B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

D?? Ticaret ürünleri

?D?? ticaret faaliyetlerinizi ve i? yerinizi geli?tirmenize yard?mc? olacak D?? Ticaret ürünleri ?? Bankas?'nda! Al?m-sat?m i?lemlerinizi daha verimli ve güvenli k?lman?z? sa?layacak ürünleri inceleyerek size en uygun se?enekleri belirleyebilirsiniz.

Akreditif

?Uluslararas? ticarette ?ok geni? bir alanda kullan?lan ve bankalar?n ?deme garantisini i?eren akreditif hizmetimizden faydalanabilirsiniz.?

Vesaik Mukabili - Tahsiller

?Vesaik Mukabili tahsillerin ?deme ?ekli, uygulama ve kavramlar?...

Mal Mukabili

?Kabul edilen mal mukabili ?deme, uygulama, ?nemli hususlar, avantajlar ve dezavantajlar...

Pe?in

?Pe?in ?deme, uygulama, ?nemli hususlar, avantaj ve dezavantajlar...

Nakliyat Sigortas?

?Nakliyat Emtia Ta??ma Sigortas? , K?ymet Ta??ma Sigortas?, Depo ??letenleri Sorumluluk Sigortas?...

Harici Garantiler

?Harici Garantiler, Kavramlar, Uygulama, Avantaj ve Dezavantajlar?...

Yurt d??? Firma ?stihbarat?

D?viz ?ekleri

?D?vizi Nat?k ?ek ??tiras? ve Tahsili, Seyahat ?ekleri Sat????

D?viz Havalesi / SWIFT

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经