B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Eczac?lara ?zel Hizmetler

?? Bankas?'ndan eczac?lara ?zel kapsaml? hizmetler! Eczac?lara y?nelik haz?rlanan hizmet paketinden yararlanarak i?lemlerinizi ayr?cal?kl? ko?ullar ?er?evesinde ger?ekle?tirebilirsiniz.

Eczac?lara ?zel Hizmetler
?

??'te Siz eczac?lara y?nelik ?zel hizmet paketimizin avantajlar?

?

1. SGK ?demelerine Arac?l?k Hizmeti

SGK fatura, eczane kan ürünü ve eczane kat?l?m pay? ?demeleriniz SGK taraf?ndan belirtilen tarihte hesab?n?za aktar?l?r. Siz de SGK ?demeleriniz i?in bekleme ?art?, taahhüt olmadan arac?l?k hizmetinden yararlanabilirsiniz.

2.Bireysel Emeklilik Hesab?n?za ek katk?!

Siz de hem gelece?inizi bugünden korumaya almak hem de ilave kaynak yaratmak istiyorsan?z hemen ?? Bankas? SGK Sa?l?k Yard?m? ?demelerine Arac?l?k hizmetinden faydalanabilirsiniz.


Anadolu Hayat Emeklilik taraf?ndan size ?zel olu?turulmu? olan Türk Eczac?lar? Birli?i Grup Emeklilik Plan?’ndan kendiniz, e?iniz veya ?ocuklar?n?z ad?na Bireysel Emeklilik Hesab? a?t?rarak Sosyal Güvenlik Kurumu ?demeleriniz üzerinden y?ll?k 1.750 TL’ye kadar ek katk? alabilirsiniz.

*SGK Sa?l?k Yard?m? ?demelerine arac?l?k edilen eczac?lara ?zel TEB Grup Emeklilik Plan?ndan kendiniz, e?iniz veya ?ocuklar?n?z ad?na Bireysel Emeklilik Hesab? a?t?rman?z halinde sadece belirledi?iniz bir hesap i?in ek katk? ?demesi yap?lmaktad?r. AHE Türk Eczac?lar? Birli?i Grup Emeklilik Plan? BEH a??l?? i?lemleri Türk Eczac?lar? Birli?i bünyesindeki TEB ARTI S?GORTA VE REASüRANS BROKERL??? A.? arac?l???yla ger?ekle?tirilecektir.

3. ?KC kullan?m?nda MaxiPuan F?rsat?!

Bankam?z üye i?yeri olman?z durumunda ?KC kullan?m ücretlerinden indirimli faydalanabilir, SGK sa?l?k yard?m? ?demelerine arac?l?k hizmetimizden yararlanman?z halinde ise Bankam?z?n ?ncelikli banka oldu?u, ilgili ayda aktif kullan?lan ve ayl?k 500 TL üzerinde ciro ge?en ?KC’ler i?in hediye MaxiPuan f?rsat?ndan yararlanabilirsiniz.

*MaxiPuanlar eczac?lar?n a??k ve aktif olan ?irket Kredi Kart?na yoksa kredi kart?na ya da Bankamatik kart?na yüklenecektir. Hediye MaxiPuan’lar?n kullan?m süresi 1 y?l ile s?n?rland?r?lm?? olup Maximiles kredi kartlar?na yüklenen MaxiPuanlar MaxiMil'e d?nü?türülemeyecek ve Avans MaxiMil kapatmakta kullan?lamayacakt?r.

4. Masrafs?z ?ek Karnesi

Kullanaca??n?z ?ek Karnesi'nden masraf al?nmaz. Sadece De?erli Ka??t Bedeli ?deyerek ?ek Karnesi alabilirsiniz.

*  Banka taraf?ndan gerekli g?rüldü?ü durumlarda mü?terinin kredi de?erli?iyle ilgili yap?lacak i?lemlerde ücret istisnas? bulunmamaktad?r.
**SGK sa?l?k yard?m? ?demelerini Bankam?z arac?l???yla alan veya  Bankam?z POS mü?terisi olan ya da halihaz?rda Türk Eczac?lar? Birli?i (TEB) Yard?mla?ma Sand??? Kredisi kullanan veya Bankam?z kredi kartlar?n? aktif kullanan Eczac? mü?terilerimiz hizmetten faydalanabilecektir.

5. ?nternet ?ubesi, Bankamatik, ??Cep’te Havale ve EFT ücretsiz

?nternet ?ubemiz, Bankamatik, ve ??Cep’ten TP havale ve EFT i?lemlerini ücretsiz ger?ekle?tirebilirsiniz.

* EFT saatleri d???nda yap?lan EFT, Cebe havale, ?oklu ve talimatl? para transferi, K.K.T.C. ?ubelerinin dahil oldu?u para transferi, i?lemleri hari?tir.
**SGK sa?l?k yard?m? ?demelerini Bankam?z arac?l???yla alan veya  Bankam?z POS mü?terisi olan ya da halihaz?rda Türk Eczac?lar? Birli?i (TEB) Yard?mla?ma Sand??? Kredisi kullanan veya Bankam?z kredi kartlar?n? aktif kullanan Eczac? mü?terilerimiz hizmetten faydalanabilecektir.

6. Türk Eczac?lar? Birli?i Yard?mla?ma Sand??? Kredilerinde Uygun Faiz ?mkan?!

?htiya? duydu?unuz finansman kayna??na, TEB Yard?mla?ma Sand??? Kredilerine ?zel uygun faiz oranlar? ile ula?abilirsiniz.

Sand?k üyesi Eczac?lar ilk kredi ba?vurular?n? ba?l? olduklar? Eczac? Odalar?na yapmal?d?r.
Kredi talepleri i?in son karar ?? Bankas? taraf?ndan verilecektir. ?? Bankas?, kredi talebini reddetme ya da gerekli g?rdü?ü takdirde farkl? ?artlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakk?na sahiptir.

Eczac?lara ?zel Hizmet Paketimizdeki ayr?cal?klar?m?z bunlarla s?n?rl? de?il!

?? Bankas?'na geldi?inizde;

??iniz ve i?yerinizle ilgili her türlü ihtiyac?n?z i?in ihtiya? duydu?unuz finansman kayna??na uygun faiz oranlar?, vade ve teminat ko?ullar? sunan kredilerimize ula?abilirsiniz.

Hesab?n?zda para olmad??? ya da vadesiz hesap bakiyenizin yeterli olmad??? zamanlarda Kredili Ticari Mevduat Hesab?/Ek Hesap ile uygun faiz oran?yla para ?ekebilir, hesab?n?zda her zaman para olmas?n?n rahatl???n? ya?ayarak otomatik ?demelerinizi yapabilirsiniz.

?ube kanal?m?z d???nda 0850 724 0 724, ?nternet ?ubesi, Bankamatik ve ??Cep gibi Dijital Bankac?l?k Uygulamalar?m?zdan da yararlanabilirsiniz.??X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经