B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

D?? Ticaretin Finansman?

?hracat D?viz Kredisi

?hracat faaliyetleriniz i?in ihtiya? duyaca??n?z i?letme sermayesi finansman?n?z?, son ü? mali y?l d?viz gelirleri toplam?n? a?mamak kayd?yla ya da 32 Say?l? Karar’da belirtilen istisnalar kapsam?nda gelirinize uygun ?deme ko?ullar?na g?re ihracat d?viz kredisi kullanarak kar??layabilirsiniz.

Ayr?nt?l? bilgi i?in size en yak?n ?ubemize?? ba?vurabilirsiniz.

TL ihracat Kredisi

?hracat?n?z?n veya ihracat say?lan sat?? ve teslimler ile d?viz kazand?r?c? faaliyetlerinizin (hizmet ihrac?) finansman? i?in uygun ko?ullarda TL ?hracat Kredisi kullanabilirsiniz.

Ayr?nt?l? bilgi i?in size en yak?n ?ubemize ba?vurabilirsiniz.

Eximbank Kredileri

ülke Kredileri

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经