B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

DCC (Dinamik Kur D?nü?ümlü) POS

Dinamik Kur D?nü?ümlü POS (DCC)

Dinamik Kur D?nü?ümlü POS (DCC) ile ?? Bankas? üye i? yerlerinin tahsilat i?lemleri art?k ?ok kolay! DCC POS hizmetinden yararlanarak mü?terilerinizin yurt d??? kartlar? ile farkl? para birimleri üzerinden ?deme i?lemi yapmas?na olanak tan?yabilirsiniz. B?ylece hem mü?terileriniz i?in ?deme kolayl??? sa?layabilirsiniz, hem de hesap ?zetlerine yans?yacak tutar an?nda belirlenir. ?demeniz tahsilat i?leminizi takip eden gün i?inde aktar?l?r, üstelik komisyon ücreti ?demezsiniz!?

DCC POS Nedir?

DCC POS uygulamas?, üye i? yerlerimizin herhangi bir komisyon ?demeden ertesi i? günü i?lem tutar?n? almalar?na, yurt d??? kart sahiplerinin ise kendi para biriminden ?deme yapmalar?na ve hesap ?zetlerine yans?yacak tutar? i?lem an?nda g?rmelerine olanak sa?lar. Kart hamilinin hesap ?zetine yans?yacak ve i?lem an?ndaki d?viz al?? kuru kullan?larak hesaplanan  “mark-up” dahil tutar? onaylamas? ile i?lem ger?ekle?ir.?

DCC POS Kimler i?in Uygundur?

?zellikle turistik b?lgelerde faaliyet g?steren ve farkl? para birimleri üzerinden ?deme yapmak isteyen mü?terilere hizmet veren i? yerleri i?in olduk?a elveri?li bir ??zümdür. Oteller, hal?c?lar, restoranlar, kuyumcular, hediyelik e?ya satan i? yerleri gibi i?letmeler i?in ideal bir uygulamad?r.?

Kart Hamiline Avantajlar? Nelerdir?

DCC POS hizmeti sayesinde yurt d??? kart sahipleri;
? ?deme yapmay? tercih ettikleri para birimi üzerinden al??veri? i?lemlerini tamamlayabilir.
? Hesap ?zetlerine yans?yacak tutardan an?nda haberdar olabilir.
? Beklenmedik d?viz kuru oranlar? ve komisyonlar ile ekstresinde k?tü bir sürpriz ile kar??la?maz??

DCC ??lemlerinde Kur Nas?l Hesaplan?r?

Kur olarak i?lem an?ndaki Bankam?z gi?e d?viz al?? kuru kullan?l?r.?

DCC ??lemler Nas?l G?rüntülenir?

? POS’tan i?lem tutar? girilir. Giri? tu?una bas?l?r.
? Kart okutulur. POS TL olarak girilen i?lem tutar?n? otomatik olarak ?deme imkan? bulunan yabanc? para birimlerine ?evirir.
? Kart sahibine ?deme yapmak istedi?i para birimi ve tutar? sorulur. Kart sahibinin ?deme yapmak istedi?i para birimi üzerine gelinerek G?R?? tu?una bas?l?r. Bu a?amada POS ekran?nda yap?lacak i?leme ili?kin TL tutar, yabanc? para birimine ?evrilmi? tutar ve d?nü?üm i?in kullan?lan kur bilgilerini i?eren ?zet bilgi son bir kez daha g?sterilir.
? Ye?il renkli G?R?? tu?una bas?ld???nda i?lem se?ilen yabanc? para biriminden ger?ekle?tirilir. K?rm?z? renkli ?IKI? tu?una bas?l?rsa i?lem TL olarak ger?ekle?tirilir.
? Kart?n ?ifresi (PIN) girilerek i?lem tamamlan?r.?

DCC ??lem Yap?labilmesi ??in Nelere Dikkat Edilmelidir?

DCC i?lemine ba?lamak i?in Visa ve Mastercard logosu bulunan yurt d??? banka kart? sahibi mü?terinizin kart?n? POS cihaz?n?za takt???n?zda cihaz?n üzerindeki uyar?lar? dikkate alarak kart hamilinden i?lemi kendi para biriminde yapmak istedi?ini teyit etmeniz yeterlidir.?

Hangi Para Birimleriyle ??lem Yap?labilir?

DCC POS hizmeti ile yurt d??? kart sahipleri, 14 farkl? para biriminde ?deme yapma olana?? bulur. DCC POS hizmetinde ge?erli olan para birimleri; ABD dolar? (USD), euro (EUR), ?ngiliz sterlini (GBP), Avustralya dolar? (AUD), Danimarka kronu (DKK), ?sve? kronu (SEK), ?svi?re frang? (CHF), Japon yeni (JPY), Kanada dolar? (CAD) Kuveyt dinar? (KWD), Norve? kronu (NOK), Suudi Arabistan riyali (SAR), Rus rublesi (RUB) ve ??N yuan? (CNY) olarak listelenmi?tir.?

??rnek DCC ??lemi Nas?l Hesaplan?r?

?rnek DCC ??lem? hesaplamalar? ve DCC POS hizmeti hakk?nda detayl? bilgi i?in dcc-pos-kullanim-klavuzu.pdf doküman?n? inceleyebilirsiniz. 
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经