B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Esnaf Bankac?l???

?? Bankas?, esnaf ve zanaatkarlar?n tüm bankac?l?k ihtiya?lar? i?in basit ve etkili ??zümler sunar! Size ?zel haz?rlanan kredi, kredi kart? ve POS hizmetlerinden yararlanarak sat??lar?n?za ivme kazand?rabilir, mü?teri portf?yünüzü geni?letebilir ve i? yerinize finans deste?i sa?layabilirsiniz.

Esnaf ve ??letmelerimizin Bankac?l?k ??lemlerinde Uzaktan Faydalanabilecekleri Kolayl?klar

Gelece?e ?de

??? Bankas? deste?i ile hayata ge?irilen “Gelece?e ?de” platformu ile Covid-19 pandemisi ?nlemleri nedeniyle ticari faaliyetleri kesintiye u?rayan i?letmelere hi?bir ücret talep etmeksizin destek sa?lanmas? ama?lanmaktad?r.

??im Kart

?Esnaf mü?terimize ticari mal ve hizmet al?mlar?, günlük harcamalar ve nakit ak???/vadelendirme gibi bir?ok konuda kolayl?k sa?layan ??im Kart'?n avantajlar?ndan hemen yararlanmaya ba?lay?n!??

An?nda Ticari Kredi

??Art?k kredi ?ekmek i?in i?inizin ba??ndan ayr?lman?za gerek yok! 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiya?lar?n?z i?in haftan?n her günü ve saati h?zl? kredi ba?vurusunda bulunabilirsiniz.?

Maximum ??yerim

??POS cihaz?n?zla ilgili her türlü rapor, kar??la?t?rmal? grafik ve bilgiyi Maximum ??yerim uygulamas? ile anl?k olarak takip edebilirsiniz.?

Dijital Bankac?l?k

????inizin ba??ndan ayr?lmadan dijital kanallar?m?z ile hesaplar?n?z?, POS hareketlerinizi, ?ek- senet bilgilerinizi g?rebilir, para g?nderebilir ve hatta An?nda Ticari Kredi kullanabilirsiniz!????

Sigorta

?Ticari i?leriniz i?in sigortalar hakk?nda bilgi al?n.

Avantajl? Kampanyalar

?Size uygun avantajl? kampanyalar? takip edin.

Findeks Hizmetleri

Kredi Kay?t Bürosu, bireyler ve firmalar i?in tasarlad??? ürün ve hizmetlerini Findeks markas? ile sunmaktad?r. ?



Esnaf Kredileri

??Esnaf ve kü?ük i?letmelere i?leriyle ilgili nakit ihtiya?lar? i?in Esnafa Destek Kredisi ?? Bankas?'nda!??

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经