B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

D?vizi Nat?k ?ek Tahsili

?
Tüm ?ubelerimizce konvertibl d?vizler üzerinden düzenlenmi?; IMO (International Money Order), Bankam?z üzerine ke?ideli (yabanc? bir banka taraf?ndan düzenlenip, üzerinde ?eki ?deyecek banka olarak 'Türkiye ?? Bankas?' yazan) ?ekler ve tutarlar? yüksek olmayan di?er yabanc? banka ?ekleri, yabanc? bir bankadaki firma veya ?ah?slar?n hesaplar?n?n üzerine ke?ideli (?ah?s ?ekleri) olanlar ile yüksek tutarl? yabanc? banka ?ekleri tahsil kapsam?nda i?leme al?nmakta, ?ek bedelinin bankam?z hesaplar?na intikali sa?land?ktan sonra ibraz eden mü?terilerimize ?deme yap?lmaktad?r.?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经