olan arac? banka, amir bankan?n verdi?i yetkiye g?re;
?hbar bankas? (Advising Bank),
Teyit bankas? (Confirming Bank)veya
G?revli banka (Nominated Bank)
 
olarak isimlendirilir.


?Al?c? i?in:

Akreditif ?artlar?n?n s?zle?meye uygun oldu?undan emin olun.
Akreditifte sadece ihtiyac?n?z olan bilgi ve belgeleri talep edin, gereksiz teknik detaya girmekten ka??n?n.
?hracat??n?n haz?rlayamayaca?? belgeleri talep etmeyin.
Akreditifte talep etti?iniz bilgiler i?in belge talep edin. Bankalar?n sadece belge üzerinden inceleme yapaca??n? unutmay?n.
Mal?n s?zle?meye uygunlu?u ile ilgili tereddüdünüz varsa  g?zetim raporu isteyin. 
Tereddüt etti?iniz durumlarda bankan?zdan yard?m al?n.

 Sat?c? i?in:
 
Sat?? s?zle?mesini ticari i? ak???n?za uygun haz?rlamaya dikkat edin.
Akreditifi ilk a??ld???nda dikkatlice inceleyin. Uygun g?rmedi?iniz / yerine getiremeyece?iniz bir ?art var ise de?i?iklik talep edin.
Akreditifteki vadelerin ya da sürelerin yükleme yapmak, belgeleri haz?rlamak ve ibraz etmek  i?in yeterli oldu?undan emin olun.
 Hizmet ald???n?z taraflar?n (nakliyeci, sigortac? vs.) istenen belgeleri ne kadar sürede haz?rlayaca??n? bilin.
Sadece akreditifte istenen belgeleri haz?rlay?n, istenmeyen belge eklemeyin.? Haz?rlanan  belgelerin akreditif ?artlar?na uygun oldu?una  emin olun.
Belgeleri olabildi?ince erken bankan?za teslim edin ki rezerv tespit edilmesi durumunda düzeltmeye zaman?n?z kals?n.
Belgelerin amir bankaya rezervli g?nderilmesi durumunda ?demenin gecikecebilece?ini ya da hi? ?denmeyebilece?ini dikkate al?n.
E?er mümkünse firman?zda akreditifi kontrol, koordinasyon ve i?lem takibi i?in en az bir ki?i g?revlendirin.


Avantaj?

Al?c? i?in: 
 
Akreditif ?artlar?n? ?deme yap?lmadan ?nce belirleme imkan? verir.
Mallar?n ne zaman, nerede, nas?l yüklenece?ini belirleyebilir.
Bankalarca, uygun olmayan belgeler kar??l???nda ?deme yap?lmamas? imkan? vard?r.
Banka finansman? imkan? verir.
 
 
Sat?c? i?in:
 
Al?c?dan  ba??ms?z olarak bankan?n ?deme garantisini sa?lar.
?deme mal?n teslimine de?il yüklenmesine ba?l?d?r.
Banka finansman? imkan? verir.
 
 
Dezavantaj?
 Al?c? i?in:
 
Uzmanl?k gerektirir.
Di?er ?deme ?ekillerine g?re daha masrafl?d?r.
Bankas?nda kredi limitinin olmas? gerekir.
Eksik belge talep etmesi durumunda mal? ?ekmekte zorluk ya?ayabilir.
Belgelerin ula?mas?n?n gecikmesi olas?l??? vard?r.
 
 Sat?c? i?in:
 
Uzmanl?k gerektirir.
Di?er ?deme ?ekillerine g?re daha masrafl?d?r.
Di?er ?deme ?ekillerine g?re belge haz?rlamak zordur
 Uygun belge ibraz edemez ise mal?n bedelini tahsil edemez.


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经