B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Di?er Nakdi Krediler

Nakdi krediler ile i?inizde ihtiya? duydu?unuz finansman deste?i ?? Bankas?'nda yan?n?zda! Di?er nakdi krediler se?eneklerimizi ?imdi inceleyin.

?Firman?z?n k?sa süreli finansman ihtiyac?n?,

anapara ve faiz ?demelerini vade sonunda birlikte yapaca??n?z,
belirledi?iniz vade boyunca faiz oran? sabit kalan,
kulland???n?z tarihte vade sonunda ?deyece?iniz faiz tutar? belli olan

Spot Kredilerimiz ile kar??layabilirsiniz.
 
ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.


???’te Güne? Kredisi Nedir?

?? Bankas? sekt?rde bir ilke imza atarak “?at?” ve “?z tüketim” modeli üzerinden Güne? Enerjisi Santrali (GES)  yat?r?mlar?na finansman deste?i sunuyor.  

??letmeler, ??’te Güne? Kredisi’yle güne? enerjisini biriktirerek gü?lerine gü?  kat?yor. Kendi elektri?ini ?at?lar?nda ?evre dostu ?ekilde üreten i?letmeler, elektrik giderlerinden tasarruf ediyor, avantaj kazan?yor. 

??letmenizin elektrik giderlerini azaltmak i?in ?at?n?za kendi güne? enerjisi santralinizi kurun, kredi taksitlerinizi fatura ?der gibi ?deyin 

??'te Güne? Kredisi Kulland?r?m Ko?ullar? 

??’te Güne? Kredisi, azami 1 y?l? anapara geri ?demesiz 10 y?la varan vadelerde TL, USD veya EURO cinsinden kullan?labilir. 

Kredi ?deme ?ekli nedir?

Esnek veya fatura ?der gibi ayl?k e?it taksitlerle geri ?deme imkan? sa?lar. 

??’te Güne? Kredisi Ba?vurusu ??in Gerekli Belgeler

Kredi ba?vurusu ve kredi kullan?m esnas?nda, 
Ba?lant? Anla?mas?na ?a?r? Mektubu
Ba?lant? Anla?mas?
Sistem Kullan?m Anla?mas?
Teknik Analiz Raporu
EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) S?zle?mesi 
Santralin sigortaland???n? g?steren Sigorta Poli?esi
Bak?m ve Onar?m Anla?mas?
USD/EURO kredi kullan?mlar?nda d?viz kredisi kullan?m uygunlu?una dair bilgi ve belgeler
 
?ubelerimize ibraz edilmelidir. 
 
?? Bankas?; diledi?i zaman kredi ko?ullar?n? de?i?tirme, fiili bir bildirimde bulunmaks?z?n krediyi sona erdirme, kredi talebini reddetme, gerekli g?rdü?ü takdirde ilave teminat talep etme hakk?na sahiptir.

Daha fazla bilgi ve detaylar i?in sizleri en yak?n ?? Bankas? ?ubemize bekliyoruz. 

?Ticarette daha h?zl? olabilmek i?in!

Yeni veya 2. el, hafif ticari veya ticari ara? al?rken, size ?zel faiz oran? ve vadelerde, ticari ta??t kredisi kullanabilir, Bankam?z?n anla?mal? markalar ile düzenledi?i kampanyalar kapsam?nda indirimli faiz oranlar?ndan faydalanabilirsiniz.
 
?? Bankas? mü?terilerine ?zel, anla?mal? markalarla yapt???m?z ?zel vade ve faiz oranl? kampanyalar?m?z ile ilgili ayr?nt?l? bilgi i?in lütfen en yak?n ?ubemize? ?ba?vurunuz.?


Firman?z?n finansman ihtiyac?n?, belirlenen vade ve limit i?inde serbest?e kullan?p (rotatif), faizini genellikle ü?er ayl?k d?nemlerde (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aral?k) ?deyebilece?iniz ve piyasada ger?ekle?en faiz oran? de?i?ikliklerine duyarl? BCH kredilerimizle kar??layabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.?


???hracat?n?z?n veya ihracat say?lan sat?? ve teslimler ile d?viz kazand?r?c? faaliyetlerinizin finansman? i?in uygun ko?ullarda ?hracat Kredisi kullanabilirsiniz.ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize??? ba?vurabilirsiniz.??

?Eximbank Kaynakl? TL ?hracat Kredisi?

Sekt?rel D?? Ticaret ?irketleri (SDT?), imalat??lar, imalat??-ihracat??lar ve ihracat?? firmalar?n, Türk men?eili mallar?n?n serbest d?vizle, kesin olarak ihracat taahhüdü kar??l???nda, FOB ihracat taahhüdünün %100'ünün TCMB D?viz Al?? Kuru üzerinden hesaplanan TL kar??l??? kadar kulland?r?labilen, azami 360 gün vadeli, di?er kullan?m ko?ullar? ve faiz oran? Eximbank taraf?ndan belirlenen Eximbank kaynakl? kredileri Bankam?z arac?l???yla kullanabilirsiniz. 

Ayr?nt?l? bilgi i?in; www.eximbank.gov.tr? veya size en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz. ?

Eximbank Kaynakl? ?hracat D?viz Kredisi


??Sekt?rel D?? Ticaret ?irketleri (SDT?), imalat??lar, imalat??-ihracat??lar ve ihracat?? firmalara, Türk men?eili mallar?n serbest d?vizle, kesin olarak ihrac? taahhüdü kar??l???nda, FOB ihracat taahhüdünün % 100'ü kadar kulland?r?labilen, azami 360 gün vadeli, di?er kullan?m ko?ullar? ve faiz oran? Eximbank taraf?ndan belirlenen, Eximbank kaynakl? kredileri Bankam?z arac?l???yla kullanabilirsiniz. 

Ayr?nt?l? bilgi i?in; www.eximbank.gov.tr?? veya size en yak?n ?ubemize? ba?vurabilirsiniz.?

?Havale ve EFT'lerinizin g?nderilmesi, fatura, vergi, ?ek ve senet bedellerinizin ?denmesi gibi nedenlerle gün i?inde ortaya ??kan ve bir günü a?mayan ge?ici finansman ihtiya?lar?n?z? faiz ?demeksizin (s?f?r faizli olarak) kullanaca??n?z Gün ??i Kasa Kolayl??? Kredisi ile kar??layabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize? ?ba?vurabilirsiniz.?


üretiminizi veya faaliyetinizi tedarik?i zinciri ile yürütmekte olan büyük ?apl? firmalara mal ve/veya hizmet temin etmekte iseniz k?sa süreli nakit ihtiyac?n?z? Tedarik?i Kredisi ürünümüz ile kar??layabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.?


Alt?n üretimi veya ticareti ile i?tigal ediyorsan?z (alt?n i?leyen veya alt?n üzerinden i??ilik geliri elde eden üretici firmalar, alt?n ticareti yapan firmalar, kuyumcular vb.);

??letme sermayesi ihtiya?lar?n?z?n finansman?n? teminen, “Alt?n ??letme Kredisi”, 
?hracatlar?n?z?n finansman?n? teminen “Alt?n ?hracat Kredisi”
ürünlerimizden uygun vade se?enekleri ile yararlanabilirsiniz.
ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.?


?Proje Finansman?

?Bankam?z, gerek mevcut i?letmelerin tevsi yat?r?mlar?n?, gerekse tamamen yeni hayata ge?irilecek projeleri orta ve uzun vadeli nakdi ve/veya gayri nakdi kredi vererek desteklemektedir.

ülkemizde ger?ekle?tirilen pek ?ok projede (tevsi yat?r?mlar?n yan? s?ra i?letme hakk? devri, yap-i?let-devret, yap-i?let modelleriyle ger?ekle?tirilenler dahil) lider olarak yer alm?? olan Bankam?z, proje finansman? konusunda yat?r?mc?lara en uygun finansman yap?s?n? sunma konusunda geni? bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Tevsi veya komple yeni yat?r?m projelerinin teknik, mali ve finansal fizibilite a??lar?ndan Bankam?z?n uzman kadrosu taraf?ndan incelenmesi ile ba?layan süreci, yeterli bulunan projelere uygun ko?ullarla finansman sa?lanmas? takip etmektedir.?


?Sahip oldu?unuz gayrimenkullere ili?kin kira gelirlerinizin temliki kar??l???nda i?letme sermayesi ihtiya?lar?n?z?n finansman?n? teminen Kira Temlikli Kredi kullanabilirsiniz.

Kira Temlikli Kredi;
Herhangi bir gayrimenkul (arsa ve tar?msal arazi hari?) sahibi olan ve sahip oldu?u gayrimenkulünden düzenli kira geliri elde eden,
S?z konusu kira ?demelerine Bankam?z?n arac?l?k etmekte oldu?u
 tüm ticari mü?terilerimize sunulmaktad?r.?

Ticari faaliyetlerinizde kullanmak üzere kiralad???n?z i?yerlerinin (dükkan, fabrika, dershane, büro vb.)  kira bedellerinin ?denmesini  teminen ??yeri Kira Kredisi kullanabilirsiniz.

??yeri Kira Kredisi;
Kira bedellerinin, ayl?k yerine kiralama süresine uygun olarak pe?in tahsil edilmekte oldu?u b?lgelerde ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan,
Ayl?k kira bedellerinin pe?in ?denmesi suretiyle i?yeri sahibi taraf?ndan sunulabilecek indirimlerden yararlanmak isteyen,
tüm ticari mü?terilerimize sunulmaktad?r.
??yeri Kira Kredisinden tüzel ki?i tacirler her türlü gayrimenkul ?kiralamalar?nda, ger?ek ki?i tacirler ve serbest meslek erbaplar? ise ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere kiralayacaklar? i?yerleri kapsam?nda faydalanabilmektedir.??


Dünya Bankas? Kaynakl? Krediler 

Yurtd??? Kaynakl? Krediler:Dünya Bankas?, IFC (International Finance Corporation), Avrupa Yat?r?m Bankas? ve benzeri finans kurulu?lar?n sa?lad??? finansman imkanlar? konusunda ili?kiler yürütülmektedir.

??hracat Kredisi Garanti Kurulu?lar?n?n Sigortas? Kapsam?ndaki Krediler 

Yurtd???ndan yat?r?m mal? ithal eden mü?terilerimize yurtd??? muhabir bankalar?m?zdan a?a??da belirtilen ?hracat Kredisi Garanti Kurulu?lar?n?n Sigortas? alt?nda Bankam?z arac?l??? ile orta veya uzun vadeli finansman imkan? sa?lanmaktad?r. Muhabir bankalar?m?z?n amac? kendi ülkelerinin ihracat?n? te?vik etmektir. 

Mü?terilerimizin, ihracat?? firma ile imzalad??? al?m-sat?m s?zle?mesinin genellikle %85'i kredi ile finanse edilir, %15'lik k?s?m ise ithalat?? firma taraf?ndan pe?in olarak ihracat??ya transfer edilmektedir.

ülke Ad?
?HRACAT KRED?S? GARANT? KURULU?LARI
ABD
US EXIM / Tar?m ürünleri i?in GSM 102
Almanya
EULER HERMES
Avusturalya
EFIC
?Avusturya
??KB
?Bel?ika
?OND
??in
?China Eximbank
?Danimarka
?EKF
Finlandiya
?FINNVERA
?Fransa
?COFACE
?Güney Kore
?KEXIM
?Hollanda
?NCM
??ngiltere
?ECGD
??spanya
?CESCE
??sve?
?EKN
??svi?re
?SERV
??talya
?SACE
?Japonya
?JBIC
?Japonya
?NEXI
?Kanada
?EDC
?Norve?
?GEIK
?Portekiz
?COSEC
??Tayvan
?The Export Import Bank of the Republic of China

Kredi Al?m/Sat?m

?? Bankas? yurti?i ve yurtd??? ikinci el kredi pazar?n? yak?ndan takip eder, getiri ve risk analizleri sonucunda portf?yde yüksek getiri sa?layan i?leri tespit eder ve al?m/sat?m?n? ger?ekle?tirir.? ???

Sendikasyon Kredileri

?? Bankas? yüksek hacimli kredilerde risk y?netimini esaslar?na ba?l? olarak gerekli oldu?u takdirde kredinin sendikasyonu sürecini düzenleyerek kat?l?m sa?lar.?

??Forfaiting ile uluslararas? ticari i?lemlerden do?an vadeli alacaklar?n?z? Bankam?za devrederek, vadeden ?nce finansman sa?layabilirsiniz.

Forfaiting konusu yapabilece?iniz i?lemler a?a??da yer almaktad?r:
Kabul kredili d?? ticaret i?lemlerinizden do?an vadeli alacaklar?n?z? temsil edin, üzerinde bir bankan?n kabulünü veya avalini ta??yan poli?eleriniz, 
D?nülemez vadeli akreditifleriniz,
Yabanc? bir banka taraf?ndan d?nülemez bir teminat mektubu ile bedeli garanti edilmi? mal mukabili ihracat?n?z.
ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz?


?üzerinde muteber bir yurt i?i bankan?n avalini ta??yan YP poli?e/bono kar??l???nda ticaret yapan alacakl? konumundaki mü?terilerimizin iskonto taleplerini kar??lamaya y?nelik kredi ürünümüzdür.

Bankalarca aval verilen taraflar? yurt i?inde yerle?ik YP poli?elerin iskontosu ürünü sayesinde, alacakl? firmalar poli?e vadesini beklemeksizin finansman ihtiya?lar?n? giderebilecekleri gibi kredinin riski poli?e/bono alacakl?s? olan mü?terimiz üzerinde de?il, ?deme teyidi bulunan yurti?inde yerle?ik YP poli?elerin iskontosu ürünü sayesinde, alacakl? firmalar poli?e vadesini beklemeksizin finansman ihtiya?lar?n? giderebilecekleri gibi kredinin riski poli?e/bono alacakl?s? olan mü?terimiz üzerinde de?il, ?deme teyidi bulunan yurt i?i avalist banka üzerinde izlenecektir.?


?? Bankas? POS cihaz?na sahipseniz, hesaplar?n?zda blokeli bekleyen tutarlar?n?z ile, Maximum anla?mal? olman?z durumunda taksitli alacaklar?n?z toplam? kar??l???nda kullanabilece?iniz bir kredidir.

Firman?z?n vadesiz ticari mevduat hesab?nda yeterli bakiye olmamas? halinde devreye giren MaxiPOS Kredisi ürünümüz sayesinde,

?eklerinizi ve senetlerinizi ?deyebilir,
fatura ve vergi gibi ?demelerinizi ger?ekle?tirebilir,
 EFT ve havale yapabilir,
nakit ?ekebilir,

k?sacas? k?sa süreli finansman ihtiya?lar?n?z? kar??layabilirisiniz.

Kredinizi istedi?iniz zaman kapatabilece?iniz gibi, ayr?ca blokesi ??zülen tutarlar kredi borcunuzu otomatik olarak kapatacakt?r.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize ?ba?vurabilirsiniz.
?


??l veya il?e belediye s?n?rlar? i?erisinde bulunan, tapulu ve imarl? ticari mahiyetteki (üzerine i?yeri, depo, fabrika vb. in?aas? gibi ama?lar i?in) arsa al?mlar?n?z?n finansman? i?in 60 aya varan vadelerde ayl?k taksit ?demeli veya esnek ?deme planl? olarak Ticari Arsa Kredisi kullanabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize? ba?vurabilirsiniz.


?Franchising sistemi, Franchisee’nin (franchise alan), geli?mi? bir üretimi, i?letme ve pazarlama sistemini, ticari ismi ve beraberinde getirdi?i haklar? ve tescilli bir ticari markay? i?inde bulunduran herhangi bir i?letmenin sistemine, s?z konusu sistem dahilinde üretilen veya sat?lan mal ve hizmetlerin da??t?m?n? ba??ms?z bir i?letme sahibi s?fat?yla ger?ekle?tirmek i?in Franchisor’a (franchise veren) belirli bir ücret ?demeyi kabul ederek dahil olmas?d?r. 

Franchising Kredisi, Franchising sistemine kat?lmak isteyen giri?imcilere sisteme giri? a?amas?nda ?deyecekleri giri? bedelinin yan? s?ra demirba? temini ve dekorasyon gibi do?acak muhtelif ihtiya?lar?n sa?lanmas? amac?yla kullanabilece?iniz taksit ?demeli ticari kredi türüdür.

Franchising Kredisi ile sa?layaca??n?z fon ile güvenli sistemati?e sahip markalar?n ?at?s? alt?nda faaliyet g?sterebilir, hem i?letmenizi yenilik?i nitelikte kurabilir, hem de markan?n tecrübelerinden yararlanabilirsiniz.

Franchising Kredisi’nin ?zellikleri

Franchising Kredisini 36 aya varan vadelerde kullanabilirsiniz.
Franchising sistemine giri?te ?deyece?iniz bedelin %75’ine kadar kredi kullanma imkan?ndan yararlanabilirsiniz.
??letmenizde demirba? temini ve dekorasyon gibi do?abilecek finansman ihtiya?lar?n?z i?in de ayn? ko?ullarla fatura bedelinin %75’ine kadar kredi kullanman?z mümkün.
Kredinizin geri ?demelerini ister ayl?k taksit ?demeli, ister esnek vade planl? olarak ger?ekle?tirebilirsiniz.
Franchising Kredisinin Avantajlar?

Belirli bir plan do?rultusunda y?netilen i? zincirine girmek isteyen giri?imcilerin finansman ihtiya?lar?n? kar??lar.
Uzun vadede, uygun faiz oranl? fon imkan? sa?lar.

Uygun ?deme ve vade se?enekleri i?in size en yak?n Türkiye ?? Bankas? ?ubesi?'nden bilgi alabilirsiniz.

Kredi talepleri i?in son karar ?? Bankas? taraf?ndan verilecektir. ?? Bankas?, kredi talebini reddetme ya da gerekli g?rdü?ü takdirde farkl? ?artlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakk?na sahiptir.??

?Yat?r?mlar?n?z?n, makine ve/veya i?yeri al?m?n?za ili?kin nakit ihtiyac?n?z?n finansman?na y?nelik olarak, esnek ?deme ko?ullar?yla, 1 y?l anapara ?demesiz olmak üzere azami 5 y?la varan vadelerde TL cinsinden Kü?ük ??letmeler Yat?r?m Kredisi kullanabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize? ba?vurabilirsiniz.?


?hracat faaliyetleriniz i?in ihtiya? duyaca??n?z i?letme sermayesi finansman?n?z?, gelirinize uygun ?deme ko?ullar?na g?re

3 ayl?k d?nemlerde faiz ve anapara vade sonunda ?demeli
veya ayl?k taksit ?demeli 12 aya varan vadelerde d?viz cinsinden
 
Kü?ük ??letmeler ?hracat D?viz Kredisi se?ene?iyle kar??layabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize ?ba?vurabilirsiniz.?


Fatura ile belgelendirece?iniz, i?yerinize y?nelik büro ekipman?, bilgisayar, dayan?kl? tüketim mallar? vb. al?mlar?n?za ili?kin finansman ihtiya?lar?n?za y?nelik TL cinsinden 36 aya varan vadelerde Kü?ük ??letmeler Fatural? Al??veri? Kredisi kullanabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize??? ba?vurabilirsiniz.??


Nakit ihtiya?lar?n?z?n finansman?n? teminen ayl?k taksit ?demeli veya esnek ?deme planl? olarak TL cinsinden 36 aya varan vadelerde Kü?ük ??letmeler Kredisi kullanabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize? ba?vurabilirsiniz.?


?Bankam?z ile Avrupa ?mar ve Kalk?nma Bankas? (EBRD) aras?nda firmalar?n yenilenebilir enerji ile kaynak verimlili?i yat?r?mlar?n? ve faaliyetlerini Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program? (TurSEFF) kapsam?nda desteklemek amac?yla kredi anla?mas? imzalanm??t?r.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program? (TurSEFF) kamu ve ?zel sekt?r taraf?ndan uygulanacak sürdürülebilir enerji yat?r?mlar? i?in finansman sa?lamak üzere olu?turulmu? bir programd?r. Program 2010 y?l?ndan bu yana Avrupa ?mar ve Kalk?nma Bankas? (EBRD) taraf?ndan geli?tirilmi? olup, Avrupa Birli?i (EU) fonu ile desteklenmektedir.


2017’de EBRD taraf?ndan TurSEFF’in ü?üncü faz? daha kapsaml? bir ?ekilde ba?lat?lm??t?r. ü?üncü fazda ;
Sadece Enerji Verimlili?i olan kapsam Kaynak Verimlili?i olarak geni?letilerek, Su Verimlili?i, Hammadde Verimlili?i ve At?k Y?netimi yat?r?mlar? da dahil edilmi?,    
Uygun faydalan?c?lar kategorisine Kamu Kurumlar? da kat?lm??t?r.

Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org

Turseff kapsam?nda sunulan krediler a?a??da yer almaktad?r:

1-    Sanayi ve Tar?m Sekt?rleri i?in TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, sanayide ve tar?mda Enerji Verimlili?i, Su Verimlili?i, Hammadde Verimlili?i, At?k Y?netimi ve Yenilenebilir Enerji yat?r?mlar?n?n finansman? i?in geli?tirilmi?tir.
Bir yat?r?mc?, yat?r?m ba??na 5 milyon Avro’yu a?mamak kayd? ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyac? 250.000 Avro alt?nda olan projeler i?in, kolay eri?ilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Se?im Arac? (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geli?tirilmi?tir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Se?im Arac?nda bulunmaktad?r.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/sanayi-ve-tarim-sektoru-kredisi

2-    Hizmet Sekt?rü i?in TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, ticari binalardaki (hizmet ve ticaret sekt?rlerindeki) Enerji Verimlili?i, Su Verimlili?i, Hammadde Verimlili?i, At?k Y?netimi ve Yenilenebilir Enerji yat?r?mlar?n?n finansman? i?in geli?tirilmi?tir.
Bir yat?r?mc?, yat?r?m ba??na 5 milyon Avro’yu a?mamak kayd? ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyac? 250.000 Avro alt?nda olan projeler i?in, kolay eri?ilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Se?im Arac? (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geli?tirilmi?tir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Se?im Arac?nda bulunmaktad?r.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/hizmet-sektoru-kredisi

3-    Kamu Kurumlar? i?in TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, kamu kurumlar? taraf?ndan uygulanacak Enerji Verimlili?i, Su Verimlili?i, Hammadde Verimlili?i, At?k Y?netimi ve Yenilenebilir Enerji yat?r?mlar?n?n finansman? i?in geli?tirilmi?tir.
Krediye ba?vurabilecek ba?l?ca kamu kurumlar?:
Belediyeler ve i?tirakleri
Belediye hizmetlerini sa?layan firmalar
Belediye d???ndaki di?er kamu kurumlar?
Yat?r?m ba??na 5 milyon Avro’yu a?mamak kayd? ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullan?labilir.
Finansman ihtiyac? 250.000 Avro alt?nda olan projeler i?in, kolay eri?ilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Se?im Arac? (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geli?tirilmi?tir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Se?im Arac?nda bulunmaktad?r.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/kamu-kurumlari-kredisi

4-    TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi

Bu kredi türü, 10 MW kurulu güce kadar olan Güne?, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal ve 5 MW kurulu güce kadar olan Hidroelektrik kaynakl?, yeni sürdürülebilir enerji yat?r?mlar?n? finanse etmek amac?yla geli?tirilmi?tir.
Bir yat?r?mc?, yat?r?m ba??na 5 milyon Avro’yu a?mamak kayd? ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyac? 250.000 Avro alt?nda olan projeler i?in, kolay eri?ilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Se?im Arac? (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geli?tirilmi?tir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Se?im Arac?nda bulunmaktad?r.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/yenilenebilir-enerji-kredisi

5-    TurSEFF Sat?c? Kredisi

Bu kredi türü, Teknoloji Se?im Arac?nda (http://turseff.org/solution/satici-kredisi) listelenen tüm uygun ekipman ve malzemelerin sat???n? yapan tedarik?i ve bayilere i?letme sermayesi finansman? i?in geli?tirilmi?tir.
Sat?c?lar?n veya bayilerin AB tan?ml? KOB? niteli?inde mü?terilerine kredi raporlamas?nda kullanacaklar? her bir sat?? 250.000 Avro (veya muadili para birimi) ile s?n?rland?r?lm??t?r. Sat?c? ve ilgili bayilere ait kredilerin toplam? ise 5 milyon Avro’yu ge?memelidir.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/satici-kredisi

6-    TurSEFF üretici Kredisi

Bu kredi türü, Teknoloji Se?im Arac?nda yer alan Enerji Verimlili?i, Su Verimlili?i, Hammadde Verimlili?i, At?k Y?netimi ve Yenilenebilir Enerji ekipman, teknoloji ve proses üretimi, tedari?i ve uygulamas? ile ilgili firmalar?n i?letme faaliyetlerinin geni?letilmesi amac?yla üretim hatt?ndaki sabit k?ymet al?mlar?n? finanse etmek amac? ile geli?tirilmi?tir.
Proje ba??na al?nabilecek maksimum kredi tutar? 1 milyon Avro veya muadilidir.
Yat?r?mc? firma i?in ba??na ise toplam kredi miktar? maksimum 5 milyon Avro’dur.
Detayl? bilgi i?in: www.turseff.org/solution/uretici-kredisi

7-    ESCO ve ESCO Mü?terileri i?in TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, i?letmelerin ESCO’lar taraf?ndan tespit edilen, uygulanan ve finanse edilen enerji verimlili?i ve ?z tüketim ama?l? enerji üretimi yat?r?mlar?n? finanse etmek üzere geli?tirilmi?tir. Son kullan?c?lar?n tesislerinde enerji hizmetleri ve/veya enerji verimlili?inin artt?r?lmas?n? sa?layan her türlü yat?r?mlar ESCO ?er?evesinde de?erlendirilebilir.
ESCO ve ESCO Mü?terileri i?in TurSEFF Kredisinden hem ESCO firmas? hem de son kullan?c? olan firma KOB? ?art? aranmaks?z?n kullanabilir. ESCO anla?mas? kamu kurumu veya ?zel bir kurulu? ile imzalanabilir.
Bir yat?r?mc?, yat?r?m ba??na 5 milyon Avro’yu a?mamak kayd? ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyac? 250.000 Avro alt?nda olan projeler i?in, kolay eri?ilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Se?im Arac? (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geli?tirilmi?tir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Se?im Arac?nda bulunmaktad?r.


?Bankam?z ile Avrupa Yat?r?m Bankas? (EIB) aras?nda mü?terilerimizin Türkiye’deki yat?r?mlar?n?n ve i?letme sermayesi ihtiya?lar?n?n finansman?na y?nelik kredi anla?malar? imzalanm??t?r.

EIB’den sa?lanan kaynaklar kapsam?nda uygun faizli kredi ve uzun vadeli finansman imkan?ndan faydalanabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

EIB kredisinden, 
turizm, tekstil, yedek par?a üretimi, ambalaj ve ka??t üretimi, sa?l?k, e?itim, enerji, g?da gibi EIB taraf?ndan uygun bulunan sekt?rlerde* yap?lacak olan yat?r?mlar?n finansman?nda, 
konsolide bazda ?al??an say?s? 250 ki?inin alt?nda olan ve EIB taraf?ndan Kü?ük ve Orta Boy ??letme (KOB?) olarak tan?mlanan firmalar ile konsolide bazda ?al??an say?s? 3.000 ki?inin alt?nda olan ve EIB taraf?ndan Orta ve Büyük ??letme (Midcap) olarak tan?mlanan firmalar
yararlanabilmektedir.

Kredi ?zellikleri

??letme sermayesi ihtiya?lar?n?n ve yat?r?m tutar? azami 25.000.000 EUR– olan projelerin - finansman? i?in 12.500.000 EUR’ya kadar, asgari 2 y?l vadeli EIB Kredisi kullan?labilmektedir.

EIB Kredisinden yararlanan tüm projelerin ?evre ile ilgili kanun ve y?netmeliklere uygun olmas? gerekmektedir.

* Di?er sekt?rlerde planlanan yat?r?mlar i?in EIB taraf?ndan i?lem baz?nda ?n de?erlendirme yap?lmaktad?r.


???hracat, ihracat say?lan sat?? ve teslimler ile d?viz kazand?r?c? faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet al?m?n?n finansman?nda kullan?lmak üzere firmalarca, yurt d???ndan sa?lan?p, Türkiye'deki bankalar arac?l??? ile ihracat te?vik mevzuat? kapsam?nda kulland?r?lan kredilerdir.

??thalat?n finansman?nda kullan?lmak üzere, firmalarca yurt d???ndaki sat?c?dan veya uluslararas? piyasalardan sa?lan?p Bankalar arac?l???yla kulland?r?lan kredilerdir.


??hracat faaliyetleriniz i?in ihtiya? duyaca??n?z i?letme sermayesi finansman?n?z?, gelirinize uygun ?deme ko?ullar?na g?re

3 ayl?k d?nemlerde faiz ve anapara vade sonunda ?demeli
veya ayl?k taksit ?demeli 12 aya varan vadelerde d?viz cinsinden

 ?hracat D?viz Kredisi se?ene?iyle kar??layabilirsiniz.

 ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经