B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Findeks Hizmetleri

?Kredi Kay?t Bürosu, bireyler ve firmalar i?in tasarlad??? ürün ve hizmetlerini Findeks markas? ile sunmaktad?r.?

?

Findeks ürün ve hizmetleri sayesinde;

Kendi finansal performans?n?z? ??renebilirsiniz.
Ba?kas?n?n finansal performans raporlar?n? talep edebilirsiniz.
Kendi finansal performans raporlar?n?z? ba?kas?yla payla?abilirsiniz.
Finansal uyar? ve bilgi koruma hizmeti alabilirsiniz.?
Findeks Paket Bilgileri

?Ki?i veya kurumlar?n, banka ve finans kurulu?lar?ndan kulland??? tüm kredili ürünlere ait detaylar? ve bunlar?n ge?mi? ?deme düzenlerini g?steren rapordur.

Finansal performans g?stergesi olarak di?er ki?ilere sunulabilir. Onay verilmesi halinde; vadeli sat??, ?demenin ?ekle kabul edilece?i sat??, kiralama vb. nedenlerle alacak riskine girilen ki?i veya kurumlar?n Risk Raporu g?rüntülenebilir.
Risk Raporu'nun i?erdi?i bilgiler
Mevcut kredi, kredi kart? ve kredili mevduat hesab? limitleri ve bor? bakiyeleri
Kredilerin son 18 ayl?k ?deme performanslar?
Varsa ticari nitelikli krediler ve leasing/faktoring kredileri
Varsa idari ve yasal takipteki kredi bor?lar??


Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Y?lda 50 Risk Raporu
271,40 TL
Y?lda 100 Risk Raporu
472,00 TL
Y?lda 500 Risk Raporu
2.065,00 TL
?Y?lda 1.000 Risk Raporu
?3.894,00 TL
?Y?lda 5.000 Risk Raporu
?17.700,00 TL
?Y?lda 10.000 Risk Raporu
?31.860,00 TL

?Banka ve finans kurulu?lar?ndan kullan?lm?? olan bireysel nitelikli tüm kredili ürünlerin ge?mi? verileri üzerinden hesaplanan bir nottur.

Findeks Kredi Notu'nun yüksek olmas?, hem yeni kredi kullan?mlar?n?n hem de ?e?itli al?m, sat?m, kiralama i?lemlerinin uygun ?artlarda yap?lmas?n? sa?layarak avantaj yaratabilir.?

?Ke?idecinin, sorunsuz ya da gecikmeli ?denmi?, kar??l?ks?z ??km?? ?eklerine ili?kin adet, tutar gibi detayl? bilgileri g?steren rapordur.

Bu rapor sayesinde, ?eki kabul etme karar? somut bilgiler ?????nda verilebilir.

?ek Raporu'nun i?erdi?i bilgiler  
?braz?nda ?denen ?ek adet ve tutarlar?
Arkas? yaz?lm?? ve halen ?denmemi? ?eklerin adet ve tutarlar?
Arkas? yaz?lm?? ve sonradan ?denmi? ?eklerin adet ve tutarlar?
Y?llara g?re ortalama ?ek tutarlar?
?leri vadeli ?ek adet ve tutarlar?
?ek hesab?n?n bulundu?u bankalar

Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Y?lda 50 ?ek Raporu
236,00 TL
Y?lda 250 ?ek Raporu
531,00 TL
Row 3 td1 Row 3 td2

Arkas? yaz?lan ?eklerin listesi?


?Ki?i veya kurumlar?n ge?mi? ?ek ?deme performans? üzerinden hesaplanan bir s?ralama notudur. ?ek Endeksi'ne bak?larak, ke?idecinin ?ek ?deme al??kanl??? hakk?nda bilgi sahibi olunmas? mümkündür.?

?Karekodlu ?ek yapra?? üzerindeki karekodun Findeks Mobil Uygulamas?'na okutulmas? ile ?ekin do?rulu?u ve ke?idecinin ?ek ?deme al??kanl?klar?na ili?kin rapor ileten hizmettir.

Karekodlu ?ek Raporu'nun ??erdi?i Bilgiler 
?braz edilen ilk ve son ?ek tarihi
?braz?nda ?denen ?eklerin adet ve hacim olarak yüzdeleri
Arkas? yaz?lm?? ve halen ?denmemi? ?eklerin adet ve hacim olarak yüzdeleri
Arkas? yaz?lm?? ve sonradan ?denmi? ?eklerin adet ve hacim olarak yüzdeleri
Yukar?daki bilgilerin son 1-3-12 ayl?k da??l?m??

Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Y?lda 10 Karekodlu ?ek Raporu
7,08 TL
Y?lda 50 Karekodlu ?ek Raporu
35,40 TL
Y?lda 250 Karekodlu ?ek Raporu
177,00 TL
??Y?lda 1.000 Karekodlu ?ek Raporu
?708,00 TL

?Bankalar taraf?ndan düzenlenen teminat mektuplar?n?n ge?erli olup olmad???n?n, banka ile yaz??ma yap?lmaks?z?n an?nda sorgulanabilece?i uygulamad?r. Kullan?c?lar?na zaman kazand?ran bu hizmet ayn? zamanda operasyonel maliyetler a??s?ndan da avantaj sa?lar.

Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Y?lda 100 Teminat Mektubu Durum Sorgulama
324,50 TL
Y?lda 500 Teminat Mektubu Durum Sorgulama
1.298,00 TL
Y?lda 1.000 Teminat Mektubu Durum Sorgulama
1.947,00 TL

?Findeks Kredi Notu, Risk Raporu, ?zleme, Uyar? ve Not Dan??man?m hizmetlerini i?ermektedir.

Findeks Kredi Notu: Banka ve finans kurulu?lar?ndan kullan?lm?? olan bireysel nitelikli tüm kredili ürünlerin ge?mi? verileri üzerinden hesaplanan bir nottur.

Risk Raporu: Ki?i ve kurumlar?n, banka ve finans kurulu?lar?ndan kulland??? tüm kredili ürünlere ait detaylar? ve bunlar?n ge?mi? ?deme düzenlerini g?steren rapordur.

?zleme: Findeks hizmetlerinin tek bir y?netim ekran?ndan takip edilebilmesini sa?lar. Finansal bilgilerin kontrol ve analizini kolayla?t?r?r.

Uyar?: Finansal performans? g?steren kredi ürünlerdeki limit, bor? de?i?iklikleri, gecikme ve yeni ba?vuru gibi durumlar? haber veren hizmettir.

Not Dan??man?m: Bu hizmet ile Findeks Kredi Notu’nu nas?l daha iyi y?netebilece?i konusunda kullan?c?lar, kendi se?tikleri tarih ve saatte dan??manlar taraf?ndan aranarak, kendilerine ?zel finansal ?neriler al?rlar. 

Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Gold Dan??manl?k
113,28 TL

?Findeks Kredi Notu, Risk Raporu, ?zleme, Uyar?, Not Dan??manl??? ve Takip?i hizmetlerini i?ermektedir.

Findeks Kredi Notu: Banka ve finans kurulu?lar?ndan kullan?lm?? olan bireysel nitelikli tüm kredili ürünlerin ge?mi? verileri üzerinden hesaplanan bir nottur.

Risk Raporu: Ki?i ve kurumlar?n, banka ve finans kurulu?lar?ndan kulland??? tüm kredili ürünlere ait detaylar? ve bunlar?n ge?mi? ?deme düzenlerini g?steren rapordur.

?zleme: Findeks hizmetlerinin tek bir y?netim ekran?ndan takip edilebilmesini sa?lar. Finansal bilgilerin kontrol ve analizini kolayla?t?r?r.

Uyar?: Finansal performans? g?steren kredi ürünlerdeki limit, bor? de?i?iklikleri, gecikme ve yeni ba?vuru gibi durumlar? haber veren hizmettir.

Not Dan??man?m: Bu hizmet ile Findeks Kredi Notu’nu nas?l daha iyi y?netebilece?i konusunda kullan?c?lar, kendi se?tikleri tarih ve saatte dan??manlar taraf?ndan aranarak, kendilerine ?zel finansal ?neriler al?rlar. 

Takip?i: Korunmas? istenen kimlik, ileti?im ve kredi kart? bilgilerinin k?tü niyetli ki?ilerce ele ge?irilmesi durumunda kullan?c?n?n uyar?lmas?n? sa?layan hizmettir.


Paket Ad?
Y?ll?k ücret (KDV Dahil)
Premium
184,08 TL

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经