B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
?
??hracattan MaxiPuan kazanmak ?hracat?? Kart ile art?k mümkün!

Sekt?rde bir “ilk”e imza atarak ihracat??lara ?zel ?irket Kredi Kart?’n?* KOB?’lerin kullan?m?na sunuyoruz.

Bankam?z arac?l???yla mal ihracat? ger?ekle?tiren KOB?’lere ?zel olarak geli?tirdi?imiz ?HRACAT?I KART, Maximum Kart ?zelli?inde oldu?undan Maximum dünyas?n?n puan, taksit ve indirim avantajlar?n?n tamam?ndan yararlanma f?rsat?n? da beraberinde getiriyor.


?hracat?? Kart’? Kimler Kullanabilir?

Bir y?l i?inde Bankam?z arac?l???yla 1 milyon USD'ye kadar ihracat ger?ekle?tirmi?seniz ya da Bankam?zdan hi? ihracat ger?ekle?tirmemi? olsan?z dahi, ihracat i?lemlerinizi Bankam?za y?nlendirme arzusunda iseniz Standart "?hracat?? Kart", 1 milyon USD ve üzerinde Bankam?zdan ihracat ger?ekle?tirmi?seniz ‘?hracat?? Kart Premium’ sahibi olabilir ve ?hracat?? Kart ayr?cal?klar?ndan yararlanabilirsiniz.?

?hracat?? Kart Avantajlar?

hem kart ile yapt???n?z al??veri?lerden, 
hem de Bankam?z arac?l???yla ger?ekle?tirdi?iniz ihracat i?lemleri üzerinden

MaxiPuan kazanabilir** ve kazand???n?z puanlar? al??veri?lerinizde kullanabilirsiniz.

?hracat hacmi üzerinden MaxiPuan kazanman?z i?in ilgili ayda ?hracat?? Kart ile asgari 1.000 TL'lik al??veri? i?lemi yapm?? olman?z gerekmekte olup, ihracat hacmi üzerinden verilecek MaxiPuan; standart “?hracat?? Kart” i?in ayl?k 150 TL’yi, “?hracat?? Kart Premium” i?in ise 250 TL’yi ge?emeyecektir.

?hracat i?lem hacmi üzerinden hesaplanacak olan MaxiPuanlar ayl?k olarak izleyen ay i?inde TL cinsinden kart?n?za yüklenecektir.***

?HRACAT?I KART’?n ayr?cal?klar?ndan yararlanmak i?in size en yak?n ?ubemize u?rayarak ba?vuru formunu doldurabilirsiniz.


    *?HRACAT?I KART’a ait kart aidat?, akdi faiz, nakit ?ekim faizi, gecikme faizi mevcut ?irket Kredi Kart? ile ayn? ?zelliklere sahiptir.
    **Bankam?z arac?l???yla ger?ekle?tirilen  ayl?k ihracat hacmi, ilgili ay?n son i? günündeki Bankam?z Gi?e D?viz Al?? Kuru üzerinden TL’ye ?evrilerek bu tutar?n %0,05’i oran?nda TL cinsinden MaxiPuan verilecektir. ?rne?in ilgili ayda Bankam?z arac?l???yla 100.000 USD ihracat i?lemi ger?ekle?tiren standart “?hracat?? Kart” sahibi bir firma, ilgili ay?n son günündeki Bankam?z Gi?e D?viz Al?? Kuru’nun 3 TL olmas? durumunda 300.000 TL’lik ihracat tutar? üzerinden  %0,05’i oran?nda; bir ba?ka deyi?le 150 TL MaxiPuan kazanacakt?r.?
    ***MaxiPuan yüklemesinin yap?labilmesi i?in yükleme tarihinde firman?n ticari mü?teri numaras? alt?nda tan?ml? a??k ve kullan?labilir durumda en az bir adet ?HRACAT?I KART’? bulunmas? gerekmektedir. MaxiPuan yüklemesi firman?n puan kullan?m yetkisi bulunan en yüksek limitli kart?na yap?lacakt?r.


?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经