B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?ek/Senet

?? Bankas? ile ?ek ve senetlerden do?an ?deme ve tahsilat i?lemlerinizi h?zl? ve güvenli bir ?ekilde tamamlayabilirsiniz. Ayr?ca, ?deme i?lemleriniz esnas?nda size sunulan kanallar aras?ndan en uygun ve pratik se?ene?i tercih edebilir, zamandan kazanabilirsiniz.

?Kar??l?kl? ?ek uygulamas?yla, Bankam?z taraf?ndan tahsis edilen krediniz ile TL ?ekleriniz i?in diledi?iniz tutarda teminat olu?turabilir, hesap bakiyenizin yetmedi?i ?ek ?demelerinizde ?? Bankas? deste?ini kullanabilirsiniz. 


?ek ke?ide etti?iniz firmalar ise ?ek yapra??n?z ?zelindeki teminat? sorgulayabilir, ?ekinizin ?? Bankas? güvencesi alt?nda oldu?unu g?rebilir.

?zellikler:

ürün kullan?m? i?in mü?teri lehine TL Tacir ?eki ve Kar??l?kl? ?ek Kredisi tahsisinin yap?lm?? olmas? gerekmektedir.
?ek ke?idecisi mü?terimiz taraf?ndan ?ube, internet ?ubesi ve SMS kanallar? arac?l???yla her bir ?ek yapra?? ?zelinde, tahsis edilen Kar??l?kl? ?ek Kredisinin kullan?labilir limiti ile s?n?rl? olmak üzere teminat olu?turulabilir.
Olu?turulan teminat, ?ubelerimiz, SMS ve ?EKSOR uygulamas? ile sorgulanabilir ve teminat tutar?, teminat ge?erlilik tarihi ??renilebilir.
?ek ?demesi s?ras?nda hesap bakiyesinin ?deme i?in yetersiz kalmas? halinde, eksik kalan tutar olu?turulan teminata istinaden Kar??l?kl? ?ek Kredisi limitinden kar??lan?r.
Kar??l?kl? ?ek Kredisi kullan?larak ke?ideci ad?na Bankam?zca ?deme yap?lmas? halinde, ilgili ?deme tutar? ke?ideci taraf?ndan Bankam?za geri ?denene kadar yeni teminat verilmesine izin verilmez.· 
Teminatland?rma i?lemi s?ras?nda, teminat ge?erlilik süresi ile orant?l? olarak hesaplanan komisyon pe?in olarak tahsil edilir. Komisyon i?in yeterli bakiye bulunmamas? halinde teminat verme i?lemi ger?ekle?tirilmez. ?ptali sadece ?ube taraf?ndan ve ilgili ?ekin ibraz? kar??l???nda yap?labilir.
Teminat iptali sadece ?ube taraf?ndan ve ilgili ?ekin ibraz? kar??l???nda yap?labilir.
Banka taraf?ndan teminat alt?na al?nacak tutar, ke?ideci taraf?ndan iletilen talimat, ke?ideciye ait teminat limit bo?lu?u ve belirlenen ge?erlilik süresi i?erisinde ge?erlidir.
?ek ibraz tarihi sonras?nda ?deme i?in yap?lacak ibrazlarda teminat limiti kullan?lmaz.
Teminatland?r?lan tutara, yasal yükümlülük tutar? dahildir. 

?EK KE??DEC? Mü?TER?M?Z ?SEN?Z;

Mevcut ?ek hesab?n?z ya da yeni a?aca??n?z ?ek hesab?n?z üzerinden Kar??l?kl? ?ek ürünümüzü kullanmak üzere ?ubelerimize ba?vurabilirsiniz.  

?ubelerimiz, Ticari ?nternet ?ubemiz, ?a?r? Merkezimiz ve SMS kanallar?ndan ?ek yapra?? ?zelinde teminat talep edebilirsiniz.   

Bankam?zca teminat verilen ?eklerinizi ?ubelerimiz, Ticari ?nternet ?ubemiz, ?a?r? Merkezimiz, SMS ve ???ek kanallar?ndan sorgulayabilirsiniz.   

?ekleriniz i?in olu?turaca??n?z teminat?n ge?erlilik süresini ?ubeniz ile birlikte belirleyebilirsiniz. 

?ek yapra??na ?zel teminat talebinizi Bankam?z sisteminde kay?tl? cep telefonunuz üzerinden SMS ile Bankam?za iletmek i?in; 

TEM?NAT(bo?luk)Mü?TER? NUMARASI (bo?luk)?UBE KODU(bo?luk)

?EK HESAP NO(bo?luk)?EK NUMARASI(bo?luk)TEM?NAT TUTARI

yazarak, 4402'ye mesaj g?nderebilirsiniz.

?rnek : ?ekinize 30000-TL teminat istemek i?in;

TEM?NAT 123456789 1234 1234567 3456789 30000

Kalan teminat limitinizi Bankam?z sisteminde kay?tl? cep telefonunuz üzerinden SMS ile sorgulamak i?in;

CEKL?M?T(bo?luk)Mü?TER? NUMARASI

yazarak, 4402'ye mesaj g?nderebilirsiniz.

?rnek : ?EKL?M?T 1234567

?EK HAM?L? ?SEN?Z;

Alacakl?s? oldu?unuz Bankam?z ?ekine ili?kin teminat durumunu SMS ile sorgulamak i?in;

TEM?NATSOR(bo?luk) ?UBE KODU(bo?luk)?EK HESAP NO(bo?luk)?EK NUMARASI

yazarak, 4402'ye mesaj g?nderebilirsiniz.

?rnek :  TEM?NATSOR 1234 123467 3456789

?ZEL DURUMLAR:

01.07.2010 tarihinden ?nce üretilen ?ekler i?in teminatland?rma i?lemi yap?lmaz.
Banka taraf?ndan teminat alt?na al?nacak tutar, ke?ideci taraf?ndan iletilen talimat, ke?ideciye ait teminat limit bo?lu?u ve belirlenen ge?erlilik süresi i?erisinde ge?erlidir.
?ek ibraz tarihi sonras?nda ?deme i?in yap?lacak ibrazlarda teminat limiti kullan?lmaz.
Teminatland?r?lan tutara, yasal yükümlülük tutar? dahildir.
Asgari teminat tutar? alt?ndaki teminatland?rma talepleri kabul edilmemektedir.


?Findeks Karekodlu ?ek Sistemi, ?ek üzerinde yer alan karekodun ak?ll? cihazlara yüklenen Findeks Mobil Uygulamas? ile okutulmas? ve ?ek ke?idecisine dair ?zet ?ek raporunun al?nabildi?i bir sistemdir.


Bu uygulamayla birlikte, ke?ide edece?iniz ?eklerinizle ?demelerinizi yaparken ?ek ?deme ge?mi?inizin itibar?ndan yararlanarak ticari ili?kilerde tercih edilen tüccar oldu?unuzu kolayl?kla g?sterebilirsiniz.

?ek hamili olarak ise elinizdeki Karekodlu ?ekleri kolayca sorgulayabilir ve ke?ideciye ait ?zet ?ek raporuna ula?arak alacaklar?n?z kar??l???nda ?eki kabul edip etmeyece?inize güvenle karar verebilirsiniz.

Findeks Karekodlu ?ek Sistemi’nin kullan?labilmesi i?in, ?ek ke?idecisi ve hamilinin Findeks üyesi olmas? ve sorgulama yapacak olan hamilin Findeks Karekodlu ?ek sorgu paketi sat?n almas? gerekmektedir ve yasal düzenlemeler gere?i, ?eklerde karekod kullan?m? zorunludur.?


?Elektronik ?ek/Senet Bildirimi uygulamas?yla, tahsile veya teminata verdi?iniz ?eklerin bilgilerini elektronik ortamda Bankam?za g?nderebilir ve i?lem g?ren ?eklerin sonucunu da yine elektronik ortamda alarak muhasebe sisteminize aktarabilirsiniz.


?zellikler: 

?ek/Senet bilgileri e-posta/ftp ile al?n?r.
Ak?bet bilgileri elektronik ortamda firmalara bildirilerek i?lemleri muhasebele?tirebilmeleri sa?lan?r.
Mü?terilerin talep etmeleri halinde, ?eklerin/senetlerin ak?betiyle ilgili ?n ak?bet bilgisi almas? mümkündür.?

?Logolu ?ek, mü?terilerimizin sahibi olduklar? firmalar?n logo ya da amblemlerinin, ke?ide edecekleri ?ekler üzerinde yer almas?n? sa?layan ürünümüzdür.   


Logolu ?ek ürünümüz, ke?ide ettikleri ?ekler üzerinde logolar?n?n yer almas?n? sa?layarak farkl?l?k ve itibar?n? sergilemek isteyen tüm tüzel ki?i mü?terilerimizce kullan?labilecektir.???


???demelerini yo?un olarak ?ekle yapan ve ?ok say?da ?ek ke?ide eden firmalar?n, Bankam?z taraf?ndan yüklenen bir program ile ?zel olarak sürekli form ?eklinde bast?r?lan ?ekler kullanarak elektronik ortamda ?ek düzenlemesini ve dolay?s?yla ?ek ke?ide etmesini daha pratik hale getiren bir uygulamad?r.


Sürekli Form ?ek uygulamas?ndan yararlanabilmek i?in ?zel olarak tasarlanan sürekli form ?ekleri ?ubenizden talep etmeniz ve uygulamay? bilgisayar?n?za yüklemeniz gerekir.

Sürekli Form ?ekler,  ?ek karnelerimizle ayn? boyutlarda ve dizaynda olup, di?er ?eklerden farkl? olarak bu tip ?eklerde ko?an bulunmamaktad?r.


(Uygulamay? indirmeniz halinde kullan?m ko?ullar? kabul edilmi? olacakt?r).

Kullan?m Ko?ullar?

?? Bankas? Sürekli Form ?ek Yazd?rma Program? manuel ?ek düzenlemesini bilgisayar ortam?na ta??yarak, pratik hale getirmek amac?yla a?a??da yer alan Yaz?l?m Lisans? Ko?ullar? ?er?evesinde Türkiye ?? Bankas? Anonim ?irketi’nin mü?terilerinin kullan?m?na sunmu? oldu?u ücretsiz bir uygulamad?r. 

“?? Bankas? Sürekli Form ?ek Yazd?rma Program?” isimli yaz?l?m?n (“Yaz?l?m”) mülkiyeti ve tüm mali ve manevi haklar? münhas?ran Türkiye ?? Bankas? Anonim ?irketi’ne (“?? Bankas?”) aittir. Yaz?l?m sadece a?a??da belirtilen Yaz?l?m Lisans ?art ve ko?ullar? kabul edilmek sureti ile taraf?n?zdan kullan?labilecektir. Yaz?l?m?n, a?a??da yer alan Yaz?l?m Lisans Ko?ullar?nda belirtilen haller d???nda kullan?m?, i?lenmesi, yay?lmas?, ?o?alt?lmas?, kiralanmas?, da??t?lmas? veya ba?kaca mali veya manevi bir fikri mülkiyet hakk?na konu edilmesi kesinlikle yasakt?r. Bu tür bir i?lemin yap?lmas? halinde, aleyhinize cezai ve hukuki sonu?lar do?acakt?r. 

?? BANKASI, S?Z Mü?TER?LER?NE ?? BANKASI SüREKL? FORM ?EK YAZDIRMA PROGRAMI ADLI YAZILIMIN MüNHASIR OLMAYAN VE DEVRED?LEMEZ KULLANIM HAKKINI SADECE BURADA YER ALAN KO?ULLARIN TüMüNü KABUL ETMEN?Z HAL?NDE VERMEKTED?R. YAZILIMI ?ND?RMEN?Z VE YAZILIMIN KULLANIMI ?LE BU L?SANS ?ART VE KO?ULLARINA BA?LI OLDU?UNUZU VE KULLANIM HAKKINI BU KO?ULLARLA ALDI?INIZI KABUL ETM?? OLURSUNUZ. E?ER ?ART VE KO?ULLARI KABUL ETM?YORSANIZ, YAZILIMI ?ND?RMEMEL? VE YAZILIMI KULLANMAMALISINIZ. E?ER, KABUL ETT?KTEN SONRA KO?ULLAR S?Z?N A?INIZDAN UYGUN G?RüLMEZ ?SE DERHAL BU YAZILIMI KULLANMAYI DURDURMALI VE S?ZDE BULUNAN VEYA KONTROLüNüZ ALTINDA OLAN YAZILIMIN HERHANG? B?R KOPYASINI YOK ETMEL?S?N?Z. ?? BANKASI S?ZDEN YAZILIMIN KOPYALARININ ?MHA ED?LD???N? KANITLAMANIZI TALEP HAKKINI SAKLI TUTAR. 

1. MüLK?YET: Yaz?l?m ve olu?turdu?unuz izinli tüm kopyalar?n mülkiyeti ve tüm mali ve manevi haklar? münhas?ran ?? Bankas?’na aittir. Yaz?l?m?n yap?s?, düzeni ve kodu, ?? Bankas?’na ait de?erli fikri mülkiyeti (?rne?in, ticari s?rlar? ve gizli bilgileri) olu?turur. Yaz?l?m, Türkiye ve di?er ülkelerdeki telif haklar? yasalar? dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak kad?yla, yasalar ve uluslararas? anla?malarla korunmaktad?r. Burada a??k?a belirtilenler hari? olmak kayd?yla, bu anla?ma kullan?c?ya (“Size”) Yaz?l?m?n herhangi bir fikri mülkiyet hakk?n? vermemekte ve a??k?a verilmemi? tüm haklar ?? Bankas? taraf?ndan sakl? tutulmaktad?r. ?? Bankas?, Yaz?l?m? bu Ko?ullara ayk?r? kullanman?zdan ?türü her türlü zarar ve sair talep haklar?n? sakl? tutar. 

2. L?SANS: Buradaki ?art ve ko?ullara ba?l? olarak, ?? Bankas? Size sadece tek bir bilgisayar üzerinde, ?ahs?n?za münhas?r olmayan (non-exclusive) ve devredilemez ve ?? Bankas? taraf?ndan feshedilinceye kadar süreli Yaz?l?m program?n?n bir kopyas?n? kullanma hakk? vermektedir. Ba?kaca haklar verilmemi?tir. Bu nedenle s?z konusu Yaz?l?m?, da??tamaz, yayamaz, ?o?altamaz, i?leyemez, ?dün? veremez, kiralayamaz, ba?ka bir suretle devredemez ve münhas?ran ?? Bankas?’na ait ba?kaca herhangi bir mali veya manevi fikri mülkiyet hakk?n? kullanamazs?n?z. Bu k?s?tlamalara riayet edilmemesi lisans?n otomatik olarak sona ermesi sonucunu do?uraca?? gibi, bu durum yasa ihlali olu?turaca??ndan hukuki ve cezai sorumlulu?unuz do?acakt?r.

3. KULLANIM: Yaz?l?m bilgisayar?n sürekli veya ge?ici belle?ine yüklenmek suretiyle kullan?l?r. Yaz?l?m?n kullan?lmas? ile ilgili tüm sorumluluk ?ahs?n?za aittir. Yaz?l?m?n kullan?m? sonucunda elde edilen verilerin / ??kt?lar?n kontrolü münhas?ran Sizin sorumlulu?unuzda olup, ?? Bankas? Yaz?l?m?n kullan?lmas?ndan dolay? olu?abilecek hatalardan dolay? sorumluluk kabul etmemektedir. Yaz?l?m?n kullan?lmas? veya kullan?lmamas?, i?bu Ko?ullara uyulmas? ko?ulu ile tamamen kendi inisiyatifinizdedir. ?? Bankas?, Yaz?l?m?n bilgisayar?n?z veya ba?ka bir program ile uyumlu ?al??aca??n? beyan ve taahhüt etmemektedir. 

4. GARANT? REDD?: Yaz?l?m?n lisans? i?bu Ko?ullar ?er?evesinde ve “oldu?u gibi” verilmektedir. Yaz?l?m?n kullan?m?na ili?kin riskler münhas?ran taraf?n?zdan üstlenilir. ?? Bankas? Yaz?l?m? kullanarak elde edebilece?iniz performans veya sonu?lar i?in garanti vermemektedir. ?? Bankas? ticari de?er ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere herhangi bir konuda (yasa, gelenek hukuku, teamül veya kullan?m gere?i ya da ba?ka bir ?ekilde sarih veya z?mni) bir garanti vermemekte, ko?ul veya hüküm belirtmemekte ya da taahhütte bulunmamaktad?r. Bu Yaz?l?m "oldu?u gibi" sa?land???ndan, ?? Bankas? Yaz?l?m i?in güncelleme ve destek hizmeti vermeyebilir. 

Yaz?l?m “oldu?u gibi” sa?land???ndan, ayr?ca ?lgili yasal mevzuat?n s?kl?kla de?i?ti?i dikkate al?narak Yaz?l?m kullan?larak yaz?lacak ?eklerin hukuken ge?erli olup olmad???, gerekli unsurlar? ta??y?p ta??mad???, k?ymetli evrak vasf? ta??y?p ta?mad???, üzerinde yer alacak bilgilerin do?ru olup olmad??? taraf?n?zca mutlaka kontrol edilmelidir. Yaz?l?m?n kullan?lmas? yoluyla elde edilecek tüm sonu?lar münhas?ran kullan?c?n?n sorumlulu?unda olup ?? Bankas?n?n bu hususlara dair hi?bir garanti taahhüdü bulunmamaktad?r.

5. SINIRLAMALAR: Siz veya Sizin ad?n?za hareket eden ü?üncü bir ?ah?s (i) Yaz?l?m?n derlemesinde bir de?i?iklik yapmayacak, Yaz?l?m? bozmayacak veya ters mühendislik i?lemleri yapmayacak, (ii) Yaz?l?m? de?i?tirmeyecek veya türevlerini olu?turmayacak, (iii)hi?bir ?ekilde Yaz?l?m? ü?üncü ?ah?slara servis ofisi, ticari zaman-payla??m? veya di?er türde bir bilgisayar hizmet sunmak üzere kullanmayacak, (iv) Internet veya di?er a?lar üzerinden Yaz?l?m?n tamam?n? veya bir k?sm?n? g?ndermeyecek veya fonksiyonlar?n?n kullan?m?n? sa?lamayacak veya (v) Yaz?l?m? i?bu Ko?ullarda belirtilen di?er s?n?rlamalar?n yan? s?ra ü?üncü ?ah?slara satmayacak, yaymayacak, kulland?rmayacak, da??t?m?n? yapmayacak, kiralamayacak, lease etmeyecek, alt lisansl? olarak vermeyecek veya ba?ka bir ?ekilde devretmeyecektir. 

6. SORUMLULU?UN SINIRLANMASI: ?? BANKASI H??B?R ?EK?LDE YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILMAMASINDAN, B?LG? VEYA VER? KAYBINDAN VEYA BOZULMASINDAN, YAZILIMIN G?ZET?M VE DENET?M?NDEN, GüNCELLENMES?NDEN, ?? BANKASI BU TüR HASARLARIN OLU?AB?LECE?? KONUSUNDA B?LG?LEND?R?LM?? OLSA DA, HERHANG? B?R ?ZEL, RASTLANTILSAL, DOLAYLI ZARAR, Z?YAN VE HASARLARDAN SORUMLU TUTULMAZ.

7. L?SANSLARA UYGUNLUK: Bir ticari ?irket veya kurulu?san?z, ?? Bankas? ya da yetkili temsilcisi taraf?ndan talep edilmesi halinde, otuz (30) gün i?inde, talep tarihi itibariyle Yaz?l?m?n ?? Bankas? taraf?ndan düzenlenen ge?erli lisanslara uygun bir ?ekilde kullan?ld???n? belgeleyip onaylamay? kabul etmektesiniz.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETK?L? MAHKEME: Bu Ko?ullar Türkiye Cumhuriyeti yasalar?na tabi olup, s?z konusu yasalara g?re yorumlanacakt?r. ??bu Ko?ullardan do?an uyu?mazl?klarda yetkili Mahkeme ve ?cra Müdürlükleri, ?stanbul ?a?layan Mahkemeleri ve ?cra Daireleridir.

9. ANLA?MANIN BüTüNLü?ü VE DE????KL?KLER: Yetkili Mahkemeler taraf?ndan bu Ko?ullar?n herhangi bir hükmünün ge?ersiz veya uygulanamaz oldu?una karar verilmesi halinde, bu durum geri kalan ko?ullar?n ge?erlili?ini etkilemeyecektir. Bu Ko?ullar, yaln?zca ?? Bankas? taraf?ndan de?i?tirilebilir. ?? Bankas?, uygun g?rmesi halinde güncellemelerin lisanslar?n? Size farkl? veya ek ko?ullarla verebilir. Bu Ko?ullar, Yaz?l?m konusunda ?? Bankas? ile aran?zdaki anla?man?n tamam?n? te?kil etmekte ve Yaz?l?m ile ilgili ?nceki tüm beyan, g?rü?me, taahhüt, yaz??ma veya ilan ve reklamlar?n yerine ge?mektedir.

?? Bankas? tamamen kendi iste?i do?rultusunda her zaman bu Ko?ullar? de?i?tirme ve güncelleme hakk?na sahiptir. ?? Bankas? yap?lan her tür de?i?ikli?i sahibi oldu?u web sitesi ve/veya siteleri üzerinden bilgilendirmek suretiyle yapar. De?i?ikliklerin yap?lmas? ve internet sitesi üzerinden bunun yay?nlanmas?ndan sonra Yaz?l?m? kullanmaya devam etmeniz, bu de?i?iklikleri kabul etmi? oldu?unuzu ifade edecektir. E?er yap?lan de?i?iklikleri kabul etmiyorsan?z, derhal Yaz?l?m? kullanmay? durdurmal? ve elinizde veya denetiminizde bulunan Yaz?l?m?n tüm kopyalar?n? imha etmelisiniz.

10. L?SANSIN FESH?: ?? Bankas? diledi?i zamanda, herhangi bir bildirimde bulunma veya tazminat masraf vb. ?deme yükümlülü?ü olmaks?z?n tek tarafl? olarak Yaz?l?m lisans?n? iptal etmeye ve kullan?m?n?za son verme ve bu Ko?ullar? tek tarafl? olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

11. T?CAR? MARKALAR VE TEL?F HAKKI B?LG?S?: Bu sayfada ve s?z konusu Yaz?l?mda referans verilen ?? Bankas?, ?? Bankas? logosu ve ?? Bankas? ürünleri, Türkiye ?? Bankas? Anonim ?irketi’nin ticari markalar? veya kay?tl? / tescilli ticari markalar?d?r. Bu web sitesi veya Yaz?l?m i?inde bir ürün ad?n?n veya logosunun yer almamas?, ?? Bankas?’n?n ticari markas? olmad??? veya bu ad veya logo ile ilgili di?er fikri mülkiyet haklar?na sahip olmad??? anlam?na gelmez. ?? Bankas?’n?n web sitesinde referans verilen tüm di?er ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. ?? Bankas?’n?n tüm haklar? sakl?d?r.

12. YüRüRLüK VE SüRE: On iki (12) maddeden olu?an ??bu Ko?ullar Yaz?l?m?n indirilmesiyle ile yürürlü?e girecek olup, ?? Bankas? taraf?ndan feshedilinceye veya de?i?tirilinceye kadar yürürlükte kalacakt?r.

Bu Ko?ullar ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da ?? Bankas?’ndan bu hususta herhangi bir bilgi almak istiyorsan?z Bize Ula??n sayfas?nda bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanarak bizimle irtibata ge?ebilirsiniz.

?Bloke ?ek, kar??l??? ?nceden tahsil edilmek kayd?yla, ?ubelerimiz üzerine ke?ideli ?ekler ya da mü?terilerimizin ?eklerine, Bankam?z?n ?deme garant?rü oldu?unu belirtir ?erhin dü?ülmesi suretiyle olu?turulan ürünümüzdür.

Ba?ta Gümrük Müdürlükleri olmak üzere, muhtelif kurulu?lar ya da ki?iler lehine ke?ide edilmek üzere bloke kay?tl? ?ek verebilirsiniz. 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经