B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Bayi Kart

?
?Bayilerinize veya toptanc? niteli?indeki mü?terilerinize y?nelik yüksek hacimli vadeli mal sat??lar?n?za ili?kin tahsilatlar?n?z? Bayi Kart arac?l??? ile yapabilirsiniz. Bu ürünümüz ile;

üzerinde firman?z?n logosu bulunan Bayi Kart?, bayi/mü?terilerinize, ?zel finansal ko?ullarla yaln?zca sizin firman?zdan mal al?m?nda kullanmalar? i?in tahsis edebilir,
Sistem kapsam?ndaki firman?z?n alacaklar?n?n tahsil edilememe riski, bayilerinizin kredi limitleri ?er?evesinde ortadan kald?rabilir,
Alacaklar?n?z?n gününde tahsilat?n? sa?layabilir,
Nakit ak???n?n ?nceden bilinmesi nedeniyle nakit y?netiminizi kolayla?t?rabilir, operasyonel i? yükünüzü ve maliyetlerinizi azaltabilir,
?ek ve senetlerden kaynaklanan ta??ma riski ile bayilerinizden al?nan teminatlara ili?kin maliyetleri ortadan kald?rabilirsiniz.
?X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经