B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Do?rudan Bor?land?rma Sistemi

Do?rudan Bor?land?rma Sistemi
??
Bayilik esas?na g?re ?al??an, bayilerine yüksek tutarlarda vadeli mal ve hizmet sat??? yapan mü?terilerimizin bu sat??lar?ndan do?an alacaklar?n?n tahsilat?na bankam?zca bayiler lehine tahsis edilen kredi limitleri ile arac?l?k edilmesini sa?layan hizmetimizdir. 

Firman?z Do?rudan Bor?land?rma Sistemi (DBS) ile;

Sistem kapsam?ndaki alacaklar?n?n tahsil edilememe riskini bayilerinizin kredi limitleri ?er?evesinde ortadan kald?r?r,
Alacaklar?n?z?n gününde tahsilat?n? sa?lar,
Nakit ak???n?n ?nceden bilinmesi sayesinde nakit y?netiminizi kolayla?t?r?r; operasyonel i? yükü ve maliyetlerini azalt?r,
?ek ve senetlerden kaynaklanan ta??ma riski ile bayilerinizden al?nan teminatlara ili?kin maliyetleri ortadan kald?r?r,
Bankam?zca iletilen raporlar sayesinde otomatik muhasebele?tirme imkan?na sahip olur,
Ticari ?nteraktif Bankac?l?k Hizmetimizle faturalar?n anl?k takibini sa?lar.

Bayileriniz Do?rudan Bor?land?rma Sistemi (DBS) ile;?

Ana firmaya verilen di?er teminatlara ili?kin masraflardan kurtulabilir,
?? Bankas? kredi mü?terisi olarak, k?sa süreli mali s?k???kl?klarda uygun ko?ullarda kredi imkan?na sahip olur,
Vadeli ?demelerini daha kolay takip edebilir,
Gün sonunda masrafs?z / komisyonsuz ?deme yapma imkan?na sahip olur.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经