B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

E-??zümler: E-Fatura ve E-SMM

??? Bankas?'ndan i? yeriniz i?in hem zaman hem de efor tasarrufu sa?layan E-??zümler! Elektronik fatura, ekstre ve imza hizmetleri ile ?deme ve tahsilat i?lemlerinizi güvenli ve ?ok daha h?zl? bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz.

E-Fatura

e-Fatura olarak k?salt?lan elektronik fatura uygulamas?, faturan?n elektronik ortamda, Gelir ?daresi Ba?kanl???’n?n (G?B) belirledi?i formatta ve y?ntemde düzenlenmi? halidir. Matbu formattaki faturayla ayn? hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura, ka??da bas?lmayan ve sunucular taraf?ndan al?c? ve sat?c?ya iletilen, k?saca elektronik ortamda haz?rlanan faturalara verilen isimdir.

??Cep NetteFatura entegrasyonu

??Net NetteFatura kullan?c?lar? art?k kendilerine gelen e-Faturalar?n ?deme bilgilerini ??Cep'ten g?rebiliyor. Gelen faturalar?n?z?n tutarlar?n?, ?deme tarihlerini ??Cep'ten takip edebilir, kolayca ?deyebilirsiniz.

e-Faturalar?n?z?n g?rüntülemeye ba?lamak i?in NetteFatura'ya giri? yapt?ktan sonra “?demeler" menüsü alt?ndan “??Cep onay" se?ene?ine girip onay vermeniz yeterli olacakt?r. ??Cep'te “?demeler" menüsü alt?ndaki “e-Fatura" se?ene?inde gelen faturalar?n?z?n ?deme bilgilerini g?rüntülemeye ba?layabilirsiniz.

??Net e-Fatura hizmeti ?? Bankas? mü?terilerine 1 y?l ücretsiz

31 Aral?k 2020'ye kadar devam edecek kampanyadan faydalanmak i?in hemen ?ubenize ba?vurabilirsiniz. Kampanya detaylar?na buradan ula?abilirsiniz.e-Ar?iv Fatura

e-Fatura mükellefi olan kullan?c?lar?n e-Fatura kullan?c?s? olmayan mükelleflere kestikleri elektronik faturad?r. Kesilen e-Ar?iv Faturalar kar?? tarafa e-posta yolu ile g?nderilebilece?i gibi ka??t ortam?nda da teslim edilebilir. Zorunlu olarak e-Fatura kullanan mükelleflerin e-Fatura kullan?c?s? olmayanlara e-Ar?iv Fatura kesmesi zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)

e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu), serbest meslek erbaplar?n?n düzenledi?i makbuzlar?n elektronik ortamda, G?B'in belirledi?i formatta ve y?ntemde düzenlenmi? halidir. Matbu formattaki makbuzla ayn? hukuki niteliklere sahiptir.


e-Fatura ve e-SMM ile ilgili s?k?a sorulan sorular

e-Faturaya ge?i? zorunlu mu?
2018 veya müteakip hesap d?nemleri brüt sat?? has?lat? 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-Fatura sistemine ge?mesi zorunludur.

e-SMM kullanmak zorunlu mu?
Serbest meslek erbab?n?n (doktor, avukat, mali mü?avir, eczac?, veteriner hekim, mimar v.b.) 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM uygulamas?na ge?meleri zorunludur.

e-Fatura ve e-SMM ba?vurusu nas?l yap?l?r?
e-Fatura ba?vurusu i?in ?irketlerin mali mühre, ger?ek ki?ilerin ise elektronik imzaya sahip olmas? gerekmektedir. Detayl? bilgiye buradan ula?abilirsiniz.

e-Fatura ve e-SMM ge?i? maliyeti ne kadar?
e-Fatura ve e-SMM kullanabilmek i?in mali mühür veya elektronik imza kullan?lmas? gerekmektedir. Mali mührün belirlenmi? resmi ücretleri bulunmaktad?r. Elektronik imza i?in de bu hizmeti sa?layan ?irketlerin belirledi?i y?ll?k kullan?m ücretleri ?denmektedir. ?te yandan, ?zel entegrat?rler kesilen veya gelen faturalar / meslek makbuzlar? i?in belli bir ücret almaktad?r.

?? Bankas? e-Fatura, e-SMM süre?lerine nas?l katk? sa?l?yor?
Mü?terilerimiz a??s?ndan yasal bir zorunluluk olan ve kendilerine maliyet getiren s?z konusu süre?te mü?terilerimize destek sa?lamay? hedefliyoruz. 2013 y?l?ndan bu yana ?zel entegrat?r olarak hizmet veren ??Net, NetteFatura platformu ve entegre ticari yaz?l?mlar?yla e-Fatura, e-Ar?iv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-?rsaliye, ve e-Müstahsil Makbuzundan olu?an e-belge süre?lerinde ihtiya? duyabilecekleri tüm ??zümlere ula?malar?n? sa?lamaktad?r.

Güncel e-Fatura, e-SMM kampanyam?za ula?mak i?in t?klay?n?z.


Elektronik Ekstreler

TüRMOB LUCA Hesap Hareketleri
Türkiye’nin ilk web tabanl? merkezi muhasebe sistemi LUCA kullan?c?s? mali mü?avirler ile ?al??an mü?terilerimizin tüm banka hesap hareketleri LUCA muhasebe program?na otomatik olarak aktar?labilmektedir. Bankam?z arac?l??? ile ger?ekle?tirilen i?lemlerin bir i? günü sonra otomatik olarak LUCA program?nda muhasebele?tirilmesi, mali mü?avirlerin mü?terilerine ?ok daha h?zl? hizmet verebilmesini sa?lamaktad?r. Zaman ve emek kayb?n?n engellenmesinin yan? s?ra, uzaktan ?al??ma imkan? ve manuel i?lemlerden do?acak hatalar?n ?nlenmesi uygulaman?n mali mü?avirlere ve firmalara sundu?u avantajlar aras?nda yer almaktad?r.

MT 940 Elektronik Ekstre G?nderimi
MT940 elektronik ekstreler ile hesap hareketlerinizi muhasebe programlar?n?z arac?l??? ile otomatik olarak muhasebele?tirebilirsiniz.
Online XML (webservis) Ekstre G?nderimi
Online XML ekstreler ile hesap hareketlerinizi online olarak eri?im sa?layabilir ve hesap hareketlerinizi otomatik olarak muhasebele?tirebilirsiniz.

Konu hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak i?in en yak?n ?ubemize ba?vurabilirsiniz.

E-?mza ile Talimat Kabulü

Talimatlar?n?z? imzalanmak ve ?ubenize teslim etmekten yorulduysan?z talimatlar?n?z? Bankam?za elektronik imzal? olarak g?nderebilirsiniz. Bu sayede i?lemlerinizi daha h?zl? ve güvenli bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz.

SWIFT/SCORE ile Talimat Kabulü

?ok uluslu firman?z bir SWIFT/SCORE üyesi ise veya talimatlar?n?z? SWIFT/SCORE üyesi bir Banka arac?l???yla bize iletmek isterseniz FIN (MT 101) ve Fileact (MX) kanallar?yla talimatlar?n?z? bize iletebilirsiniz. Bu sayede i?lemleriniz h?zl? ve güvenli ?ekilde ger?ekle?tirilirken ?deme i?lemlerinizi merkezile?tirebilirsiniz.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经