B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ticari Dijital Bankac?l?k

??? Bankas? Ticari Dijital Bankac?l?k Kanallar? ile bankac?l?k i?lemlerinizde zaman ve mekan sorununu ortadan kald?r?n! Dijital Bankac?l?k Kanallar?m?z üzerinden h?zl?, güvenli ve kolay i?lem yapman?n tad?n? ??kar?n.


Ticari ??Cep

?Ki?iselle?tirilebilir tasar?m? ve artan i?lem ?e?itlili?i ile hesaplar?n?z, ?ek senet bilgileriniz ve POS hareketleriniz elinizin alt?nda!?

?nternet ?ubesi Ticari

?Ki?iselle?tirilebilir tasar?m? ve artan i?lem ?e?itlili?i ile hesaplar?n?z, ?ek senet bilgileriniz ve POS hareketleriniz elinizin alt?nda!?

Bizimle ?? Birli?i Yap?n

???Cep Market ve ?? Bankas? API'ler ile ürün ve hizmetlerinizi zenginle?tirirken mü?teri kitlenizi de büyütebilirsiniz. 

A??k Bankac?l?k

?Farkl? bankalardaki ticari hesaplar?n?z? ve POS’lar?n?z? tek bir yerden takip edebilmenizi sa?layan TekCep ve temel bankac?l?k fonksiyonlar?yla uygulaman?z? geli?tirebilece?iniz API Portal sayesinde a??k bankac?l?kla tan???n.?

Maximum ??yerim

Tüm üye i?yerlerimize y?nelik Maximum ??yerim uygulamas? ?? Bankas?’nda.?

?meceMobil

?? Bankas? ?ift?inin her zaman yan?nda! ?ift?iye ?zel kampanyalar?n yan? s?ra tar?mla ilgili her ?eyi tar?m uzmanlar?m?za ?meceMobil'de sorabileceksiniz!??

TekCep

Farkl? bankalardaki ticari hesaplar?n?z? tek ?at? alt?nda toplayan TekCep’i 2020 y?l? boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz!?

Ticari ??lemler

Ticari mü?terilerimizin Dijital kanallar?m?zdan yapabildi?i i?lemler listesi?

??lem Limit ve Saatleri

?Alt ve üst i?lem limitleri hakk?nda detayl? bilgi.

Fatura ?deme

?Fatura ?deme i?lemlerinizi kolay ve h?zl? bir ?ekilde yapabilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经