B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

D?? Ticaret

??? Bankas? d?? ticaret faaliyetlerinizi daha kolay ve verimli hale getirmek i?in bir?ok ??züm sunar! Size ?zel haz?rlanan paketlerimizden yararlanabilir, d?? ticaret faaliyetlerinizi geli?tirmeye yard?mc? ürünlerimize g?z atabilirsiniz.

?hracat??lar?m?z ile El Birli?i Devam Destek Paketi

D?? Ticaret ürünleri

?Akreditif, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Pe?in,...??


 

D?? Ticaret Finansman?

??hracat D?viz Kredisi, TL ihracat Kredisi, Makine / Ekipman ?hracat Kredisi...??

Risk Y?netimi - Türev ve Yap?land?r?lm?? ürünler

?Forward, Opsiyon, Futures, Swap, Para Swap ??lemleri, Faiz Swap ??lemleri?

D?? Ticaret Mevzuat?

?Yurt i?i Mevzuat, Yurt d??? Mevzuat, ?nemli Linkler?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经